Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  På hvilken måte vil regjeringen gå inn for gjennomgripende samfunnsendringer som bryter koblingen mellom økt materielt forbruk, økonomisk vekst og gode liv, og med hvilke konkrete tiltak skal regjeringen sikre at vi når FNs anbefalinger og egne mål for reduserte klimagassutslipp, stans av tap av biologisk mangfold, og restaurering av ødelagt natur slik at vi sikrer gode livsvilkår for generasjonene som kommer etter oss?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Er forsikringene Forsvarsdepartementet har gitt til Veteranforbundet SIOPS om at foreldelse ikke skal brukes som grunnlag for å avvise søknader om kompensasjon og billighetserstatning, der kriteriene ellers er oppfylt, ikke lenger gyldig, og hva står i Forsvarsdepartementets skriv til SPK om praktisering av foreldelse, som ble nevnt i epost fra Forsvarsdepartementet til SIOPS syvende juni 2017?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  I desember 2016 ble Norge og Kina enig om en såkalt normaliseringsavtale om landenes bilaterale relasjoner. I avtalen forplikter den norske regjeringen seg til fullt ut å respektere Kinas utvikling og sosiale system, og den norske regjeringen skal heller ikke støtte noe som underminerer Kinas kjerneinteresser.
  På hvilken måte ble denne avtalen lagt til grunn i planleggingen av statsbesøket til folkekongressens leder Li Zhanshu 15.5.19?
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  I et vedtak i Stortinget 29. mai 2018 ble regjeringen bedt om å "gjøre tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegregering fra barnsben av." Dette er et viktig spørsmål som betyr mye for om vi skal lykkes med integreringen blant barn og unge og bygge opp felles oppvekstmiljøer i årene framover. Hva har regjeringen gjort for å følge opp vedtaket til nå, og hva vil man gjøre framover?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dersom EU etter forhandlinger vedtar en veipakke som innebærer liberalisering av gods- og/eller persontransport, vil regjeringen da bruke reservasjonsretten eller andre nødvendige virkemidler for å hindre at veipakken innføres i Norge?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet