Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  En innbygger bosatt i nybygd hus sentralt på Skarnes i Sør-Odal i Innlandet har i flere måneder ventet på bredbåndstilknytning. Leverandøren er i realiteten i en monopolsituasjon, og for vedkommende innbygger oppfattes det som om det ikke er mulig å få gjort noe med den fortvilte situasjonen. På andre områder, som strøm og telefon, har leverandørene forpliktelser overfor innbyggerne.
  Hvilke rettigheter har en innbygger når en leverandør ikke leverer bredbåndstjenester som forutsatt og avtalt?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Vil statsråden jobbe for at OsloMet skal ha en fullverdig campus på Romerike, og at jobbene og studiene ikke skal bli flyttet til Oslo?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til landbruks- og matministeren

  Kan statsråden informere om hvorvidt det er innført spillegrenser eller tapsgrenser i Rikstoto, om det stemmer (som hun uttalte i Stortinget) at ubrukte tapsgrenser videreføres til de neste måneder, og hvordan utviklingen har vært for Rikstoto siden innføringen av ovenfornevnte grenser?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren

  NOU-en Rusreform – fra straff til hjelp har foreslått å slette anmerkninger på uttømmende politiattest og vandelsvurdering for dem som har brukt narkotika og har vært i besittelse av narkotika.
  Hvor mange personer vil kunne få en politiattest uten anmerkninger (som de har i dag) hvis Stortinget sletter informasjon om overtredelser som blir straffefrie i regjeringens forslag til rusreform?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Forsvarets forum (5. februar) og TV2 (13. februar) har rapportert om en vernepliktig soldat som brakk nakken under førstegangstjenesten, men nå nektes yrkesskadeerstatning fra Statens pensjonskasse. Uenigheten ser ut til å dreie seg om ulik tolkning av begrepene «i tjeneste» i vernepliktforskriften og «i arbeid» i yrkesskadeforsikringsloven.
  Hva vil forsvarsministeren gjøre for å rydde opp i den aktuelle saken og forhindre at begrepsuenighet resulterer i at flere vernepliktige handler i samme situasjon?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet