Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Sogn og Fjordane.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til landbruks- og matministeren

  Er statsråden trygg på at Naturskadefondet har handsama grunneigarar i Fortunsdalen likt ved utmåling av erstatning gjennom like satsar i verdifastsetjinga og like satsar i utmåling av erstatning, og kvifor har Naturskadefondet ved erstatningsutbetalinga etter flommen i Fortunsdalen avgjort at den mellombelse taksten skal leggjast til grunn og ikkje den endelege taksten?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Er dei nye standardane for snøbrøyting forankra i Samferdselsdepartementet, og vil ministeren ta initiativ til å gjere dei om slik at trafikktryggleik og framkomelegheit vert styrande mål for snøbrøyting heller enn teoretiske modellar som skal gje økonomiske innsparingar?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Korleis definerer utanriksministeren kva politikkområde det norske folk sa nei til å integrere landet vårt i då fleirtalet sa nei til EU i 1994, og meiner ho at regjeringa respekterer folkerøystinga i sin europapolitikk?
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Noreg har siste halvår hatt samtalar og forhandlingar med om lag 80 land om eit globalt regelverk for elektronisk handel. Dette kan bli ei omfattande avtale med mange og ulike konsekvensar. Når vil utanriksministeren informere Stortinget om status i desse forhandlingane, og vil Noreg offentleggjere sine posisjonar slik EU, og dermed våre naboland, har gjort?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til olje- og energiministeren

  Utbyggarane held fram med sine posisjoneringar og arbeid for å etablere vindkraftprosjekt innanfor kommunegrensene til kommunar som har sagt eit klart nei til slik etablering. Innbyggarane fortvilar og ber om at statsråden grip inn og stoppar vidare planlegging av nye vindkraftprosjekt i områda deira.
  Kan statsråden garantere at i områder der vindkraftutbygging har klare nei standpunkt så får vindkraftkonsesjonane avslag?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet