Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2021.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet November
Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (Samleproposisjon høsten 2021) Oktober
Endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) og enkelte andre lover - regulering av pensjoner Desember

Barne- og familiedepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet November

Finansdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Nysaldering statsbudsjettet 2021 Desember
Endringer i finansforetaksloven om krav for pensjonskasser Desember
Endringer i finansforetaksloven om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Desember
Ny lov om låneformidling Desember

Forsvarsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Forslag til endring i forsvarsloven – styrking av erstatningsvernet til vernepliktige Desember
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Forsvarsdepartementet November

Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet November
Ny lov om legemidler til dyr mv. Oktober
Endringer i genteknologiloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/1381 mv. November
Endringer i lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) 20. juni 2014 nr. 42 (nasjonale e-helseløsninger mv.) Oktober
Endringer i legemiddelloven og apotekloven November

Justis- og beredskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Sikring av nasjonalt eierskap og kontroll over strategisk viktige bedrifter, naturressurser, infrastrukturer og teknologier Desember

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i utlendingsloven – oppholdstillatelse pga. subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen Desember
Endringer i passloven, ID-kortloven og utlendingsloven Desember
Endringer i utlendingsloven – alternativer til internering Desember
Endringer i Lov om nasjonal sikkerhet (Sikkerhetsloven) Desember
Endringer i politiloven og straffeprosessloven November
Lov om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer Oktober
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet November
Ratifikasjon av avtale, endringer i utlendingsloven – gjennomføring av tilleggsprotokoll til Norges tilknytningsavtale til Dublinsamarbeidet og rettshåndhevende myndigheters tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac-registeret Oktober
Endringer i utlendingsloven - Visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av asylsøkere November

Klima- og miljødepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Klima- og miljødepartementet November
Lov om endring av genteknologiloven Desember

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet November

Kulturdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet November

Kunnskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Kunstnermelding Desember

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet November

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet November

Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet November
Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 734/2013 og forordning (EU) 2015/1589 og inngåelse av avtale om endring av avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA) November
Endring i lov om offentlig støtte (gjennomføring prosedyreforordningen) November

Olje- og energidepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i havenergilova November
Endringar i statsbudsjettet for 2021 under Olje- og energidepartementet November

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Kvinnheradspakken Desember
E134 Oslofjordforbindelsen Desember
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet November

Utenriksdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Utenriksdepartementet November