Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 25)
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2019-2020)

  Datert: 08.01.2020

  Til behandling

  En rapport fra NIBR i 2005 undersøkte dødsårsaker hos foreldre til barn og unge som hadde barnevernstiltak i perioden 1991–2001. Sykdomsårsak og selvmord blant foreldre var da høyere enn i normalbefolkningen. NOVA-studien (2008) Barnevernsklienter i Norge 1990–2005 viste at barnevernsbarna hadde langt lavere levekår enn barn utenfor barnevernet. Forsker Bente Kojan viser at språk og klasse påvirker tiltak som gis av barnevernet. Barneombudet har vært tydelig på at regjeringen må ta ansvar for å sørge for at barna får sine rettigheter oppfylt. Frafall fra utdanning er større for barn i barnevernets omsorg. Inntektsulikhetene vokser mellom de rikeste og de med dårligst råd. Hva vil regjeringen gjøre for å bedre levekårene til barn og foreldre i barnevernet og sørge for at alle barn får likeverdig omsorg, behandling og utdanning uavhengig av bosted, klasse, bakgrunn, språk og kultur?
 • Interpellasjon fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2019-2020)

  Datert: 07.01.2020

  Til behandling

  Det ble i 2019 avdekket flere tilfeller av kritikkverdig forvaltningspraksis i Mattilsynet. Stortinget anmodet derfor i juni 2019 regjeringen om å gjennomføre en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektor. Landbruks- og matdepartementet fulgte opp Stortingets anmodning ved å gi et granskingsoppdrag til KPMG, som leverte sin rapport i desember 2019. Granskingsrapporten avdekker betydelige svakheter i Mattilsynets planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Regelverksforvaltningen er ikke enhetlig, og Mattilsynets kommunikasjon med de det føres tilsyn med, er mangelfull. Mattilsynet får kritikk for mangelfull styring og planlegging, både når det gjelder risikobasering, kvalitetssikring og opplæring. IKT-systemene støtter heller ikke effektiv planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Dette er alvorlige funn som det må tas tak i raskt og kraftfullt. Vi er avhengige av å ha et mattilsyn som både brukere og forbrukere kan ha tillit til. Tilliten til Mattilsynet må gjenreises. Hvordan vil statsråden følge opp granskingsrapporten og sikre at det raskt blir varige forbedringer i Mattilsynets tilsynspraksis?
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2019-2020)

  Datert: 13.12.2019

  Til behandling

  I 2016 bestemte regjeringen at 126 lensmannskontor over hele landet skulle legges ned. 5. april 2018 vedtok Stortinget følgende: "Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen." I perioden 2016 til 2018 har 85 kommuner med gjenværende lensmannskontor hatt en nedgang i politiårsverk. Et eksempel på dette er Lier kommune med over 25 000 innbyggere. Lier fikk beholde sitt lensmannskontor etter politireformen, men likevel er staben redusert fra 24 stillinger på fulltid, til to stillinger på åtte timer i uken. Det som var et fullverdig og velfungerende politihus, er redusert til et kontor med åpningstid mellom kl. 9 og 14 på mandager og torsdager. Hvordan er dette forenlig med Stortingets vedtak om at alle gjenværende lensmannskontor skal styrkes?
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2019-2020)

  Datert: 13.12.2019

  Til behandling

  I NOU 2019: 17 foreslår Domstolkommisjonen en ny struktur for domstolene. Utvalget synliggjør ikke nevneverdige motforestillinger eller motargumenter til sine anbefalinger i rapporten. Alle piler peker uten forbehold i samme retning, nemlig at en ny struktur er eneste løsning på problemer i domstolene, slik mandatet la opp til. Løsninger gis uten at det er gjort avveininger og vekting av kryssende hensyn. Muligheter for forbedring innenfor dagens struktur er utelatt fra mandatet og er heller ikke drøftet av utvalget. Utredningen ser ikke på faktiske mål for kvalitet, som eksempelvis antall avgjørelser omgjort i annen instans. I stedet drøftes forhold som at personlighet har sammenheng med geografi og produktivitet (side 72). Utvalget mangler representasjon fra mindre domstoler. Hvordan påvirker disse forholdene utredningens verdi som grunnlag for endringer i domstolstrukturen?
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2019-2020)

  Datert: 09.12.2019

  Svart på: 14.01.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om tolkning av naturmangfoldloven § 18 c i forbindelse med jakt på ulv ved oppfylt bestandsmål, og om politisk eller juridisk vurdering ved bruk av paragrafen
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2019-2020)

  Datert: 09.12.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  I Finnmark bør du ikke bli akutt syk. Finnmarkssykehuset har det siste året registrert over 700 avvik, av dem 41 alvorlige. Ansatte har gjentatte ganger tatt opp at underbemanningen skaper farlige situasjoner. I februar var situasjonen så alvorlig at en person døde som følge av underbemanning. Samtidig er det en pågående krise i luftambulansen i nord. Forsvaret har måttet sette inn ekstra helikopter fordi Babcock, som varslet, ikke har vært i stand til å overholde kontrakten. Eksemplene på situasjoner som kunne ha gått galt, er mange – som jenta med mistenkt hjerneblødning som måtte vente 3,5 timer. Da sykehuset i Kirkenes ble bygget, var det ikke råd til helikopterlandingsplass. Det er ennå usikkert når den kommer på plass. Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å sikre at befolkningen i Finnmark får den samme helsehjelpen i akutte situasjoner som befolkningen i resten av landet?
 • Interpellasjon fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2019-2020)

  Datert: 06.12.2019

  Svart på: 14.01.2020 av eldre- og folkehelseministeren Terje Søviknes

  Om avdekkingen av 13 000 avvik knyttet til voldsepisoder i eldreomsorgen, og at regjeringen samtidig har levert det strammeste budsjettet til kommunene på 15 år
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2019-2020)

  Datert: 26.11.2019

  Svart på: 16.12.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om grep for å snu utviklingen med befolkningsnedgang i de tre nordligste fylkene, med henvisning til at ingen naturlov sier at Norge skal sentraliseres eller tjenester nedlegges
 • Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2019-2020)

  Datert: 22.11.2019

  Svart på: 17.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om å forsvare ytringsfriheten også for dem som har meninger vi misliker, med henvisning til at politiet stoppet SIANs koranbrenning dels pga. bekymring for hevnangrep
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2019-2020)

  Datert: 21.11.2019

  Svart på: 16.12.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om hvilke lover og vedtak som påvirker handlingsrommet i Hovedavtalen for jordbruket, og ev. å endre avtalen slik at hensyn til dyrevelferd, klima og miljø inkluderes
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2019-2020)

  Datert: 18.11.2019

  Svart på: 16.12.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om å gi sårbare barn i det statlige barnevernet helsehjelpen de har krav på, og om å stoppe nedbyggingen av barne- og ungdomspsykiatrien
 • Interpellasjon fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2019-2020)

  Datert: 13.11.2019

  Svart på: 28.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om å utarbeide en nasjonal strategi mot sepsis ("blodforgiftning"), i tråd med Verdens helseorganisasjons resolusjon fra 2017
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 13 (2019-2020)

  Datert: 12.11.2019

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Svart på: 17.12.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om å sette oss i bedre stand til å møte utfordringen med et stort og økende antall demenstilfeller i befolkningen
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2019-2020)

  Datert: 07.11.2019

  Svart på: 16.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om overholdelse av FNs barnekonvensjon artikkel 9 nr. 1 om ikke å skille barn fra sine foreldre mv., og hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre barns beste i denne typen saker, i lys av utvisningen av en firebarnsfar i Lofoten
 • Interpellasjon fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2019-2020)

  Datert: 31.10.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Svart på: 19.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å arbeide for mer aktiv bruk av kunnskapsbaserte og effektive selvmordsforebyggende programmer i skolen
 • Interpellasjon fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2019-2020)

  Datert: 28.10.2019

  Svart på: 14.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om tiltak for å styrke barnevernet ytterligere og sette barnevernstjenesten best mulig i stand til å gi støtte til familier som har behov for hjelp
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2019-2020)

  Datert: 26.10.2019

  Svart på: 19.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om motsetningen mellom gode intensjoner i naturmangfoldloven og Naturpanelets advarsler på den ene siden og regjeringas forvaltningsgrep på den andre
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2019-2020)

  Datert: 24.10.2019

  Svart på: 19.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om å la optikerne få et større ansvar for oppfølgingen av øyehelsen i Norge, noe som vil gi mindre reisebelastning og være spesielt gunstig for pasienter i distriktene
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2019-2020)

  Datert: 23.10.2019

  Svart på: 14.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om å gi nødvendig drahjelp slik at tarenæringen blir en ny bærekraftig og lønnsom marin næring
 • Interpellasjon fra Jon Gunnes (V) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2019-2020)

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 05.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om å bidra til at norske hurtigbåter blir mer klimavennlige og, til at flere norske grønne arbeidsplasser skapes