Familie- og kulturkomiteen

Arbeidsområda til komiteen er familie, born og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukarsaker, medrekna saker om gjeldsordning, idrett, kyrkje, trus- og livssynssamfunn, kultur og kulturminne.

Medlemene i komiteen

Medlemene i familie- og kulturkomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, men på grunn av koronakrisa vert dei no som hovudregel haldne som videokonferansehøyringar, eller komiteen bed om skriftlege innspel. Les nærare om høve til å gje skriftlege innspel.
 
Videokonferansehøyringane vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema og kan finnast via det samla oversynet over høyringane i komiteane.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Familie- og kulturkomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: familie-kultur@stortinget.no

Komitésekretær

Ingrid Sand
Telefon: 23 31 35 33

Komitésekretariatet

Mona Bothner
Telefon: 23 31 37 46

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Ferdigbehandla saker

Lenkje til å sjå alle

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle