Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 142)

 • Munnleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Svart på: 06.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om statsråden i det heile er bekymra for utviklinga i norske fiskeri, der tilgang til havet betyr mindre og tilgang til pengar meir, for kven som får delta i fiskeria
 • Munnleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Svart på: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden vil sørge for at lærernormen også innrettes sånn at vi er sikre på at økte lærerressurser gir mer læring
 • Munnleg spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskapsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Svart på: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden kan forsikre Stortinget om at han vil gjennomføre vedtaket om en lærernorm som hans eget parti har vært med på, og jobbe aktivt for å løse de utfordringene innføringen av norm skaper
 • Munnleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Svart på: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt statsråden har en plan for hvordan vi skal klare å rekruttere tilstrekkelig med lærere, med bakgrunn i at det er enighet i Stortinget om å innføre en ny norm
 • Munnleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Svart på: 06.12.2017 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Marit Berger Røsland

  Om korleis det vil vere mogleg å sikre rimeleg energi til både industrien vår og det norske folket elles i framtida, når EU sine konkurransereglar forbyr Noreg å skjerme norsk industri, samstundes som me, ifølgje regjeringa sitt forslag, vil gi EU makt over infrastrukturen som overfører norsk energi
 • Munnleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Svart på: 06.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om hvordan statsråden vil forholde seg til søknadene om dispensasjonsadgang i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy, med bakgrunn i at statsråden har valgt å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side for Gunnar Klo AS
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Svart på: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden vil sørge for at fagfornyelsen også følges opp av en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet, med bakgrunn i spørsmålet om forholdet mellom nasjonal styring og lærerens faglige skjønn
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

  Aftenposten avslørte tirsdag at over 200 norske kommuner og helseforetak har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer. Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner. Eierne organiserer virksomheten i lavskattland og har hatt transaksjoner gjennom et skatteparadis. Hvordan mener statsråden at hensynet til pasientsikkerheten ivaretas når kommuner og helseforetak bruker vikarer fra bemanningsbyråer, og hva tenker statsråden om at skattepenger havner i skatteparadiser?
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Svart på: 06.12.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om statsråden vil vurdere lovendringer, slik at barneloven og barnevernsloven gjelder for arbeidet med alle etterlatte barn som har fast bosted i Norge
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Svart på: 06.12.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om hvor mye politireformen er anslått å koste, og hvordan dette skal finansieres, med bakgrunn i bekymring for at det ikke er avsatt tilstrekkelig med midler til gjennomføring av reformen
 • Spørjetimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Svart på: 06.12.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om hva statens oljeinntekter fra gjenværende reserver vil være i 2030 gitt en oljepris på 30 dollar per fat i 2030, med henvisning til lønnsomhet og risiko og at staten bør ha en mer aktiv vurdering av risikoene ved lav oljepris
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Svart på: 06.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden vil sette i gang som kan sørge for lidelser blir diagnostisert, og at de som er syke kan få den hjelpen de trenger, med bakgrunn i en studie som avdekker at personer med alkoholproblemer, angst og depresjon ikke blir diagnostisert
 • Spørjetimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Spørsmålet er trekt tilbake

  I 2013 gikk Høyre, sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, inn for at eiere av fredede bygninger skulle få skattefradrag for restaureringskostnader og fritak for kommunal eiendomsskatt. Likevel har Høyre unnlatt å følge opp denne saken i den perioden partiet har sittet i regjering. Hva har skjedd med Høyres politikk på dette feltet i tiden etter?
 • Spørjetimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Svart på: 06.12.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om at det første av dei nye redningshelikoptra av typen AW101 velta på Sola, og om velten gir grunn til å utsetje innkjøp av fleire helikopter til årsaka er klårlagd, eller om statsråden er trygg på at dette var eit hendig uhell som ikkje seier noko om kvaliteten eller moglege feil på helikoptra
 • Spørjetimespørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Svart på på vegner av: Arbeids- og sosialministeren

  Svart på: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om regjeringen planlegger endringer i arbeidsmiljøloven som vil gi uorganiserte de samme muligheter for dispensasjoner fra de lovfestede arbeidstidsreglene som organiserte
 • Spørjetimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Svart på på vegner av: Arbeids- og sosialministeren

  Svart på: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden kan gi en oversikt over det offentliges kjøp av tjenester fra selskaper som var eid av norske Orange Group, og presentere tall for 2015, 2016 og 2017 fordelt på kommuner, helseforetak m.m. i kroner på antall innleide personer, samt deres lønns- og arbeidsvilkår og tilhørende innbetaling av skatt og avgift
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Svart på: 29.11.2017 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvilke konsekvenser den brutale forfølgelsen av rohingya-folket vil få for den økende norske bistanden til Myanmar
 • Munnleg spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Svart på: 29.11.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Om kva som er status etter at Stortinget vedtok at iverksetting av vedtaka om oktoberbarna skulle setjast på vent, og at dei skulle få saka si vurdert på nytt, med bakgrunn i at bruken av midlertidig opphaldsløyve for einslege mindreårige asylsøkjarar har eskalert, og at mange vil bli tvangsreturnerte til Afghanistan
 • Munnleg spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Svart på: 29.11.2017 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt utenriksministeren vil at Norge skal være det landet i verden som skal gå foran og dra lasset for å fremme likestilling og avskaffe vold mot kvinner, og hvordan hun planlegger konkret for at Norge kan ta den lederrollen
 • Munnleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 29.11.2017

  Svart på: 29.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hvordan statsråden følger opp Skjeie-utvalget, som ble nedsatt fordi seksuell trakassering handler om skjeve maktforhold i samfunnet til fordel for menn og på bekostning av kvinner, og at vi må ta politiske virkemidler i bruk for å rette opp i skjevheten generelt, og bekjempe seksuell trakassering spesielt