Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2021.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Melding fra Regjeringen

Årsmelding for 2020 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer Mai
Melding om utenforskap og inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv Mai

Proposisjon fra Regjeringen

Pensjoner av statskassen April
Endringer i folketrygloven (sykepenger og pleiepenger) Februar
Endringer i aldersgrenseloven og sykepleierpensjonsloven (fjerning av plikt til å fratre ved særaldersgrensen) Mars
Endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (adgangen til å ta opplæring i dagpengeperioden) April

Barne- og familiedepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 Februar
Endringer i barneloven - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker Mars
Endringer i markedsføringsloven (merking av retusjert reklame mv.) April
Ny barnevernslov April
Endringer i ekteskapsloven - Om innstramminger i adgangen til å anerkjenne ekteskap inngått etter utenlandsk rett (barneekteskap mv.) April
Ny lov om Opplysningsvesenets fond April

Finansdepartementet

Melding fra Regjeringen

Revidert nasjonalbudsjett 2021 Mai
Finansmarkedsmeldingen 2021 April
Statens pensjonsfond 2021 April
Statsrekneskapen 2020 April
Nordisk samarbeid April

Proposisjon fra Regjeringen

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2021 Mai
Ny lov om bærekraft/åpenhet Juni
Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen Mai

Forsvarsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Nasjonal forsvarsindustriell strategi - om forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Investeringar i Forsvaret og andre saker Mars

Helse- og omsorgsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Likeverdsreformen April

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov om helsepersonell 2. juli 1999 nr. 64 mv. (bruk av helseopplysninger for samarbeid og læring) Mars
Endringer i lov om vern mot smittsomme sykdommer 5. august 1994 nr. 55 (isolering og smittekarentene) Mars
Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. (rusreformen) Februar
Endringer i genteknologiloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. XX/202X av XX.XX.XXXX om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/1381 mv. April
Ny lov om legemidler til dyr mv. Mars
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Juni

Justis- og beredskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet Juni
Kriminalomsorgen Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Ny voldserstatningslov September
Endringer i straffegjennomføringsloven (tilsynsråd) September
Endring i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring ved utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse) Juni
Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand April
Endringer i utlendingsloven - oppholdstillatelse pga. subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen Mai
Endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grense) Mars
Endringer i Svalbardloven m.m (navneendring) Februar
Endringer i forvaltningsloven April

Klima- og miljødepartementet

Melding fra Regjeringen

Ein heilskapleg nasjonal plan for marine verneområde April

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i klimaloven (klimamål for 2050 og 2030) April
Endringer i lov 15. juni 2001 nr. 70 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) (tungoljeforbud i Svalbards territorialfarvann mv.) April
Endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven) (avfallsdefinisjon) April
Lov om endring i naturmangfoldloven Juni

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Datatilsynets og Personvernnemdas årsrapporter for 2020 Juni
Samisk språk, kultur og samfunnsliv Juni
Datadreven økonomi og innovasjon April
Den digitale grunnmuren - elektronisk kommunikasjon April
Handlingsplan for oppfølging av bærekraftsmålene Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i IKS-loven (adgang til fjernmøter og elektronisk signatur) April
Endring i statsansatteloven - registreringsordning April
Om endringer i plan- og bygningsloven mv. Mars
Om endring i ekomloven om leveringsplikt for bredbånd Mai
Forskriftshjemmel i plan- og bygningsloven for parsellinndeling på campingplasser April
Kommuneproposisjonen 2022 Mai
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2021 mv.) Juni
Fastsettelse av samisk og kvensk navn på Kongeriket Norge April

Kulturdepartementet

Melding fra Regjeringen

Barne- og ungdomskulturmelding April

Proposisjon fra Regjeringen

Ny pengespillov Juni
Om endringer i åndsverkloven og ratifikasjon/innlemmelse av Marrakech-traktaten/-direktivet om tilgang til åndsverk for blinde og synshemmede April

Kunnskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Styringspolitikken for statlige universiteter og høyskoler Mars
Arbeidsrelevans i høyere utdanning Mars
Videregående opplæring Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Samordningsbestemmelser i tjenester overfor barn og unge Mars
Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, yrkeskvalifikasjonsloven og fagskoleloven (samleproposisjon) Mars
Endringer i opplæringsloven, friskoleloven og barnehageloven (samleproposisjon) April
Endringer i statsborgerloven mv. April

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.) April
Endringer i lov om dyrevelferd LOV-2009-06-97 (Dyrevelferdsloven) Mars
Endring av lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr Mars
Reindriftsavtalen 2021 April
Jordbruksoppgjøret 2021 Mai

Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Noregs fiskeriavtalar for 2021 og fisket etter avtalane i 2019 og 2020 Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse) April
Endringer i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) Februar
Opphevelse av lov om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) Mars
Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteloven) April
Endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter i foretak mv. og endringer som følge av Storbritannias uttreden av Den europeiske union). april

Olje- og energidepartementet

Melding fra Regjeringen

Om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser Mai

Samferdselsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Nasjonal transportplan 2022-2033 Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (nytt regelverk for motorsport) April
Tenk Tromsø Mars
Fase 2 av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Februar
Fv. 359 Kaste - Stoadalen Februar
Stad skipstunnel Mars

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Proposisjon om samtykke til endring av protokoll 10 til EØS-avtalen Februar
Proposisjon om samtykke til endring i forurensningslovens avfallsdefinisjon April
Samtykke til inngåelse av avtaler undertegnet 30. oktober 2019 mellom Norge og Danmark/Færøyene og Island om avgrensning av kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil i Smutthavet Juni
Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) Juni
Lov om Norges kontinentalsokkel Juni