Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Nord-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til statsministeren

  Vil regjeringen ved byggingen av det nye regjeringskvartalet sikre at Statsbygg legger Oslomodellen eller like strenge seriøsitetsbestemmelser til grunn ved utlysing av sine anbud og vil regjeringen sikre at alle statlige aktører benytter slike seriøsitetsbestemmelser?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvordan vil regjeringen sikre at regelverket for renholdsbransjen etterleves dersom det ikke føres tilsyn?
 • Interpellasjon fra Marit Arnstad (Sp) til landbruks- og matministeren

  I rapporten "Oppsummering av beitesesongen 2018 og utsikter for kommende sesong" går Mattilsynet gjennom konsekvensene rovviltpolitikken har for beitenæring og dyrevelferd. Torunn Knævelsrud sier til Nationen 1. april 2019 at tilsynet "opplever at vi ikke har så mange virkemidler til å gjøre noe med de dyrevelferdsutfordringene som oppstår når rovdyr skader tamdyr på utmarksbeite". Tilsynet viser til økende tap av tamrein til jerv og gaupe, tap av sau til bjørn og ulv, tidstap før skadefelling pga. kartlegging av ulvenes genetiske bakgrunn og manglende oppfølging av rovviltforliket som særlig krevende. Knævelsrud sier at "når rovdyr yngler nær inntil eller innenfor beiteprioriterte områder, tar forvaltningen noen ganger mer hensyn til om bestandsmål er innfridd enn til velferden til beitedyra". Hvilke initiativ vil statsråden ta for å sikre at den todelte målsettingen blir oppfylt?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Hvordan ser statsråden på bekymringsmeldingene fra kommuner i opptaksområdet og fra tillitsvalgte og ansatte ved Helgelandssykehuset om at sykehusprosessen er uoversiktlig og lite åpen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Hvordan mener statsråden at Nord universitet skal vurdere behovene til helseforetakene når de beslutter studiestedsstruktur, og sikter statsråden kun til behovene ved tilfeller der strukturen er fast, som for eksempel sykehuset i Namsos eller også til helseforetak der strukturene nå vurderes, slik som i Helgelandssykehuset?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet