Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Sogn og Fjordane.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Interpellasjon fra Ingrid Heggø (A) til olje- og energiministeren

  I bygdelag og øysamfunn rundt om i Noreg er utbygginga av vindkraft i ferd med å skape ei mistru og eit tap av tillit til sentrale styresmakter som er veldig alvorleg. Tusenvis av norske borgarar føler avmakt, raseri og djup fortviling over det dei opplever som statleg godkjende overgrep mot natur og menneske, at grunnleggande lovverk som skal verne menneske, dyr og natur, blir tilsidesett og oversett. Utbyggingar skjer i strid med kommuneplanar, med store avvik og endra føresetnader, og blir iverksett før ankehandsaming er ferdig. Dette gjeld både nye prosjekt og endring av opphavlege konsesjonssøknader. Folkeopprøret på Haramsøy, Frøya, Bremanger og i mange andre bygdelag og øysamfunn gjer sterkt inntrykk, og ikkje minst korleis dei føler seg behandla av NVE og Olje- og energidepartementet. Kva er statsråden sitt svar til tusenvis av norske borgarar som opplever at statlege vedtak går sterkt ut over helse, livskvalitet, bulyst og tillit?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til næringsministeren

  Kva vil statsråden gjere for å sikre at prosessar er føreseielege for bergverk i drift som er avhengige av langsiktig planlegging?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Kan statsråden gjere greie for Luftfartstilsynet si tilråding i høve dei vedtekne planane for militær aktivitet på Evenes og Luftfartstilsynet sitt syn på om og i tilfelle kva konsekvensar utbygginga vil få for sivil luftfart?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden gjere greie for kor mange allierte soldatar som er tilstades i Noreg per i dag, og kor mange norske soldatar som er i Hæren på same tidspunkt unnateke Hærreserven og mobiliseringsstyrkar?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Kva ville skatteinngangen bli ved å innføre omsetningsavgift for digitale selskap med høg omsetning i Norge lik den Storbritania planlegg å innføre i 2020 og kva må utredast nærmare før Norge kan innføre ei slik avgift?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet