Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2017.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Melding fra Regjeringen

Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer April

Proposisjon fra Regjeringen

Pensjoner fra statskassen Mai
Endringer i arbeidsmiljøloven (varslingsregler, regler om kveldsarbeid mv.) April
Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerende stønad til personer med kort botid i Norge (ny inntektssikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser) April
Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (lovproposisjon med meldingsdel) April

Barne- og likestillingsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om likestilling og diskriminering April
Lov om endringer i barnevernloven (kvalitets- og strukturreform) April
Lov om adopsjon (adopsjonsloven) April
Håndhevingsapparatet etter markedsføringsloven April
Håndhevingsapparatet etter diskrimineringsombudsloven April
Endringer i finansforetaksloven (registrering av gjeld) April

Finansdepartementet

Melding fra Regjeringen

Finansmarkedsmeldingen 2016 April
Statsrekneskapen 2016 April
Perspektivmeldingen 2017 Mars
Revidert nasjonalbudsjett 2017 Mai
Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016 Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen Mai
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 Mai

Forsvarsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Investeringar i Forsvaret April
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet (Endringar i Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap) Juni
Lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter, militære anlegg eller områder, og bunnforhold April

Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i tobakksskadeloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.) April
Endringer i transplantasjonsloven mv. April
Endringar i pasient- og brukerettighetsloven, helsepersonelloven mm. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.) mars

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i utlendingsloven (evaluering og videreføring av endringene i Prop. 16 L (2015-2016) Endringer i utlendingsloven (innstramninger)) Juni
Endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 introduksjonsloven (økt grad av arbeidsretting m.m.) Juni
Endringer i bustadoppføringslova (evaluering av garantireglene) April
Endringer i straffeloven April
Endringer i straffeprosessloven Mai

Klima- og miljødepartementet

Melding fra Regjeringen

Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet April
Melding om avfallspolitikken og sirkulær økonomi Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om klimamål (klimaloven) April

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2016 Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Nye oppgaver til kommunene April
Endringer i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (bestemmelser om konsekvensutredninger) April
Lov om statens ansatte m.m. (statsansatteloven) April
Husbankloven - hjemler for å behandle personopplysninger Mars
Kommuneproposisjonen 2018 Mai
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2017 mv.) Juni
Kommunestrukturen April
Om regionreform April

Kulturdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) - erstatter lov 12. mai 1960 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk April
Endringer i lov 12. april 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle tjenester (kringkastingsloven) April

Kunnskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Humanistisk forskning og utdanning i Norge Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i opplæringsloven Mars
Endringer i lov om barnehager (barnehageloven) April

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Reindriftsavtalen Mai
Jordbruksavtalen Juni
Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. April

Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Noen fiskeri- og havbrukspolitiske spørsmål April
Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016 Mars
Tilbudsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten i fiskerinæringa Februar
Om industriens rammevilkår Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov av 13. juni 1997 nr. 44 lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) - Finansiell bistand ved erverv av aksjer Mai
Oppfølging av NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping April
Endringer i skipsarbeidsloven (rederiets garantiplikt) Mai
Endringer i lov av 13. juni 1997 nr. 44 lov om aksjeselskaper (aksjeloven), lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) og lov av 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) - Bostedskrav Mai
Endringer i lov av 13. juni 1997 nr. 44 lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Innsyn i aksjeeierboken Mai
Trygg håndtering av nasjonalt atomavfall - Finansiering og organisering April

Olje- og energidepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i energiloven og naturgassloven April
Revisjon og forenklinger i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven April

Samferdselsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Virksomheten til Avinor AS April
Nasjonal transportplan 2018-2029 April

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk April

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015 (CETS 216) April
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker Februar
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv 2015/719/EU om endring av direktiv 96/53/EF om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet Mars
Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Filippinene Mars
Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Georgia Mars
Samtykke til ratifikasjon av Montrealprotokollen (ev. Kigaliavtalen) av 15. oktober 2016 under Wien-konvensjonen av 1985 for beskyttelse av ozonlaget Mars