Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (3), Arbeidarpartiet (2), Framstegspartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til arbeids- og sosialministeren

  Vil statsråden sørge for at mennesker med dysmeli får økonomisk støtte til å sy om klær kjøpt i butikk, slik at de kan bruke vanlige klær slik som alle oss andre?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Når vil regjeringen følge opp Stortingets vedtak nr. 1043, 20. juni 2017 og vedtak nr. 1043, 20. juni 2017 om utvidet bruk av omvendt voldsalarm?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  Betyr innholdet i Prop. 69 L (2018-2019) at tariffavtalen som gjelder for slik transport er allmenngjort?
 • Interpellasjon fra Sylvi Listhaug (FrP) til helseministeren

  ALS er en av de verste sykdommene det er mulig å få for den som rammes og for familien, og pasienten dør normalt i løpet av 2–3 år. Interpellanten har blitt kontaktet av ALS-syke og pårørende som er frustrert over måten man behandles på, ikke minst fra kommunene. Mange kommuner mangler kunnskap om sykdommen og greier ikke å tilrettelegge på en god måte. Det er uverdig at dødssyke pasienter skal måtte kjempe mot kommunebyråkratiet de siste månedene og årene de har igjen. Den korte tiden pasienten har igjen, skal brukes på å leve, oppleve og ikke minst være sammen med sine nærmeste, ikke på å kjempe mot kommunen. Vil statsråden bidra til at det utarbeides retningslinjer for hvordan ALS-pasienter skal møtes, fra diagnosen stilles til livet er slutt?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Mattilsynet har varslet at det er aktuelt med statlig uttak vinteren 2019, og foreløpige vurderinger krever 1 800 felte bukker for å nå 90 % av sikkerhet for smittefrihet på ett år. Dette vil ha enorme konsekvenser for brunstperioden, kalvingstidspunkt, og det er Europas største villreinstamme man setter på spill.
  Kan statsråden ta en ny selvstendig runde på dette og gi klart signal om at det er uaktuelt å fullføre en så stor nedslakting av villreinen?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet