Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Sogn og Fjordane.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden forsikre at han vil oppgradere dei fire attverande fregattane til eit tilstrekkeleg høgt operativt nivå som møter Noregs ambisjon om å vere NATOs auge og øyre i Nord, og tek vare på evna vår til å vere ein tydeleg aktør i eit tryggingspolitisk sårbart område?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  For å opprettholde mest mulig konkurransedyktige rammebetingelsar for norsk prosessindustri må handlingsrommet utnyttast fullt ut. Elektrisk kraft til bruk i «metallurgiske prosesser »har vore friteken frå el-avgift sidan opprettinga i 2004. Fleire kraftforedlande bedrifter opplever at skattedirektoratet har snevra inn rekkevidda av fritak for el-avgifta.
  Kvifor har det skjedd og ønskjer statsråden denne innsnevringa, eller kan han forsikre at norske el-avg.reglane utnyttar muligheitene for fritak etter EU`s energiskattedir max ?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til helse- og omsorgsministeren

  Arbeidslivet på kysten er avhengig av arbeidsinnvandring, og brorparten av arbeidarane kjem frå Aust-Europa som har høgre smittetal enn vi har i Norge. Det er lite som er gjort for å førebu næringslivet godt nok på korleis overholde smittevernreglane på brakkeriggar og det manglar nasjonale veiledere for det.
  Vil statsråden ta eit initiativ til å lage nasjonale veiledere for arbeidere som bur i brakkerigger?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Kor mange nullskatteytere vil det bli dersom ein fjernar formuesskatten heilt og kor mykje betalar desse i gjennomsnitt i skatt idag?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kva rolle skal Andøya flystasjon ha i planverket og er det slik at Andøya flystasjon ikkje skal brukast i øvingar?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet