Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Sogn og Fjordane.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden vise til det eksplisitte vedtaket som skal erstatte vedtaket framforhandla i langtidsplanen angåande flytting av Bell 412 helikopter frå Bardufoss til Rygge?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Eg har ikkje lykkast i å finne kva regelrådet har sagt om endringane i skattereglane som vart varsla i rnb og innført i budsjettet. Endringane eg viser til er der arbeidsgjevar nå er pålagt å innrapportere tips, flybonuser, årskort etc. Nho har påpeika auka byrokrati og at det endå ikkje er på plass klare retningslinjer. Regelrådet sitt formål er å unngå at ein vert påført unødvendige byrder og påsjå at sakene er tilstrekkelig utreda.
  Kva har vore regelrådet sin rolle i denne saka ?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Ifølge DN har sentralskattekontoret lagt avgjerande vekt på eit brev frå finansdepartementet då Andersen og Ferd fekk nullskatt. Finansdepartementet seier nå at dette brevet som skattekontoret har vist til ikkje gjelder for Johan H Andersens selskap. Eg går utifrå at statsråden er einig med meg i at skattereglane må vera klåre og tydlige, og viss departementet har bidrege til misforståelser/uklårheit så vert det rydda opp i ved å klargjere reglane.
  Kva vil statsråden gjere for å rydde opp i denne saka ?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til samferdselsministeren

  Riksveg 5 Førde-Florø er sterkt traffikert,og det er overhengande rasfare på strekninga.Arbeidarpartiet vil omprioritere midlane frå E 39 Våtedalen, til RV 5 Førde-Florø.Frå fleire hald bla frilandsjournalist Ole Jacob Huus vert det vist til at Vegvesenet,region vest seier at rassikringsmidlar ikkje kan nyttast til å forebygge ras "frå skjæring",kun der det er ras frå terreng.Dette finn AP sterkt urimeleg.
  Kva vil statsråden gjere for å rydde opp,og sikre at rassikringsmidlane kan brukast på dei farligaste vegane ?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Vil statsråden syte for at ålmenta får tilgang til korrekt informasjon om migrasjonsavtala Global Compact for safe, orderly and regular migration, og korleis vert denne saka handsama i regjeringa?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane