Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  I et NAV-anbud kan man få godkjennelse av NAV-tiltak med klasser på forberedende voksenopplæring, forbeholdt den gruppa som NAV og skolen mener kan klare å gjennomføre grunnskolen. Igjen sitter det mange hundre deltakere på grunnskolen som går og går uten retning.
  Hvilke begrensninger ligger i lovverket, læreplaner og andre rammevilkår som gjør at man ikke kan lage bransjekurs for denne gruppa for å sikre at elevene her, som for eksempel innvandrere, kommer i arbeid?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til barne- og familieministeren

  Rettsvesenet har flere barnevernssaker oppe. Den europeiske menneskerettsdomstolen har dømt mot Norge i ni saker hittil. Dagbladet har på lederplass skrevet at "stormen mot Norge i EMD er ikke noe vi kan leve med over tid" og 19. november skrevet "EMD dømmer Norge på grunn av de svært restrektive samværsbetingelsene paret fikk med datteren etter at hun ble plassert i fosterhjem."
  Hvorfor blir ikke anbefalingene vedrørende samvær og hvordan dette reguleres fulgt opp av statsråden?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Responstid på ambulanse er viktig for tryggheten rundt i landet. AMK og Helseforetakene må melde inn responstiden etter dagens modellen, inntil noe nytt blir vedtatt. Hva var responstiden på ambulanse for samtlige kommuner i 2018 og hittil i 2019, hva er grunnen til at man eventuelt ikke har villet oppgi det fram til nå, og når vil vi få en ny kvalitetsindikator for AMK og ambulanse?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Viser til oppslag i Avisa Hadeland 29. november og 4. desember, der en 22 år gammel mann er avhengig av døvetolk. Under videregående skolegang har han bodd på signo Vivo i Sandefjord, men Jevnaker kommune vil ikke betale videre for oppholdet hans utenfor kommunen. Nå bor han på kommunens omsorg- og rehabiliteringssenter, og savner noen å snakke med.
  Hvordan sikrer regjeringen at kommuner kan tilrettelegge et godt tilbud for de som mangler talespråk?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Ved behandling av endringer i privatskolelova mv., vedtok Stortinget anmodningsvedtak nr. 655, 11. juni 2015 som lyder: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan sikre rekrutteringen til de små og verneverdige håndverksfagene og finansiering av disse utdanningene." Forslaget ble sist omtalt i Innst. 285 S (2016-2017).
  Hva har regjeringen gjort for å følge opp vedtaket, og hvordan er satsing på praktiske estetiske fag utover grunnskolen?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet