Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2017.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet November

Barne- og likestillingsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestilingsdepartementet November

Finansdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Ny saldering av statsbudsjettet 2017 Desember

Forsvarsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet November

Helse- og omsorgsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Kvalitet og pasientsikkerhet 2016 Desember

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet November

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 introduksjonsloven (økt grad av arbeidsretting m.m.) Desember

Klima- og miljødepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om endringer i markaloven Desember
Lov om endring i naturmangfoldloven om sjekkpunkter for kontroll av bruk av genetisk materiale fra utlandet Desember

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet November

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet November

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet November
Endringer i lov om dyrevelferd Desember

Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet November

Olje- og energidepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet November

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet November
Endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 vegtrafikkloven (alkolås) November
Endring av lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkering) Desember

Utenriksdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt Oktober
Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet November
Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk av 25. oktober 2007 (CETS 201) Desember
Forslag til straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven og samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 Desember