Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Ber om en oversikt for hvert år siden 2013, en fordeling som spesifiserer hvor mye som blir krevet inn i hver byvekstavtale og at det gis prognoser for denne fordelingen i kommende år over, og hvor mye og hvor stor andel av bompengene som har blitt krevet inn siden 2013 har blitt krevet inn som en del av en byvekst/bymiljøavtale og hvor mye er bompenger som ikke er en del av bymiljø/byvekstavtaler?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Vil statsråden ta politisk initiativ til et desentralisert Høgskoletilbud i Hallingdal som er tilpasset lokalt behov for kompetanse, som for eksempel sykepleieutdanning?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Ber om en oversikt for hvert år, at det fordeles på fylkesvei og riksveg og at det, i den grad det eksisterer, gis prognoser for denne fordelingen i kommende år, og hvor mye bompenger og hvor stor andel av bompengene som er krevd inn siden 2013 har gått til henholdsvis kollektivtiltak, gang- og sykkeltiltak, 4-felts motorveier, veier med mindre enn 4-felt, vedlikehold av vei og eventuelt andre tiltak?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til samferdselsministeren

  Forstår statsråden at situasjonen er krevende for helsetilbudet, og vil statsråden ta politiisk initiativ for at Hole kommune får rask avklaring og kompensasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  I RNB står det:

  "Som følgje av forsinkingane i planprosessen er behovet for pengar til Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i år redusert med om lag 625 millionar kroner frå løyvinga på 1 016 millionar kroner i statsbudsjettet for 2019".

  Betyr dette at sjansene for å starte byggearbeidene på Ringeriksbanen i 2021 nå minsker i forhold til oppstart i 2022, og hva vil statsråden gjøre for at 2021 skal bli byggestart?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet