Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2020.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i aldersgrenseloven og sykepleierpensjonsloven (fjerning av plikt til å fratre ved særaldersgrensen) November
Endringer i folketrygloven (sykepenger og stønad ved barns sykdom mv.) Desember

Finansdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Ny saldering av statsbudsjettet 2020 Desember

Forsvarsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Forslag til endringer forsvarsloven - endringer i erstatnings- og kompensasjonsordninger for militært personell i internasjonale operasjoner Oktober

Helse- og omsorgsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Kvalitet og pasientsikkerhet 2019 Desember

Klima- og miljødepartementet

Melding fra Regjeringen

Klimaplan 2021-2030 Desember

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endring av navn på fylkesmannen og fylkesmannsembetene (kjønnsnøytrale navn) November
Proposisjon om endringer i valgloven (ombudsplikt, assistanse ved stemmegivning mv.) Desember

Kulturdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. November

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 November

Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Den maritime politikken Desember

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse) Desember

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

E39 Lønset-Hjelset November
E18 Dørdal-Tvedestrand November
Endringer i havne- og farvannsloven November
Endring i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 November

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Nordområdemelding November

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til inngåelse av avtaler undertegnet 30. oktober 2019 mellom Norge og Danmark/Færøyene og Island om avgrensning av kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil i Smutthavet Desember
Ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven Desember