Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2016.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker
Arbeids- og sosialdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer folketrygdloven og sosialtjenesteloven m.fl. (samleproposisjon) November
Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i straffeloven (smittevern) Før påske 20
Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Om reiseliv November
Utenriksdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordning 165/2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av forordning 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av forordning 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport Oktober
Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Filippinene Oktober
Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Georgia Oktober
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv 2015/719/EU om endring av direktiv 96/53/EF om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet Desember
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordning 2015/2120 om fastsettelse av tiltak for tilgang til et åpent internett og om endring av direktiv 2002/22/EF om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett- og tjenester og forordning 531/2012 om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett i Unionen, samt forordning 2015/2352 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i hele Unionen Desember
Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner av 11. mai 2011 (CETS 210) Desember