Lovvedtak og lovmerknader

Her finn du oversyn over alle lovvedtak frå fyrste gongs lovhandsaming og lovmerknader frå andre gongs lovhandsaming. Beslutningar (odelsting og lagting) frå gammal lovhandsaming finn du ved å velja rett sesjon og deretter type.

Vedtak etter andre og tredje gongs handsaming kan lesast av referat frå møta. Lovmerknader svewrt berre skrivne om andre gongs lovhandsaming ikkje samtykkjer lovvedtaket frå fyrste gongs handsaming.

Les meir om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovmerknader

Lovanmerkninger (1)

Lovvedtak (35)

 • Lovvedtak 35 (2021-2022)

  Innst. 118 L (2021–2022), jf. Prop. 50 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter
 • Lovvedtak 34 (2021-2022)

  Innst. 112 L (2021–2022), jf. Prop. 48 LS (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 33 (2021-2022)

  Innst. 117 L (2021–2022), jf. Prop. 49 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall)
 • Lovvedtak 32 (2021-2022)

  Innst. 116 L (2021–2022), jf. Prop. 47 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien)
 • Lovvedtak 31 (2021-2022)

  Innst. 102 L (2021–2022), jf. Prop. 44 L (2021–2022)

  Vedtak til midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven)
 • Lovvedtak 30 (2021-2022)

  Innst. 84 L (2021–2022), jf. Prop. 40 L (2021–2022)

  Vedtak til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Lovvedtak 29 (2021-2022)

  Innst. 82 L (2021–2022), jf. Prop. 37 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringar i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19
 • Lovvedtak 28 (2021-2022)

  Innst. 48 L (2021–2022), jf. Prop. 242 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endring i rekonstruksjonsloven (forlengelse av lovens virketid)
 • Lovvedtak 27 (2021-2022)

  Innst. 45 L (2021–2022), jf. Prop. 12 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)
 • Lovvedtak 26 (2021-2022)

  Innst. 47 L (2021–2022), jf. Prop. 3 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.)
 • Lovvedtak 25 (2021-2022)

  Innst. 62 L (2021–2022), jf. Prop. 31 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)
 • Lovvedtak 24 (2021-2022)

  Innst. 55 L (2021–2022), jf. Prop. 235 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.)
 • Lovvedtak 23 (2021-2022)

  Innst. 53 L (2021–2022), jf. Prop. 233 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven)
 • Lovvedtak 22 (2021-2022)

  Innst. 51 L (2021–2022), jf. Prop. 223 L (2020–2021)

  Vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)
 • Lovvedtak 21 (2021-2022)

  Innst. 49 L (2021–2022), jf. Prop. 208 LS (2020–2021)

  Vedtak til lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer
 • Lovvedtak 20 (2021-2022)

  Innst. 4 L (2021–2022), jf. Prop. 1 LS (2021–2022) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

  Vedtak til lov om endring i lov 21. desember 2020 nr. 168 om endringer i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 19 (2021-2022)

  Innst. 4 L (2021–2022), jf. Prop. 1 LS (2021–2022) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i folkeregisterloven
 • Lovvedtak 18 (2021-2022)

  Innst. 4 L (2021–2022), jf. Prop. 1 LS (2021–2022) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i skatteforvaltningsloven
 • Lovvedtak 17 (2021-2022)

  Innst. 4 L (2021–2022), jf. Prop. 1 LS (2021–2022) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i SI-loven
 • Lovvedtak 16 (2021-2022)

  Innst. 4 L (2021–2022), jf. Prop. 1 LS (2021–2022) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

  Vedtak til lov om endring i a-opplysningsloven
 • Lovvedtak 15 (2021-2022)

  Innst. 4 L (2021–2022), jf. Prop. 1 LS (2021–2022) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i tolloven
 • Lovvedtak 14 (2021-2022)

  Innst. 4 L (2021–2022), jf. Prop. 1 LS (2021–2022) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven
 • Lovvedtak 13 (2021-2022)

  Innst. 4 L (2021–2022), jf. Prop. 1 LS (2021–2022) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

  Vedtak til lov om endring i bidragsinnkrevingsloven
 • Lovvedtak 12 (2021-2022)

  Innst. 4 L (2021–2022), jf. Prop. 1 LS (2021–2022) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 11 (2021-2022)

  Innst. 4 L (2021–2022), jf. Prop. 1 LS (2021–2022) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven
 • Lovvedtak 10 (2021-2022)

  Innst. 43 L (2021–2022), jf. Prop. 13 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i mineralloven (retting av inkurier)
 • Lovvedtak 9 (2021-2022)

  Innst. 75 L (2021–2022), jf. Prop. 32 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)
 • Lovvedtak 8 (2021-2022)

  Innst. 73 L (2021–2022), jf. Prop. 16 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endring i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden)
 • Lovvedtak 7 (2021-2022)

  Innst. 68 L (2021–2022), jf. Prop. 4 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021)
 • Lovvedtak 6 (2021-2022)

  Innst. 61 L (2021–2022), jf. Prop. 34 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)
 • Lovvedtak 5 (2021-2022)

  Innst. 44 L (2021–2022), jf. Prop. 33 L (2021–2022)

  Vedtak til midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 – BERIKTIGET
 • Lovvedtak 4 (2021-2022)

  Innst. 31 L (2021–2022), jf. Prop. 11 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse)
 • Lovvedtak 3 (2021-2022)

  Innst. 32 L (2021–2022), jf. Prop. 9 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)
 • Lovvedtak 2 (2021-2022)

  Innst. 34 L (2021–2022), jf. Prop. 10 L (2021–2022)

  Vedtak til lov om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien mv.)
 • Lovvedtak 1 (2021-2022)

  Prop. 7 LS (2021–2022)

  Vedtak til midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19