«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå Telemark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Kan jeg be om oversikt over den totale bompengegjelden på veiprosjekter, per i dag og forventet per 31.12.2021, fordelt på fylkes- og riksvei, samt statlig og fylkeskommunal?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Har statsråden kunnskap om hva det å bli hentet av politi ved omsorgsovertakelse, etter rømming eller i forbindelse med hendelser på institusjon, gjør med barna som opplever for dette, og legitimerer den kunnskapen etter hans mening mengden og måten politiet benyttes i barnevernet?
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til landbruks- og matministeren

  Hva vil landbruksministeren gjøre med denne negative kanaliseringen av spill samt spillmanipulasjonen man nå opplever i totospillet som en direkte konsekvens av, eller praktisering av, den innførte tapsgrensen ikke virker som tiltenkt samt hvilke tiltak vil ministeren gjennomføre for at totalisatorspill på hest ikke skal bidra til negativ kanalisering ved at spillere nå søker seg til utenlandske spillselskaper?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til samferdselsministeren

  Når har regjeringen tenkt å gjennomføre flyttingen og vil ny tømmerterminal være et prosjekt befolkningen i Telemark kan se omtalt i ny Nasjonal Transportplan?
 • Interpellasjon fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Ofre for menneskehandel er i hovedsak utenlandske statsborgere som har vært i Norge i kort tid, mange uten lovlig opphold. Alle som oppholder seg i Norge, har rett til øyeblikkelig helsehjelp og annen helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. Men for å få rett til nødvendig helsehjelp, må man ha lovlig opphold og i tillegg enten være bosatt i Norge, medlem av folketrygden eller omfattet av gjensidighetsavtale med andre land. Ofre som er utsatt for menneskehandel, er sårbare, ikke minst med tanke på at det ofte er problematisk å reise tilbake til hjemlandet hvor man ble utsatt for menneskehandel. Ofre har ofte også sammensatte helseproblemer og et stort behov for helsetjenester, både akutt og over tid. Vil regjeringen vurdere å foreslå nødvendige endringer i lov eller forskrift for å sikre denne gruppen rett til nødvendig helsehjelp?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet