Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den einaste komiteen på Stortinget som kan handsama saker på eige initiativ.

Arbeidsområda til komiteen er:

  • kontroll med at regjeringa og forvaltinga gjennomfører dei vedtaka som Stortinget har gjort.
  • dokument frå Riksrevisjonen, meldingar frå Sivilombodet og EOS-utvalet, og andre saker om verksemda til desse kontrollorgana.
  • framlegg om endringar av Grunnlova.
  • vallovgjeving.

Komiteen har òg ansvar for gjennomgang av protokollane frå statsråd og for den årlege meldinga frå regjeringa om oppfylginga av stortingsvedtak. I tillegg handsamar komiteen saker der Stortinget skal ta stilling til om konstitusjonelt ansvar skal gjerast gjeldande, dvs. saker som kan resultera i riksrett.

Komiteens eigne undersøkingar

Komiteen kan gjera eigne undersøkingar i forvaltinga for å kontrollera om politikken til regjeringa samhøver med vedtaka og intensjonane frå Stortinget. 

Avgjerda om å starta ei eiga undersøking kan takast av ein tredjedel av medlemene i komiteen, dvs. at minimum fire av medlemene i komiteen må stå bak eit framlegg om å setja i gang ei undersøking.

Sjå oversyn over korrespondanse i undersøkingane til komiteen.

Medlemene i komiteen

Medlemer i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Høyringar og skriftlege innspel

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, men på grunn av koronakrisa vert dei no som hovudregel haldne som videokonferansehøyringar, eller komiteen bed om skriftlege innspel.
 
Videokonferansehøyringane vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Eit eige skjema nyttast til søknad om å få delta på høyring eller innsending av skriftlege innspel. Det finnast via oversynet over høyringar og skriftlege innspel til komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: kontroll-konstitusjon@stortinget.no

Komitésekretærar

Hanne Koll Larssen, 
Telefon: 23 31 31 64

Thomas Dam
Telefon: 23 31 31 56

Komitésekretariatet

Anita Midtsand
Telefon: 23 31 37 58

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle