Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den einaste komiteen på Stortinget som kan handsama saker på eige initiativ.

Arbeidsområda til komiteen er:

  • kontroll med at regjeringa og forvaltinga gjennomfører dei vedtaka som Stortinget har gjort.
  • dokument frå Riksrevisjonen, meldingar frå Sivilombodsmannen og EOS-utvalet, og andre saker om verksemda til desse kontrollorgana.
  • framlegg om endringar av Grunnlova.
  • vallovgjeving.

Komiteen har òg ansvar for gjennomgang av protokollane frå statsråd og for den årlege meldinga frå regjeringa om oppfylginga av stortingsvedtak. I tillegg handsamar komiteen saker der Stortinget skal ta stilling til om konstitusjonelt ansvar skal gjerast gjeldande, dvs. saker som kan resultera i riksrett.

Komiteens eigne undersøkingar

Komiteen kan gjera eigne undersøkingar i forvaltinga for å kontrollera om politikken til regjeringa samhøver med vedtaka og intensjonane frå Stortinget. 

Avgjerda om å starta ei eiga undersøking kan takast av ein tredjedel av medlemene i komiteen, dvs. at minimum fire av medlemene i komiteen må stå bak eit framlegg om å setja i gang ei undersøking.

Sjå oversyn over korrespondanse i undersøkingane til komiteen.

Medlemene i komiteen

Medlemer i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, men på grunn av koronakrisa vert dei no som hovudregel haldne som videokonferansehøyringar, eller komiteen bed om skriftlege innspel. Les nærare om høve til å gje skriftlege innspel.
 
Videokonferansehøyringane vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Søknad om høyring skal sendast på eige skjema, og kan finnast via det samla oversyn over høyringar i komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: kontroll-konstitusjon@stortinget.no

Komitésekretærar

Hanne Koll Larssen, 
Telefon: 23 31 31 64

Thomas Dam
Telefon: 23 31 31 56

Komitésekretariatet

Anita Midtsand
Telefon: 23 31 37 58

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Ferdigbehandla saker

Lenkje til å sjå alle

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle