Familie- og kulturkomiteen

Arbeidsområda til komiteen er familie, born og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukarsaker, medrekna saker om gjeldsordning, kyrkje, trus- og livssynssamfunn, kultur og kulturminne.

Medlemene i komiteen

Medlemene i familie- og kulturkomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema og kan finnast via 
det samla oversynet over høyringane i komiteane.

Høyringsinstansane skal senda eit notat på inntil éi side om punkt dei vil ta opp med komiteen, eit par dagar før høyringa.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Familie- og kulturkomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: familie-kultur@stortinget.no

Komitésekretær

Ingrid Sand (fungerande inntil vidare)
Telefon: 23 31 35 33

Komitésekretariatet

Mona Bothner
Telefon: 23 31 37 46

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle