Lovvedtak og lovmerknader

Her finn du oversyn over alle lovvedtak frå fyrste gongs lovhandsaming og lovmerknader frå andre gongs lovhandsaming. Beslutningar (odelsting og lagting) frå gammal lovhandsaming finn du ved å velja rett sesjon og deretter type.

Vedtak etter andre og tredje gongs handsaming kan lesast av referat frå møta. Lovmerknader svewrt berre skrivne om andre gongs lovhandsaming ikkje samtykkjer lovvedtaket frå fyrste gongs handsaming.

Les meir om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovmerknader

Lovvedtak (105)

 • Lovvedtak 105 (2018-2019)

  Innst. 375 L (2018–2019), jf. Prop. 116 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende)
 • Lovvedtak 104 (2018-2019)

  Innst. 371 L (2018–2019), jf. Prop. 109 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.)
 • Lovvedtak 103 (2018-2019)

  Innst. 378 L (2018–2019), jf. Prop. 115 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 108 om endringer i a-opplysningsloven
 • Lovvedtak 102 (2018-2019)

  Innst. 378 L (2018–2019), jf. Prop. 115 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 107 om endringer i tolloven
 • Lovvedtak 101 (2018-2019)

  Innst. 378 L (2018–2019), jf. Prop. 115 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i skatteforvaltningsloven
 • Lovvedtak 100 (2018-2019)

  Innst. 378 L (2018–2019), jf. Prop. 115 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 99 (2018-2019)

  Innst. 378 L (2018–2019), jf. Prop. 115 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 98 (2018-2019)

  Innst. 378 L (2018–2019), jf. Prop. 115 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i inndelingslova
 • Lovvedtak 97 (2018-2019)

  Innst. 378 L (2018–2019), jf. Prop. 115 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i skatteloven
 • Lovvedtak 96 (2018-2019)

  Innst. 394 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (innstramming i reglene om dekning av reiseutgifter og pendlerdiett mv.)
 • Lovvedtak 95 (2018-2019)

  Innst. 370 L (2018–2019), jf. Prop. 106 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i abortloven (fosterreduksjon)
 • Lovvedtak 94 (2018-2019)

  Innst. 350 L (2018–2019), jf. Prop. 95 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet)
 • Lovvedtak 93 (2018-2019)

  Innst. 348 L (2018–2019), jf. Prop. 99 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om forbud mot hold av pelsdyr
 • Lovvedtak 92 (2018-2019)

  Innst. 349 L (2018–2019), jf. Prop. 90 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)
 • Lovvedtak 91 (2018-2019)

  Innst. 338 L (2018–2019), jf. Prop. 97 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)
 • Lovvedtak 90 (2018-2019)

  Innst. 336 L (2018–2019), jf. Prop. 96 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner)
 • Lovvedtak 89 (2018-2019)

  Innst. 342 L (2018–2019), jf. Prop. 72 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven)
 • Lovvedtak 88 (2018-2019)

  Innst. 360 L (2018–2019), jf. Prop. 107 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.)
 • Lovvedtak 87 (2018-2019)

  Innst. 334 L (2018–2019), jf. Prop. 58 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.)
 • Lovvedtak 86 (2018-2019)

  Innst. 333 L (2018–2019), jf. Prop. 65 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.)
 • Lovvedtak 85 (2018-2019)

  Innst. 335 L (2018–2019), jf. Prop. 63 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten) – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 84 (2018-2019)

  Innst. 294 L (2018–2019), jf. Prop. 92 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i konkurranseloven
 • Lovvedtak 83 (2018-2019)

  Innst. 328 L (2018–2019), jf. Prop. 91 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i smittevernloven (lovrevisjon)
 • Lovvedtak 82 (2018-2019)

  Innst. 332 L (2018–2019), jf. Prop. 66 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)
 • Lovvedtak 81 (2018-2019)

  Innst. 331 L (2018–2019), jf. Prop. 64 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)
 • Lovvedtak 80 (2018-2019)

  Innst. 330 L (2018–2019), jf. Prop. 62 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)
 • Lovvedtak 79 (2018-2019)

  Innst. 322 L (2018–2019), jf. Prop. 77 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer)
 • Lovvedtak 78 (2018-2019)

  Innst. 320 L (2018–2019), jf. Prop. 101 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)
 • Lovvedtak 77 (2018-2019)

  Innst. 326 L (2018–2019), jf. Prop. 78 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret)
 • Lovvedtak 76 (2018-2019)

  Innst. 325 L (2018–2019), jf. Prop. 76 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i gjeldsordningsloven (namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre)
 • Lovvedtak 75 (2018-2019)

  Innst. 318 L (2018–2019), jf. Prop. 73 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.)
 • Lovvedtak 74 (2018-2019)

  Innst. 312 L (2018–2019), jf. Prop. 79 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon)
 • Lovvedtak 73 (2018-2019)

  Innst. 313 L (2018–2019), jf. Prop. 69 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss)
 • Lovvedtak 72 (2018-2019)

  Innst. 314 L (2018–2019), jf. Prop. 87 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)
 • Lovvedtak 71 (2018-2019)

  Innst. 278 L (2018–2019), jf. Prop. 75 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 70 (2018-2019)

  Innst. 315 L (2018–2019), jf. Prop. 74 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)
 • Lovvedtak 69 (2018-2019)

  Innst. 299 L (2018–2019), jf. Prop. 89 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging)
 • Lovvedtak 68 (2018-2019)

  Innst. 298 L (2018–2019), jf. Prop. 88 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (plikt til å tilby skoletur med overnatting, skolebyte for elevar i vidaregåande opplæring, opplæring i kvensk, samansetjing av yrkesopplæringsnemnder, politiattest i vidaregåande skole m.m.)
 • Lovvedtak 67 (2018-2019)

  Innst. 303 L (2018–2019), jf. Prop. 104 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.)
 • Lovvedtak 66 (2018-2019)

  Innst. 302 L (2018–2019), jf. Prop. 102 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i postloven (antall omdelingsdager)
 • Lovvedtak 65 (2018-2019)

  Innst. 301 L (2018–2019), jf. Prop. 86 L (2018–2019) og Prop. 108 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
 • Lovvedtak 64 (2018-2019)

  Innst. 300 L (2018–2019), jf. Prop. 70 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.)
 • Lovvedtak 63 (2018-2019)

  Innst. 307 L (2018–2019), jf. Prop. 68 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)
 • Lovvedtak 62 (2018-2019)

  Innst. 305 L (2018–2019), jf. Prop. 53 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.)
 • Lovvedtak 61 (2018-2019)

  Innst. 297 L (2018–2019), jf. Prop. 100 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.)
 • Lovvedtak 60 (2018-2019)

  Innst. 296 L (2018–2019), jf. Prop. 154 L (2016–2017)

  Vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet)
 • Lovvedtak 59 (2018-2019)

  Innst. 250 L (2018–2019), jf. Prop. 49 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skipsarbeidsloven mv.
 • Lovvedtak 58 (2018-2019)

  Innst. 269 L (2018–2019), jf. Prop. 52 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger)
 • Lovvedtak 57 (2018-2019)

  Innst. 270 L (2018–2019), jf. Prop. 44 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)
 • Lovvedtak 56 (2018-2019)

  Innst. 243 L (2018–2019), jf. Prop. 46 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
 • Lovvedtak 55 (2018-2019)

  Innst. 252 L (2018–2019), jf. Prop. 107 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om arv og dødsboskifte (arveloven)
 • Lovvedtak 54 (2018-2019)

  Innst. 234 L (2018–2019), jf. Prop 42 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning)
 • Lovvedtak 53 (2018-2019)

  Innst. 228 L (2018–2019), jf. Prop. 39 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)
 • Lovvedtak 52 (2018-2019)

  Innst. 224 L (2018–2019), jf. Prop. 40 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)
 • Lovvedtak 51 (2018-2019)

  Innst. 211 L (2018–2019), jf. Prop. 43 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)
 • Lovvedtak 50 (2018-2019)

  Innst. 181 L (2018–2019), jf. Prop. 30 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.)
 • Lovvedtak 49 (2018-2019)

  Innst. 198 L (2018–2019), jf. Prop. 37 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering)
 • Lovvedtak 48 (2018-2019)

  Innst. 191 L (2018–2019), jf. Prop. 38 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)
 • Lovvedtak 47 (2018-2019)

  Innst. 215 L (2018–2019), jf. Prop. 36 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr)
 • Lovvedtak 46 (2018-2019)

  Innst. 182 L (2018–2019), jf. Prop. 45 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union
 • Lovvedtak 45 (2018-2019)

  Innst. 195 L (2018–2019), jf. Prop. 47 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU
 • Lovvedtak 44 (2018-2019)

  Innst. 169 L (2018–2019), jf. Prop. 11 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i markaloven (justeringer av markagrensen m.m.)
 • Lovvedtak 43 (2018-2019)

  Innst. 178 L (2018–2019), jf. Prop. 14 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.)
 • Lovvedtak 42 (2018-2019)

  Innst. 166 L (2018–2019), jf. Prop. 7 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)
 • Lovvedtak 41 (2018-2019)

  Innst. 157 L (2018–2019), jf. Prop. 3 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning
 • Lovvedtak 40 (2018-2019)

  Innst. 159 L (2018–2019), jf. Prop. 32 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)
 • Lovvedtak 39 (2018-2019)

  Innst. 150 L (2018–2019), jf. Prop. 106 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)
 • Lovvedtak 38 (2018-2019)

  Innst. 143 L (2018–2019), jf. Prop. 109 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om register over reelle rettighetshavere
 • Lovvedtak 37 (2018-2019)

  Innst. 123 L (2018–2019), jf. Dokument 8:44 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i inndelingslova
 • Lovvedtak 36 (2018-2019)

  Innst. 115 L (2018–2019), jf. Prop. 34 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten)
 • Lovvedtak 35 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 34 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i folkeregisterloven
 • Lovvedtak 33 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skatteforvaltningsloven
 • Lovvedtak 32 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i SI-loven
 • Lovvedtak 31 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i a-opplysningsloven
 • Lovvedtak 30 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i tolloven
 • Lovvedtak 29 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 28 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i bidragsinnkrevingsloven
 • Lovvedtak 27 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endring i innskuddspensjonsloven
 • Lovvedtak 26 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v.
 • Lovvedtak 25 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 24 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven
 • Lovvedtak 23 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i petroleumsskatteloven
 • Lovvedtak 22 (2018-2019)

  Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i eigedomsskattelova
 • Lovvedtak 21 (2018-2019)

  Innst. 94 L (2018–2019), jf. Prop. 13 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)
 • Lovvedtak 20 (2018-2019)

  Innst. 105 L (2018–2019), jf. Prop. 9 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)
 • Lovvedtak 19 (2018-2019)

  Innst. 93 L (2018–2019), jf. Prop. 12 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 18 (2018-2019)

  Innst. 83 L (2018–2019), jf. Prop. 10 LS (2018–2019 )

  Vedtak til lov om endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)
 • Lovvedtak 17 (2018-2019)

  Innst. 74 L (2018–2019), jf. Prop. 111 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)
 • Lovvedtak 16 (2018-2019)

  Innst. 73 L (2018–2019), jf. Prop. 6 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)
 • Lovvedtak 15 (2018-2019)

  Innst. 67 L (2018–2019), jf. Prop. 99 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i kulturminnelova
 • Lovvedtak 14 (2018-2019)

  Innst. 80 L (2018–2019), jf. Prop. 115 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)
 • Lovvedtak 13 (2018-2019)

  Innst. 75 L (2018–2019), jf. Prop. 105 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak)
 • Lovvedtak 12 (2018-2019)

  Innst. 72 L (2018–2019), jf. Prop. 117 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)
 • Lovvedtak 11 (2018-2019)

  Innst. 70 L (2018–2019), jf. Prop. 100 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)
 • Lovvedtak 10 (2018-2019)

  Innst. 42 L (2018–2019), jf. Prop. 91 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp)
 • Lovvedtak 9 (2018-2019)

  Innst. 44 L (2018–2019), jf. Prop. 4 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)
 • Lovvedtak 8 (2018-2019)

  Innst. 34 L (2018–2019), jf. Prop. 93 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)
 • Lovvedtak 7 (2018-2019)

  Innst. 29 L (2018–2019), jf. Prop. 83 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester)
 • Lovvedtak 6 (2018-2019)

  Innst. 35 L (2018–2019), jf. Prop. 120 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)
 • Lovvedtak 5 (2018-2019)

  Innst. 36 L (2018–2019), jf. Prop. 5 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)
 • Lovvedtak 4 (2018-2019)

  Innst. 25 L (2018–2019), jf. Prop. 110 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)
 • Lovvedtak 3 (2018-2019)

  Innst. 22 L (2018–2019), jf. Prop. 98 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)
 • Lovvedtak 2 (2018-2019)

  Innst. 23 L (2018–2019), jf. Prop. 104 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 1 (2018-2019)

  Innst. 27 L (2018–2019), jf. Prop. 112 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)