Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Østfold.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Spørjetimespørsmål fra Elin Tvete (Sp) til klima- og miljøministeren

  I forslag til statsbudsjett under Klima- og miljødepartementet står det følgende: "Handlingsplan mot den framande viltarten villsvin har som mål at det skal vere minst mogleg villsvin i Noreg, og spreidd ut over eit minst mogleg geografisk område." Villsvin er en uønsket art i Norge som gjør stor skade på avlinger og kan være spreder av svinepest. Regjeringen tar ikke sikte på å utrydde villsvin, men kun holde bestanden nede. Anerkjenner statsråden fare for spredning av sykdommen svinepest fra villsvin til tamgris, og vil regjeringen ha som mål å utrydde villsvin?
 • Spørjetimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2020 foreslått kutt i ordningen med stønad til barnebriller. Etter en gjennomgang gjort av Faktisk.no kan ikke departementet svare på hvilket faglig grunnlag de nye faste stønadssatsene er fastsatt. Mener statsråden at regjeringens forslag til kutt i ordningen med stønad til barnebriller er tilstrekkelig utredet, og på hvilket kunnskapsgrunnlag besluttet statsråden å gjøre endringer som påvirker barns mulighet til å få tilpassede briller?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvilke aktører i bransjen som har gitt råd til endringer i ordningen med stønad til barnebriller?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Hvordan vil statsråden bruke erfaringene fra Sykehuset Østfold, og sikre at pasientene i Østfold og Vestby får likeverdige helsetjenester gitt forutsetningen som ligger i det nye sykehusbygget?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

  Kan statsråden redegjøre for hva det betyr at det ikke er aktuelt å gå videre med prosjektet i dets nåværende form, vil regjeringen vurdere å gå bort fra vedtatt konsept for Østfoldbanen?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet