«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå Telemark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristeleg Folkeparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til finansministeren

  Stortinget har i forbindelse med SV-forslag om produksjonsavgift for havbruksnæringen bedt regjeringen nedsette et utvalg for helhetlig vurdering av beskatningen på næringen. Det offentlige utvalget skal avslutte sitt arbeid november 2019. Regjeringen ønsket å utrede bare ressursavgift på havbruk, men Stortinget ønsket en mer helhetlig vurdering av næringens samlede beskatning, og konsekvenser av denne. V, H og FrP har nå landsmøte-/landsstyrevedtak på å ikke innføre ressursavgift.
  Hvordan påvirker disse vedtakene arbeidet med NOUen?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til digitaliseringsministeren

  Ett av forslagene fra Digital21 er å opprette forskningssentre for næringsrettet digitalisering.
  Hva er statsrådens vurdering av dette forslaget og hvorfor er det ikke fulgt opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Når vil statsråden sende ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler på høring og på hvilket tidspunkt ser statsråden for seg at en ny forskrift kan tre i kraft?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Hvorfor har ikke justisministeren iverksatt langt mer kraftfulle kompenserende tiltak etter massiv nedleggelse av passkontorer og vil justisministeren revurdere nedleggelsene?
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helseministeren

  Sykehuset i Telemark har nå bestemt seg for at de selv skal ta seg av ambulansetjenesten i Bamble kommune. En ambulansetjeneste som i generasjoner har vært drevet av private. Overtagelsen av ambulansetjenesten vil medføre økte årlige driftskostnader og det uten at det er grunn til å tro at tjenestene blir noe bedre.
  Er det et mål for statsråden at ambulansetjenesten skal drives av det offentlige og hva syns han om de økte kostnadene dette medfører?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet