Familie- og kulturkomiteen

Arbeidsområda til komiteen er familie, born og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukarsaker, medrekna saker om gjeldsordning, og saker om kultur.

Medlemer

Sjå oversyn over medlemene i familie- og kulturkomiteen

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema og kan finnast via 
det samla oversynet over høyringane i komiteane.

Komiteen bed om at høyringsinstansane tek med høyringsnotat i 14 eksemplar til høyringa.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Familie- og kulturkomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: familie-kultur@stortinget.no

Komitésekretær

Ståle Rist
Telefon: 23 31 30 20

Komitésekretariatet

Mona Bothner
Telefon: 23 31 37 46

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Ferdigbehandla saker

Lenkje til å sjå alle

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle