Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 44)
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 44 (2019-2020)

  Datert: 30.04.2020

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Til behandling

  Alle scenarioer i?FNs klimapanels rapport om hva som skal til for å begrense oppvarmingen til 1,5 °C, viser at andelen kjernekraft må økes kraftig. I de mest ekstreme tilfellene må andelen nesten dobles innen 2030 og tredobles innen 2050. Redselen for ulykker ved bruk av uran må ikke stå i veien for thoriumkjernekraft. Norge sitter på noen av de største thoriumforekomstene i verden, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået – en CO2-fri kraftkilde tilsvarende 2300 år med dagens strømforbruk. Fordelene med thoriumkjernekraft er mange. Thoriumkjedereaksjonen kan ikke løpe løpsk og er ikke egnet til fremstilling av atomvåpen, og den gir mindre avfall med kortere nedbrytningstid – 300 år mot uranets millioner av år. I tillegg er den kraftintensiv – 1 kraftverk tilsvarer ca. 1 300 km² bebygget med vindmøller. Vil statsråden vurdere å la Norge bidra til å utvikle denne miljøvennlige kraftkilden?
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 43 (2019-2020)

  Datert: 11.03.2020

  Til behandling

  Om den menneskerettslige situasjonen i verden og hvordan norske myndigheter i sin utenrikspolitikk arbeider for at menneskerettslige forpliktelser overholdes
 • Interpellasjon fra Camilla Strandskog (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 42 (2019-2020)

  Datert: 24.02.2020

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Om hva som vil bli gjort for at personer med hiv blir møtt med et likeverdig tilbud i helsetjenesten, og at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om hivsmitte
 • Interpellasjon fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 41 (2019-2020)

  Datert: 19.02.2020

  Svart på: 23.04.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om forventede framtidige inntekter fra norsk olje- og gasseksport, sett i lys av EUs nye energi- og klimapolitikk med redusert import av fossil gass
 • Interpellasjon fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 40 (2019-2020)

  Datert: 13.02.2020

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Stortinget har vedtatt å overføre ansvaret for de statlige fiskerihavnene til fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Det betyr at Kystverket, hvor dette ansvaret lå tidligere, stoppet planleggingen av nye fiskerihavner for flere år siden. Finnmark og Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner har meddelt Samferdselsdepartementet at de ikke ønsker å overta dette ansvaret, og de har foreløpig ikke skrevet under avtalen med staten om å overta ansvaret for fiskerihavnene. En av begrunnelsene er mangelen på finansiering av dette nye ansvarsfeltet. Det betyr at det er en uavklart og uakseptabel situasjon knyttet til fiskerihavneutbygging fra Møre og Romsdal og nordover. Hvordan vil viktig havneinfrastruktur heretter bli ivaretatt i Nasjonal transportplan, hva vil statsråden gjøre for at hele landet skal få en lik forvaltning av fiskerihavnene, og hvordan vil han sikre at fiskerihavnene som fylkeskommunene overtar, har tilstrekkelig finansiering?
 • Interpellasjon fra Else-May Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2019-2020)

  Datert: 12.02.2020

  Svart på: 03.03.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om at regjeringen så langt ikke har greid å komme fram til en løsning for industrien hva gjelder nytt deponi for uorganisk farlig avfall i Norge
 • Interpellasjon fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 38 (2019-2020)

  Datert: 11.02.2020

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Reiselivet opplever en stor vekst, og det jobbes med å øke også vinterturismen. Flere aktører skaper produkter og opplevelser som tiltrekker seg både norske og utenlandske turister. Dette medfører flere arbeidsplasser som gir skatteinntekter til kommunene, og for enkelte kommuner bidrar dette til at små lokalsamfunn overlever. Med sine arbeidsplasser og sin lokalkunnskap og kulturformidling er reiselivet distriktspolitikk på sitt beste. Veksten i reiselivet i Nord-Norge er en motvekt til den økende sentraliseringen de siste årene, og nå er det viktig å sørge for at rammebetingelsene for reiselivet ikke blir verre i de kommende årene. Erna Solbergs regjering har allerede økt momsen på overnatting to ganger, fra 8 til 12 prosent, de siste seks årene. Reiselivet frykter en ytterligere momsøkning som kommer til å ramme reiselivsbedriftene som advarer mot konkurser og tap av arbeidsplasser. Vil statsråden ta reiselivsnæringas bekymring på alvor og sette ned momssatsene på både persontransport og overnatting, og hvilke andre tiltak ser statsråden som mulige for å fremme reiselivsnæringa i distriktene?
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 37 (2019-2020)

  Datert: 05.02.2020

  Svart på: 25.02.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvordan barn og unge som er blitt sendt til utlandet mot sin vilje, blir møtt når de tar kontakt med norske ambassader for hjelp med å komme seg hjem
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 36 (2019-2020)

  Datert: 05.02.2020

  Svart på: 03.03.2020 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om hvordan myndighetene sørger for at organisasjoner som mottar norske bistandsmidler, ikke kanaliserer dem til organisasjoner som virker mot norsk utenrikspolitikk, og som selv er diskvalifisert fra å motta norsk bistand
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2019-2020)

  Datert: 01.02.2020

  Svart på: 10.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om å vurdere skaleringen av nye riksveiprosjekter, i lys av konklusjoner i utredninger fra Statens vegvesen og viktige miljøhensyn
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 34 (2019-2020)

  Datert: 27.01.2020

  Svart på: 13.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om å forsterke innsatsen mot økonomisk kriminalitet og sikre at Økokrim får tilstrekkelige ressurser til å ettergå og etterforske mistenkelige transaksjoner innmeldt fra finansforetak
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2019-2020)

  Datert: 27.01.2020

  Svart på: 11.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om å unngå kapitalflukt og skatteomgåelse for å sikre finansieringen av velferdsstaten, da Norge kan tape rundt 10 mrd. kr årlig pga. selskapers skatteflytting
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2019-2020)

  Datert: 24.01.2020

  Svart på: 27.02.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

  Om å stanse kommersialiseringen av barnehagesektoren, da kommersielle konsern vokser seg stadig større samtidig som de ideelle skvises ut i raskt tempo
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2019-2020)

  Datert: 24.01.2020

  Svart på: 25.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om regulering av taxinæringa, da regjeringens liberalisering vil gi en vanskelig arbeidshverdag for sjåførene, et dårligere tilbud til folk flest og svekket beredskap i hele landet
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2019-2020)

  Datert: 24.01.2020

  Svart på: 11.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om oppfølging og prioritering av bioøkonomistrategien i ny regjering, omgjøring av strategi til handling, og når en handlingsplan kan ventes
 • Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2019-2020)

  Datert: 22.01.2020

  Svart på: 25.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva regjeringen vil gjøre for at toget blir et reelt alternativ til fly mellom Oslo og Bergen med reisetid på fire timer
 • Interpellasjon fra Liv Kari Eskeland (H) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2019-2020)

  Datert: 21.01.2020

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Om å opne opp for at ammoniakk blir likestilt med hydrogen i hydrogenstrategien regjeringen har varsla, og å stimulere til heilskaplege kjeder også for denne energiberaren
 • Interpellasjon fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2019-2020)

  Datert: 17.01.2020

  Svart på: 27.02.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om oppfølging av elever i grunnskolen som sliter med langtidsfravær og skolevegring
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2019-2020)

  Datert: 17.01.2020

  Svart på: 27.02.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om økningen av antallet privatskoler i Norge de siste seks årene, og hva som gjøres for at disse nye skolene ikke skal trekke ressurser ut av fellesskolen
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2019-2020)

  Datert: 08.01.2020

  Svart på: 04.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om å bedre levekårene til barn i barnevernet og foreldrene deres og sørge for at alle barn får likeverdig omsorg, behandling og utdanning