Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Østfold.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Helseforskningsloven hindrer FHI i å gjøre loddtreknings, randomiserte- eller kontrollstudier av koronatiltakenes effekt. FHI har tidligere bedt om unntak i loven for å kunne gjøre slike studier, i brev 11.08.20 til HOD og KD, og senest i Khrono 13.01.22. Den forrige regjeringen avviste FHIs forespørsel.
  Hvordan vurderer statsråden nå behovet for bedre forskning på effekten av smitteverntiltak, og FHIs ønske om unntak i loven for å kunne gjennomføre slik forskning?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kunnskapsministeren

  Kan statsråden avklare grunnlaget for å ha videregående opplæring på rødt nivå, istedetfor gult, hva gjelder tilbakemeldingene fra fylkeskommuner og videregående skoler, når ingen fylkeskommuner, statsforvaltere eller Utdanningsdirektoratet har gitt de tilbakemeldingene i høringssvar som regjeringen uttalte at de har fått?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til olje- og energiministeren

  Hvorfor er det slik at det er hva bygningen er registrert som i matrikkelen som avgjør om man får strømstøtte, og ikke om bygget er er din primærbolig/der man er folkeregistret?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Laabak (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Hvilke konkrete tiltak har kommunene, Husbanken og NAV utført for å gi informasjon til lavtlønnede, uføretrygdede, unge uføre, minstepensjonister, aleneboere med lav inntekt, verger med flere for å sikre at disse får informasjon om muligheten til å søke den utvidede og rettighetsbaserte ordningen om bostøtte for januar, februar og mars, og vil ordningen ha tilbakevirkende kraft dersom innbyggere, som ikke har fått informasjon om ordningen, søker etter søknadsfristen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren

  I FNs Generalforsamling stemte Norge nylig til støtte for FN-resolusjonen A/RES/76/12. I resolusjonen tilkjennegis det ikke noen kristen eller jødisk tilknytning til Tempelhøyden i Jerusalem. Land som USA og Canada stemte imot.
  Hva er statsrådens begrunnelse for Norges tilslutning til resolusjonen?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet