Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Nord-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Spørjetimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Senterpartiet skyver folket foran seg når de ønsker å oppløse Troms og Finnmark. Det fremstår som et paradoks at Senterpartiet er motstander av regionreformen, tilsynelatende kun fordi Stortinget fattet et vedtak som Senterpartiet var uenige i på det tidspunktet, mens deres egen Åslaug Haga la mye prestisje i en liknende regionreform, som ble skrotet av Stortinget. Er det slik at Senterpartiet egentlig er for fylkessammenslåinger og dermed ikke prinsipiell motstander av sammenslåingen av Troms og Finnmark, men motstander av måten det skjedde på?
 • Skriftleg spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å få i gang utbygging av fiberbredbånd til Ronglan og nordlige deler av Åsen?
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til næringsministeren

  I 2020 ble oppdragsgiveransvaret for Sivas inkubasjonsprogram og næringshageprogram overført til de 11 nye fylkeskommunene for å styrke den regionale styringen av næringsutviklingen. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at Siva skal styrkes. Skal Norge som nasjon evne å legge til rette for at eksisterende og ny industri bidrar aktivt og effektivt i det grønne skiftet, er det nødvendig å tilpasse og utvikle virkemiddelapparatet. Her tenker jeg spesielt på proaktivt arbeid i regionene for å utvikle attraktive arealer for lokalisering av industri. Siva har et stort potensial for å spille en viktig rolle i dette arbeidet. Hva innebærer det når regjeringen vil styrke Siva, og hva tenker man om å opprette et nytt program for å utvikle næringsliv og industri i kommuner som trenger en liten håndsrekning for å kunne tilby nødvendig areal for morgendagens industrieventyr?
 • Skriftleg spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til finansministeren

  Hva ligger til grunn for at statsråden mener at behovet for lokaler og kostnaden til lokaler til fylkeskommunens administrasjon, politisk ledelse og fylkestinget blir mindre dersom Viken deles opp til Buskerud, Akershus og Østfold?
 • Spørjetimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Statsråden har tidligere kritisert regionreformen ved å vise til at oppgavene som så langt er tildelt, fint kunne blitt håndtert av de "gamle" fylkene. Det er verken offensivt eller fremtidsrettet. Utflyttingen av Siva åpner eksempelvis for at fylkene kan få en langt mer spennende portefølje enn tidligere. Da må fylkene kunne bære det ansvaret. Er det slik at ambisjonene statsråden har for fylkene fremover, begrenser seg til oppgaver og ansvar som et innbyggerantall på godt under 80 000 er i stand til å ta på seg?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet