Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Vestfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå Vestfold.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (3), Arbeidarpartiet (2), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Spørjetimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Arendal fengsel, avdeling Håvet, ble i mars 2019 stengt etter beslutning fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). På bakgrunn av en økning i soningskøen har KDI pålagt regionen å gjenåpne avdeling Håvet. Behovet for soningsplasser og utviklingen av soningskøene kan virke noe uforutsigbart. Opplever statsråden nå å ha kontroll og oversikt over behovet for soningsplasser?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til forsvarsministeren

  Når kommer det en ny veteranmelding, og vil den også inneholde en oppfølging av arbeidsutvalgets evt. forslag til endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene?
 • Interpellasjon fra Lene Westgaard-Halle (H) til olje- og energiministeren

  Som verdens fremste offshorenasjon har Norge et enormt potensial for satsing på havvind. Flytende havvind gir mulighet til å kutte utslipp, samtidig som vi kan sikre at norsk offshoreleverandørindustri kan utvikle nye fornybarløsninger og ta en posisjon i et voksende verdensmarked. Norge har sterk kompetanse og tradisjon for maritime og offshore verdikjeder som enkelt kan overføres til fornybar offshoreindustri. Havvind vil kutte utslipp, skape arbeidsplasser og ha potensial for verdiskapende teknologieksport. Det er behov for å få på plass effektive prosesser for utbygging av havvind og transmisjon av kraft, også på tvers av landegrensene. Vil regjeringen stimulere til satsing på flytende havvind, blant annet gjennom å utarbeide en forskrift for åpning og tildeling av konsesjoner for havvind, legge til rette for teknologiutvikling gjennom demoparker for havvind og bidra til kostnadsfall?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til klima- og miljøministeren

  I 2018 ble det innført vrakpant for motorsykler og mopeder på 500,- kroner.
  Hvor mange Slike enheter det er utbetalt vrakpant for i 2018, og hvordan fordeler utbetalingene seg på de ulike kategoriene moped, lett MC og tung MC?
 • Skriftleg spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Vil statsråden følge opp Solberg sitt løfte om å fornye politiets bilpark, slik at også politiet ved Larvik politistasjon trygt kan komme seg ut på oppdrag i visshet om at bilen holder hele veien?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet