Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Sogn og Fjordane.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Vil regjeringa snarast råd kome med økonomiske støtteordningar til kulturaktørar, frivillige lag og ideelle organisasjonar som eig og driv kulturbygg og idrettsanlegg, og som slit med store ekstra kostnader som følgje av ekstraordinært høge straumprisar?
 • Skriftleg spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til finansministeren

  Kan Finansdepartementet gi ei oversikt over kor mange små bedrifter (under 50 tilsette) i serveringsbransjen og andre bransjar ramma av skjenkestopp og andre nasjonale smitteverntiltak som har nytta seg av lønnsstøtteordninga, og kor mange små bedrifter i dei same bransjane som i staden har gått til heil eller delvis permittering av tilsette?
 • Spørjetimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Vil statsråden legge til rette for at den varsla nasjonale tilskotsordninga for bedrifter med stor nedgang i omsetnad grunna skjenkestopp og andre smitteverntiltak også kan nyttast av små bedrifter med aktive eigarar som har omstilt drifta og halde hjula i gang gjennom 2021 med eit lite overskot for året samla, til dømes gjennom ikkje å ta ut løn eller å ta ut svært lite løn gjennom året frå eigaren si side?
 • Skriftleg spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til utenriksministeren

  Kan utenriksministeren gi ei oversikt over kva ekspertgrupper og komitear under EU-kommisjonen Noreg har høve til å delta i, og kva grupper Noreg faktisk deltek i pr januar 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til finansministeren

  Landbruksministeren uttaler til Nationen 19.01 at det er EØS som hindrar at anna næringsliv enn landbruk kan få støtte frå Regjeringa for å avhjelpe vinterens høge straumprisar.
  Stiller finansministeren seg bak denne påstanden, og kan ministeren gjere greie for kva dialog regjeringa har hatt med ESA for å avklare det nasjonale handlingsrommet for å få på plass virkemiddel som kan hjelpe bedrifter som slit med høge straumprisar?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet