«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå Telemark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  I 2017 kunne Bufdir fortelle at de ikke hadde oversikt over tvangsbruk i private barnevernsinstitusjoner da dette ikke ble registrert i systemet. Praksisen skulle endres og private institusjoner skulle på lik linje med de statlige barneverninstitusjonene registrere tvangsbruk.
  Hvilken rutiner har man i dag for registrering av tvangsbruk i private barnevernsinstitusjoner, og kan statsråden legge ved statistikk på tvangsbruk i private barnevernsinstitusjoner fra 2018 til d.d.?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Siden Stiftelsen Porsgrunnsmuseene sin konsolideringsavtale med Telemark museum sies opp ufrivillig fra og med 01.01.2020, vil statsråden sørge for at de får statstilskudd eller annen økonomisk støtte på nivå med det statstilskuddet de hadde før konsolideringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

  Er statsråden av den oppfatning at endringene som er gjort i erstatningsordningen for pelsdyroppdrettere er så uvesentlig at utredningsinstruksen krav om ny høring ikke kommer til anvendelse, og i så fall, kan statsråden redegjøre for hvorfor uttrykkene «store endringer» og «vesentlig bedre ut» er benyttet i offentliggjøringen av erstatningsordningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  I en tid hvor det er et stort behov for omstilling i næringslivet, velger næringsministeren å foreslå reduksjoner i flere av virkemidlene som nettopp skal bidra til nye muligheter for næringslivet. Et eksempel på dette er at næringsministeren i statsbudsjettet foreslår å endre mandatet til Investinor AS slik at man stenger muligheten for at selskapet kan gjøre direkte investeringer. I Adresseavisen 13. november kan vi lese at regjeringspartiene vil stoppe dette forslaget. Dette illustrerer den betydelige usikkerheten regjeringen har i sin tilnærming til næringspolitikken.
  Hva vil statsråden gjøre for å gi næringspolitikken større forutsigbarhet, og er han enig i at det er viktig å videreføre Investinor AS sitt mandat for aktive direkteinvesteringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Kan statsministeren forklare hva hun egentlig mener med denne uttalelsen og vil hun garantere for at Stortinget skal få seg forelagt en egen sak som en oppfølging av havbruksskatteutvalget?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet