Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Naboene til Tysvær vindkraftverk har blitt tilbudt 500 000 kroner for å leve med for høy støy. Gjennom avtalen forplikter naboene seg til aldri å klage på støy, skygge eller andre ulemper.
  Hvor utbredt er slike avtaler ved vindkraftutbygginger, og hvorfor har man tillatt slike avtaler?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  19.06.20 vedtok Stortinget at det ikke skal gis forlenget frist for idriftsettelse av vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon utover 31.12.21.
  Vil statsråden følge opp dette vedtaket ved at OED ikke imøtekommer RWEs klage på NVEs avslag på forlenget frist for det planlagte vindkraftverket på Oddehei og Bjelkeberg i Birkenes kommune?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

  Jeg viser til bompengeforliket fra august 2019, der de fire største byene tilbys 300 mill. kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk, samt at byene tilbys økt statlig bidrag til 66% i 50/50-prosjektene (de store kollektivprosjektene i byene). For kommunene som takker ja til denne avtalen, skal halvparten av de økte tilskuddet til 50/50-prosjektene øremerkes reduserte bompenger. Er det mulig for byene å bruke disse midlene til å redusere bompenger for elbilister?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Vil statsråden instruere politi og påtalemyndighet om å registrere opprinnelseslandbakgrunn for personer som deltar i masseslagsmål, kriminelle gjenger, blir straffedømt og er gjengangerkriminelle?
 • Interpellasjon fra Tina Shagufta Munir Kornmo (V) til utenriksministeren

  Ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og retten til fredelige demonstrasjoner er grunnleggende rettigheter. Den kinesiske folkekongressen har nylig vedtatt å innføre en omstridt sikkerhetslov for Hongkong, som vil kunne utfordre disse rettighetene. Dette skjer etter en periode med demonstrasjoner og uroligheter i Hongkong. Mange er bekymret for at situasjonen skal eskalere, og at både det lokale selvstyret og menneskerettighetene til Hongkongs innbyggere kan bli begrenset. Hvordan vurderer utenriksministeren situasjonen, og hvordan jobber regjeringen med disse spørsmålene?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet