Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  I november 2018 beklaget både Nav og statsråden at Nav ikke oppfylte egne rutiner om være klare med vurderingen av videre rett til arbeidsavklaringspenger (AAP) to måneder før utløpet av ordinær periode. Mange opplevde å miste all inntekt.
  Hva er status for slike saker pr. i dag, og hvilke tiltak er iverksatt for å sikre at de som har mottatt AAP ikke står uten inntekt i tiden fra opphør av AAP fram til ferdig avklaring, enten til arbeid eller trygd?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og innvandringsministeren

  Vi kunne i helgen lese i Aftenposten om småbarnsmor som har fått utvisningsvedtak.
  Er innvandringsministeren enig i at utvisning i denne saken fremstå helt urimelig, og vil han ta grep for å rydde opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Trafikkproblemene på E134 i Lier, der over 18.000 biler ledes gjennom boligområder, er velkjent. Ny vei på strekningen Dagslett - E18 er igjen hos Statens vegvesen der nye traseer er lansert, etterfulgt av nye utsettelser. Dette til tross for at Lier kommune har klar politisk enighet for at lang tunnel via Viker til E18 er eneste ønskede alternativ for å spare vår kanskje mest verdifulle matjord.
  Hva ser statsråden skal til for at vegprosjektet prioriteres i neste NTP, og for at Liers foretrukne alternativ skal følges?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til olje- og energiministeren

  I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, men nye opplysninger viser at flere tidlige vindkraftutbyggere ikke har levert garanti og kostnadsanalyse for tilbakeføring slik det kreves i konsesjonsvilkårene. I Aftenposten den 8.11.19 opplyser NVE at de ikke har kapasitet og tid til å følge opp kravene.
  Hvordan ser statsråden på denne situasjonen, og hva vil han gjøre for at kravene til garanti, kostnadsanalyse og selve tilbakeføringen vil bli fulgt opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Treforedlingsindustrien i Østfold forbruker rundt to mill. fastkubikkmeter tømmer årlig, og en økning er ventet. Det aller meste av virket fra Hedmark fraktes i dag med jernbane, mens noe fra Telemark og Agder fraktes på sjøen til Østfold. Ifølge treforedlingsindustriens bransjeforening vil det være av stor betydning å åpne Østfoldbanens Østre linje for godstrafikk i forhold til samfunnsnytte. Dette er underbygd av en TØI-rapport.
  Vil statsråden bidra til å få dette realisert, og eventuelt når?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet