Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Et mål for samhandlingsreformen var å redusere antall liggedøgn på sjukehus ved å overføre mer ansvar til kommunene. Som en konsekvens ser vi i dag at sjukehusene skriver ut svært sjuke, eller til og med døende pasienter.
  Anerkjenner helseministeren at praksis med så tidlig utskriving av pasienter fra sjukehusene har gått for langt, og hva vil helseministeren i så fall gjøre for at menneskelige hensyn skal tillegges større vekt i vurderingene?
 • Skriftleg spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Nok en gang ser vi alvorlige konsekvenser av underbemanning i norske sykehus. Ansatte på Kirkenes Sykehus viser til at det er sendt melding om avvik på avvik, men at dette ikke følges opp.
  Var helseministeren kjent med den alvorlige situasjonen på Kirkenes Sykehus, og hva vil han gjøre for å hindre at dette fortsetter?
 • Skriftleg spørsmål fra Henrik Asheim (H) til finansministeren

  Opposisjonen har fremmet alternative statsbudsjetter med betydelige kutt i konsulenttjenester som digitaliseringsprosjekter, utvikling av IKT-løsninger og kvalitetssikring av vei- og jernbaneprosjekter.
  Hvordan er den regnskapsførte konsulentbruken i staten så langt i 2019 fordelt på ulike departementsområder?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Mener statsråden at retten til religionskritikk, inkludert brenning av religiøse bøker, er en del av innbyggernes ytringsfrihet i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  På bakgrunn av de siste dagers oppslag i VG:
  Hvilke rutiner er sykehuset pålagt å følge når syke pasienter som trenger videre oppfølging i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sendes ut etter opphold på sykehus, i hvilken grad kontrolleres det at disse følges ved utsending, og hvilke muligheter har den kommunale helse- og omsorgstjenesten til å returnere pasienten dersom forutsetningene for sikker hjemreise ikke er tilstede?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet