Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utviklingsministeren

  Kan statsråden fremlegge en liste over mottakerland av norsk bistand som har blitt selvhjulpne og derigjennom uavhengige av økonomisk bistand?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til forsvarsministeren

  Med hvilke tiltak vil statsråden verne om biologisk mangfold og bekjempe spredning av fremmede arter på områder der Forsvarsbygg er grunneier, som i Husebyskogen?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Bøhler (Sp) til samferdselsministeren

  Oslo Skadelegevakt melder om illevarslende skadetall ved bruk av elsparkesykler, og 7 av 10 vil ha dem bort fra fortauene der mange ulykker skjer. Politiet i Oslo etterlyser at dette løses ved en omklassifisering av elsparkesykler til kjøretøy for motorferdsel. Det vil også gi hjemmel for promillegrense, mm. Regjeringen innførte sykkelklassifiseringen av elsparkesykler i 2018 ved forskriftsendring, og har hjemmel for nye endringer. Vil statsråden raskt gjøre den omklassifiseringen av elsparkesykler som Oslopolitiet etterlyser?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

  Hva vil regjeringen gjøre for å ta igjen etterslep etter pandemien i tannhelsetjenesten og spesielt for TOO-pasientene, ser statsråden at TOO-ordningen er utilstrekkelig for å sikre de som trenger det nødvendig tannhelsehjelp – at det kan oppleves vanskelig å få "behovsprøvd" om det du har vært utsatt for kvalifiserer til gratis tannbehandling, er statsråden enig i at ordningen har svakheter som gjør at overgrepsutsatte ikke får behandling de trenger, og at det er behov for en reform som behandler tennene som en del av kroppen?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Viser til svar på spørsmål 55 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 18.5.2021 og ber om en tilsvarende månedlig oversikt over hvor mange personer som har mistet retten på arbeidsavklaringspenger uten å være avklart mot enten arbeid eller uføretrygd siden starten av 2020 og ber om en månedlig oversikt over hvor mange mottakere etter § 11-12 som vil nå ordinær makstid, hvis mulig inkl. vedtatte og foreslåtte forlengelser måned for måned fram til utgangen av 2022?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet