Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Hva var forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet i 1990 og i 1995, hva var forsvarsbudsjettets andel av brutto nasjonalprodukt i 1990 og 1995, hvor stort ville forsvarsbudsjettet vært i 2020 forutsatt at forsvarsbudsjettet hadde økt tilsvarende (prosentvise økning) som statsbudsjettet siden 1990, hvor stor er fredsdividenden som denne forskjellen utgjør, hvor stor ville forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet vært i 2020 basert på nevnte forutsetning, og hvor stor andel av bnp ville dette utgjort i 2020?
 • Spørjetimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til justis- og innvandringsministeren

  På grunn av kutt i kriminalomsorgen er det foreslått å legge ned kjøkkenet på Ila fengsel. Tjenesten skal sentraliseres, og de innsatte vil få plastinnpakka mat fra et annet kjøkken. Kjøkkenet på Ila har vært brukt til opplæring, og flere innsatte har fått sjansen til å ta fagbrev, som både gir en mer meningsfull tilværelse i fengselet og bedre muligheter til å lykkes i tiden etter soning. Ser statsråden at å legge ned kjøkkenet på Ila gir dårligere oppfølging av de innsatte, og at de innsatte mister et viktig verktøy for å få utdanning og muligheter til å lykkes etter endt soning?
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Akershus universitetssykehus er bygget for å betjene 340 000 innbyggere, men har i dag ansvaret for mer enn 530 000. I planene om Nye Oslo universitetssykehus skal bare én av tre Groruddalen-bydeler overføres fra Ahus til Aker sykehus etter første etappe. Vi vet ikke når en eventuell etappe 2 er ferdig. Ifølge Legeforeningen vil oppgavene til Ahus øke med opptil 60 prosent frem til 2035. Ser ikke regjeringen behovet for å avlaste Ahus og bygge et lokalsykehus for hele Groruddalen etter første etappe?
 • Skriftleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Hvor langt har man kommet i overføringen av alliert trening til Indre Troms og Porsanger, hva blir omfanget av den allierte treningen, og vil det eventuelt tilkomme nye arbeidsplasser i området som følge av økt alliert trening?
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  En ny EU-dom, i en sak der Norge hadde innlegg, konkluderer med at EUs anskaffelsesregelverk ikke gir adgang til å oppstille kvantitative begrensninger på underleverandørers bidrag i kontrakter. Den italienske lovregelen om at verdien av en kontrakt som skal utføres av en underleverandør, ikke må overstige 30 prosent, er dømt ulovlig. Italia har bl.a. argumentert med at reglene er nødvendig for å ta grep om en bransje som er gjennomsyret av kriminalitet. Hvilke konsekvenser vil EU-dommen kunne få for Norge gjennom EØS?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet