Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Troms

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå Troms.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Ser statsråden noen betenkeligheter ved at de døgnbemannede nasjonale beredskapsressursene er underlagt Oslo politidistrikt, og tenkes disse flyttet til eksisterende eller nyopprettet særorgan?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til samferdselsministeren

  Vil regjeringen bidra til at den resterende strekningen i Lavangsdalen sikres med midtdeler, slik Statens Vegvesen i utgangspunktet hadde planlagt?
 • Interpellasjon fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren

  I 2018 la Solberg-regjeringen frem kvalitetsreformen Leve hele livet. Den handler om å ta det eldre, pårørende, ansatte og frivillige i kommunene ser fungerer i praksis, og sette det i system slik at kommunene kan lære av hverandre. Leve hele livet skal følge opp det som ofte svikter i eldrepolitikken, og har innsatsområdene aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester. Reformen har en tidsplan og er nå i fase 3, som handler om gjennomføring, implementering og rapportering. Flere kommuner har laget lokale Leve hele livet-planer for å følge opp arbeidet. Kan statsråden redegjøre for status på gjennomføring av reformen, hvordan statsråden skal følge opp reformen videre, og hvordan statsråden vil sikre at de gode verktøyene som ligger i reformen, ikke forsvinner eller nedprioriteres under Støre-regjeringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Etter den kraftige stormen 19.11.21 ble det store skader på skogen, ikke minst i Hedalen i Sør-Aurdal kommune. I sitt svar til representanten Jønnes 8.12.21 sier statsråden bl.a.: «Nå jobber jeg med å få oversikt over situasjonen og vil vurdere behovet for eventuelle tiltak og virkemidler utover det forsikringsordningene i dag dekker».
  Har statsråden kommet lenger i denne vurderingen nå og hva vil hun eventuelt gjøre for at de sterkt rammede skogeierne ikke skal få store inntektstap på kort og lang sikt?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Var statsråden i 2017 og 2018 kjent med den alminnelige opplysningsplikten i skatteforvaltningsloven § 8-1, og hvordan tolket hun eventuelt bestemmelsen?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet