Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2020.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i EØS-arbeidstakarlova (EURES-regelverket) Juni
Endringer i folketrygdoven (sykepenger og stønad ved barns sykdom mv.) Juni

Barne- og familiedepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i markedsføringsloven (merking av retusjert reklame mv.) April
Midlertidig forskrift om pakkereisearrangørers utsatte tilbakebetalingsplikt til reisende for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 April
Reisegarantifondet - låneordning Mai

Finansdepartementet

Melding fra Regjeringen

Statens pensjonsfond 2020 September
Perspektivmeldingen 2020 Mai

Forsvarsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Forslag til endringer i forsvarsloven - etablering av reservistordning i Forsvaret Mai
Forslag til endringer forsvarsloven - endringer i erstatnings- og kompensasjonsordninger for militært personell i internasjonale operasjoner Juni

Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Juni
Endringer i folketrygdloven kapitler 5 og 22 Juni
Endringer i legemiddelloven og apotekloven Juni

Justis- og beredskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Ny samfunnssikkerhetsmelding April

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i domstolloven mv. (domstolstruktur) Juni
Midlertidig lov om hjemmel til å gi forskrift om bl.a. bortvisning som følge av koronasituasjonen Mai
Endringer i utlendingsloven - pålegg om DNA-testing m.m. Mars

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Om samisk språk, kultur og samfunnsliv September

Proposisjon fra Regjeringen

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2020 mv.) Juni
Særlovgjennomgang om internkontroll (samleproposisjon om oppheving av sektorlovers internkontrollregler etter vedtak om ny kommunelov) Mars
Endring i ekomloven om leveringsplikt for bredbånd Høsten
Endringer i sameloven § 2-4 som regulerer valg til Sametinget og angir valgdistrikt og mandatfordelingen September

Kulturdepartementet

Melding fra Regjeringen

Kunstnermelding Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. og endringer i åndsverkloven oktober

Kunnskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Internasjonal studentmobilitet Mai

Proposisjon fra Regjeringen

Plikt til å tilby karriereveiledning April
Lov/endringer i integreringsloven (integreringspakke/krisepakke 3) Mai

Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse) April

Utenriksdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til ratifikasjon av Marrakech-traktaten om tilgang til utgitte åndsverk for blinde og synshemmede av 27. juni 2013 April
Samtykke til inngåelse av avtaler undertegnet 30. oktober 2019 mellom Norge og Danmark/Færøyene og Island om avgrensning av kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil i Smutthavet Mai