Perspektiv

Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter, partigrupper og komiteer i Stortinget basert på spørsmål fra den enkelte oppdragsgiver.

Seksjonen publiserer også egeninitierte notater som gjøres allment tilgjengelig i serien «Perspektiv».

Enkelte av notatene er utarbeidet av eksterne fagpersoner og forskningsmiljøer på oppdrag fra Stortingets utredningsseksjon.

Noen av utredningsnotatene blir publisert.

Les mer om utredningsseksjonen

Perspektiv 2/21 Innsatsfordelingsforordningen: Om gjennomføring i norsk rett og privates søksmålsadgang

Perspektiv 1/21 EØS-rettslige krav til miljøtilstanden i kystvann

Perspektiv 1/20 Det arktiske parlamentarikersamarbeidet

Perspektiv 2/19 Fra Brussel til Bastøy. Om EØS-rettens krav til den nasjonale strafferetten

Perspektiv 1/19 Om representantforslag i Stortinget 

Perspektiv 4/18 Om «krig» i Grunnloven § 26

Perspektiv 3/18 Grenseløse helsetjenester

Perspektiv 2/18 Internasjonal investeringsrett. En innføring i rettssystemet og en analyse av voldgiftpraksis fra 2016

Perspektiv 1/18 Mistillitsforslag, kabinettsspørsmål og kritikkforslag – en oversikt

Perspektiv 3/17 Om Norges tilknytning til EUs finansbyråer

Perspektiv 2/17 Fengselsstraff på livstid

Perspektiv 1/17 Norske myndigheters fullbyrdelse av en europeisk arrestordre

Perspektiv 2/16 Gjemt, men ikke glemt: Avveining mellom personvern og informasjonsfrihet ved avindeksering av lovlig publiserte personopplysninger

Perspektiv 1/16 Regjeringskonferansene: utenfor Stortingets rekkevidde?

Perspektiv 3/15 Innføring av nye, kostbare legemidler og metoder – systemer i utvalgte land

Perspektiv 2/15 Støtteordninger og skattefordeler for barnefamilier – dagens regelverk og historisk utvikling

Perspektiv 1/15 Om den EØS-rettslige adgangen til å kjøpekraftsjustere trygdeytelser

Perspektiv 2/14 Konsesjonssystemet for markedsplasser for finansielle instrumenter

Perspektiv 1/14  Mistillitsforslag, kabinettsspørsmål og kritikkforslag – en oversikt (se oppdatert utgave: Perspektiv 1/18)

Perspektiv 6/13 Om stortingsforlik

Perspektiv 5/13 Dokumentinnsyn hos EU-kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan

Perspektiv 4/13 Statistikk om Stortinget

Perspektiv 3/13 Endringer i Stortingets forretningsorden 1945-2013

Perspektiv 2/13 Stemmerettsjubileet 2013: Kampen for kvinners stemmerett

Perspektiv 1/13 Lokale tilknytningskrav og EØS-avtalens regler om de fire friheter

Perspektiv 4/12 Uavhengige finanspolitiske råd i andre land – relevans for Norge?

Perspektiv 3/12 Bruker Norge mye eller lite til helseformål sammenlignet med andre land? 

Perspektiv 2/12 EØS-avtalens statsstøtteregler – muligheten til å benytte skatte- og avgiftsregler som miljøpolitisk virkemiddel 

Perspektiv 1/12 Bevisspørsmål ved EU-domstolens prøving av proporsjonalitetsprinsippet

Perspektiv 4/11 Kravet om et grenseoverskridende element

Perspektiv 3/11 Økonomiske og administrative lovgivningshensyn i EØS-retten – nasjonale myndigheters handlefrihet på det indre marked

Perspektiv 2/11 Norges nordlige og arktiske ressurser

Perspektiv 1/11 Anna Rogstad – første kvinne på Stortinget i 1911

Perspektiv 3/10 Grunnloven § 93 og unntaket for "lite inngripende" myndighetsoverføring

Perspektiv 2/10 Mistillitsforslag og kabinettsspørsmål – en oversikt (se oppdatert utgave: Perspektiv 1/18)

Perspektiv 01/10 Norske bruksreguleringer og EØS-retten : hindrer EØS-avtalen det norske forbudet mot bruk av vannscooter?

Perspektiv 02/09 Eurojust - EUs påtalesamarbeid og norsk deltakelse

Perspektiv 01/09 Høyesterett, internasjonale domstoler og Maktutredningen

Perspektiv 07/08 Golden shares-dommen og deres innvirkning på Norge gjennom EØS-avtalen

Perspektiv 06/08 Nasjonale parlamenters kontroll med europapolitikken

Perspektiv 05/08 Svalbard-traktaten - ulike oppfatninger om traktatens anvendelsesområde

Perspektiv 04/08 Om lobbying

Perspektiv 03/08 Energipolitikk og klima - velge vinnere eller sette avgifter

Perspektiv 02/08 Barnevern og EØS

Perspektiv 01/08 Kjøp av sex - erfaringer fra Sverige og Finland

Perspektiv 04/07 Delelinjen i Barentshavet - Planlagt samarbeid versus uforutsett konflikt?

Perspektiv 03/07 Flat skatt - Estland

Perspektiv 02/07 Hva er Prüm-samarbeidet - og hvordan skiller det seg fra dagens operative politisamarbeid i Europa?

Perspektiv 01/07 Pasientmobilitet i EØS

Perspektiv 03/06 Arbeidstakeres mobilitet under EØS-reglene om fri bevegelighet for tjenester : nasjonal regulering av lønns- og arbeidsvilkår ved grenseoverskridende tjenestevirksomhet - særlig sosial dumping

Perspektiv 02/06 En sammenlignende oversikt over grunnlovsbeskyttelsen av menneskerettigheter i OECD-området

Perspektiv 01/06 De nordiske medlemslandenes parlamenter og EU – om innvirkning på sine regjeringers EU-politikk

Perspektiv 01/05 Ny britisk lov skal beskytte barn mot overgripere de møter på Internett


Sist oppdatert: 10.09.2021 13:39