Lovvedtak og lovmerknader

Her finn du oversyn over alle lovvedtak frå fyrste gongs lovhandsaming og lovmerknader frå andre gongs lovhandsaming. Beslutningar (odelsting og lagting) frå gammal lovhandsaming finn du ved å velja rett sesjon og deretter type.

Vedtak etter andre og tredje gongs handsaming kan lesast av referat frå møta. Lovmerknader svewrt berre skrivne om andre gongs lovhandsaming ikkje samtykkjer lovvedtaket frå fyrste gongs handsaming.

Les meir om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovmerknader

Lovvedtak (53)

 • Lovvedtak 53 (2018-2019)

  Innst. 228 L (2018–2019), jf. Prop. 39 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)
 • Lovvedtak 52 (2018-2019)

  Innst. 224 L (2018–2019), jf. Prop. 40 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)
 • Lovvedtak 51 (2018-2019)

  Innst. 211 L (2018–2019), jf. Prop. 43 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)
 • Lovvedtak 50 (2018-2019)

  Innst. 181 L (2018–2019), jf. Prop. 30 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.)
 • Lovvedtak 49 (2018-2019)

  Innst. 198 L (2018–2019), jf. Prop. 37 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering)
 • Lovvedtak 48 (2018-2019)

  Innst. 191 L (2018–2019), jf. Prop. 38 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)
 • Lovvedtak 47 (2018-2019)

  Innst. 215 L (2018–2019), jf. Prop. 36 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr)
 • Lovvedtak 46 (2018-2019)

  Innst. 182 L (2018–2019), jf. Prop. 45 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union
 • Lovvedtak 45 (2018-2019)

  Innst. 195 L (2018–2019), jf. Prop. 47 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU
 • Lovvedtak 44 (2018-2019)

  Innst. 169 L (2018–2019), jf. Prop. 11 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i markaloven (justeringer av markagrensen m.m.)
 • Lovvedtak 43 (2018-2019)

  Innst. 178 L (2018–2019), jf. Prop. 14 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.)
 • Lovvedtak 42 (2018-2019)

  Innst. 166 L (2018–2019), jf. Prop. 7 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)
 • Lovvedtak 41 (2018-2019)

  Innst. 157 L (2018–2019), jf. Prop. 3 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning
 • Lovvedtak 40 (2018-2019)

  Innst. 159 L (2018–2019), jf. Prop. 32 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)
 • Lovvedtak 39 (2018-2019)

  Innst. 150 L (2018–2019), jf. Prop. 106 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)
 • Lovvedtak 38 (2018-2019)

  Innst. 143 L (2018–2019), jf. Prop. 109 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om register over reelle rettighetshavere
 • Lovvedtak 37 (2018-2019)

  Innst. 123 L (2018–2019), jf. Dokument 8:44 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i inndelingslova
 • Lovvedtak 36 (2018-2019)

  Innst. 115 L (2018–2019), jf. Prop. 34 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten)
 • Lovvedtak 35 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 34 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i folkeregisterloven
 • Lovvedtak 33 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skatteforvaltningsloven
 • Lovvedtak 32 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i SI-loven
 • Lovvedtak 31 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i a-opplysningsloven
 • Lovvedtak 30 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i tolloven
 • Lovvedtak 29 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 28 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i bidragsinnkrevingsloven
 • Lovvedtak 27 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i innskuddspensjonsloven
 • Lovvedtak 26 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v.
 • Lovvedtak 25 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 24 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven
 • Lovvedtak 23 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i petroleumsskatteloven
 • Lovvedtak 22 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i eigedomsskattelova
 • Lovvedtak 21 (2018-2019)

  Innst. 94 L (2018–2019), jf. Prop. 13 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)
 • Lovvedtak 20 (2018-2019)

  Innst. 105 L (2018–2019), jf. Prop. 9 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)
 • Lovvedtak 19 (2018-2019)

  Innst. 93 L (2018–2019), jf. Prop. 12 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 18 (2018-2019)

  Innst. 83 L (2018–2019), jf. Prop. 10 LS (2018–2019 )

  Vedtak til lov om endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)
 • Lovvedtak 17 (2018-2019)

  Innst. 74 L (2018–2019), jf. Prop. 111 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)
 • Lovvedtak 16 (2018-2019)

  Innst. 73 L (2018–2019), jf. Prop. 6 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)
 • Lovvedtak 15 (2018-2019)

  Innst. 67 L (2018–2019), jf. Prop. 99 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i kulturminnelova
 • Lovvedtak 14 (2018-2019)

  Innst. 80 L (2018–2019), jf. Prop. 115 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)
 • Lovvedtak 13 (2018-2019)

  Innst. 75 L (2018–2019), jf. Prop. 105 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak)
 • Lovvedtak 12 (2018-2019)

  Innst. 72 L (2018–2019), jf. Prop. 117 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)
 • Lovvedtak 11 (2018-2019)

  Innst. 70 L (2018–2019), jf. Prop. 100 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)
 • Lovvedtak 10 (2018-2019)

  Innst. 42 L (2018–2019), jf. Prop. 91 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp)
 • Lovvedtak 9 (2018-2019)

  Innst. 44 L (2018–2019), jf. Prop. 4 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)
 • Lovvedtak 8 (2018-2019)

  Innst. 34 L (2018–2019), jf. Prop. 93 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)
 • Lovvedtak 7 (2018-2019)

  Innst. 29 L (2018–2019), jf. Prop. 83 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester)
 • Lovvedtak 6 (2018-2019)

  Innst. 35 L (2018–2019), jf. Prop. 120 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)
 • Lovvedtak 5 (2018-2019)

  Innst. 36 L (2018–2019), jf. Prop. 5 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)
 • Lovvedtak 4 (2018-2019)

  Innst. 25 L (2018–2019), jf. Prop. 110 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)
 • Lovvedtak 3 (2018-2019)

  Innst. 22 L (2018–2019), jf. Prop. 98 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)
 • Lovvedtak 2 (2018-2019)

  Innst. 23 L (2018–2019), jf. Prop. 104 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 1 (2018-2019)

  Innst. 27 L (2018–2019), jf. Prop. 112 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)