Publiserte notater

Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter, partigrupper og komiteer i Stortinget basert på spørsmål fra den enkelte oppdragsgiver.

De spørsmålene utredningsseksjonen får fra stortingsrepresentanter, politiske rådgivere og partigrupper er konfidensielle, og det samme gjelder svarnotatene fra seksjonen. Hvis en oppdragsgiver offentliggjør et notat, samtykker til offentliggjøring eller refererer innhold og kilde offentlig, anses oppdragsgiver å ha gitt avkall på konfidensialiteten.

Noen av de notatene som er offentlige, presenteres nedenfor.

Det er viktig å være klar over at notatene er skrevet ut fra oppdragsgivers behov og ofte med korte frister. Notatene viser kun status på svartidspunktet, og informasjonen kan derfor være utdatert.

Les mer om utredningsseksjonen.

Notater

Andre lands tiltak for å redusere oljeproduksjonen (2021163)

Hvordan ta rettsakter ut av EØS avtalen (2021064)

Fransk lov om arbeidsvilkår i luftfarten (2020396)

Strukturell rasisme - kunnskapsgrunnlag og oppfølging (2020361)

Opprinnelsesmerking for matvarer (2020328)

Hvordan er velgerne representert på Stortinget basert på kjønn, alder og etnisitet (2020301)

Nivå på godtgjørelse ("lønn") til ordinære medlemmer av nasjonalforsamlingene i Norden (2020290)

Tiltak i ulike europeiske land for å snu reduserte fødselstall (2020267)

Reaksjoner på misbruk av permitteringsregler (2020122)

Fullmaktslover og debatt i Danmark og Finland (2020108)

Varighet og forlengelse av utvinningslisenser (2020046)

Adgangen til å trekke tilbake utvinningslisenser og erstatningsansvar (2020031)

Kommuner med firedagers skoleuke (2019454)

Sammensetning av styrer i selskaper med statlig eierandel (2019432)

EØS-avtalen og handel med landbruksvarer mellom Norge og EU (2019297)

Regler som begrenser utenlandske investeringer i EU og Storbritannia (2019288)

EUs jernbanepakke 4 (2018151)

Opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (2018141)

Sammenligning av godtgjørelser i nordiske parlamenter (2018008)

Reisetid til sykehus med akuttfunksjon (2017162)

Konkurranse om kommersiell allmennkringkasting (2017051)

Rettslig adgang til å stille krav til trossamfunn (2016369)

Samferdelsministre og bompengeinntekter (2016181)

Subsidiering av fossil energi (2015354)

Kostnader ved heving av egenandelstak 1 fra 16 år til 21 år (2015293)

Utvikling i sysselsetting fra 1974 -2014 (2015223)

 


Sist oppdatert: 13.09.2021 16:44