Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Aust-Agder.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Framstegspartiet (1), og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvor langt har regjeringen kommet i arbeidet med saken om «å styrke norsk tannhelse», når kan man forvente at saken vil bli lagt frem for Stortinget, og vil regjeringen droppe ytterligere innstramninger i støtteordningene på tannhelsefeltet, som følge av dette stortingsvedtaket?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan følger statsråden opp Helsedirektoratets rapport om legemiddelberedskap, hvilke av de foreslåtte tiltakene vil regjeringen gjennomføre, og når kan vi forvente at dette arbeidet vil gi seg utslag i en reduksjon av antall tilfeller med legemiddelmangel?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Med bakgrunn i Helsetilsynets rapporter fra mai 2019, hvorfor har ikke helseministeren sørget for en bedre organisering av helsetilbudet til mennesker med psykiske- og/eller rusrelaterte lidelser, når regjeringen tidligere har varslet en satsing på disse pasientgruppene, blant annet gjennom «den gylne regel», og hvordan vil ministeren følge opp de funnene som er avdekket, slik at man unngår tilsvarende brudd på lover og regler innenfor disse helsetjenestene i framtida?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Hvordan vil ferieavviklingen i de ulike regionale helseforetakene påvirke tilbudet som gis innen psykiatrien i sommer, og er det forhold som vil kunne svekke den akuttpsykiatriske beredskapen enkelte steder i landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til barne- og familieministeren

  Ser statsråden at den nye praksisen med å ikke varsle trossamfunn om søknadsfristen for statlig støtte har fått uheldige konsekvenser, og hva vil han i så fall gjøre for de trossamfunn som i 2019 ser ut til å miste støtten sin på grunn av denne endringen?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet