Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 225)

 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Til behandling

  Ved behandlingen av Legemiddelmeldingen i 2015 fremmet Senterpartiet, etter innspill fra Norges Farmaceutiske Forening, forslag om å be regjeringen gjennomføre en uavhengig utredning av legemiddelmangelsituasjonen og komme tilbake til Stortinget med en konkret tiltaksplan for å sikre beredskap mot legemiddelmangel i Norge. Forslaget fikk ikke flertall. Nå meldes det om rekordstor legemiddelmangel i Norge. Vil statsråden fremme en tiltaksplan for Stortinget for å sikre legemiddelberedskapen i Norge?
 • Spørjetimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Til behandling

  VG skriver 14. februar om at medisinmangelen i Norge var større enn noen gang i 2018, og at dette har fortsatt inn i 2019. Hvilke konkrete tiltak gjør helseministeren for å hindre at Norge betaler overpris for legemidler, og for å sikre tilgangen på legemidler i Norge, og vil statsråden ta initiativ til å på ny opprette et statlig legemiddeldepot?
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Til behandling

  Et landsomfattende tilsyn viser at ambulansearbeiderne har svært kritikkverdige arbeidsforhold. Ansatte over hele landet utsettes for alvorlig smitte, vold og trusler uten at risikoen de stadig tar, er vurdert. Hva gjør statsråden for å bedre arbeidssituasjonen for ambulansearbeiderne?
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Til behandling

  Gjennom media er vi kjent med at statsråden advarer norske studenter mot å søke på studier i Storbritannia på grunn av usikkerhet knyttet til brexit. Uttalelsen er senere moderert til å gjelde studenter som skal søke Erasmus+. Selv om det finnes andre ordninger som studenter kan søke på, har statsrådens advarsel skapt usikkerhet og uklarhet for norske ungdommer som ønsker å studere i Storbritannia. Vil regjeringen ta initiativ til bilaterale avtaler for å videreføre studentutvekslingen mellom Norge og Storbritannia?
 • Spørjetimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Til behandling

  Hvilke føringer har regjeringen gitt for fremtidig lokalisering av tingrettene i Østfold?
 • Spørjetimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Til behandling

  Korleis vil regjeringa sikre at Veterinærinstituttet ikkje må redusera aktiviteten som fylgje av pressa økonomi?
 • Spørjetimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Til behandling

  Det etableres som en "sannhet" etter helseministerens besøk i Hammerfest den 12. februar at det åpnes for en u-sving i avtalen om at regjeringspartiene vil foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av Universitetssykehuset Nord-Norge. Kan statsråden bekrefte eller avkrefte om han er rett sitert i saken, og er det signalisert at statsråden ikke vil gjennomføre denne sammenslåingen slik den fremkommer i avtalen?
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Til behandling

  Var det kinesiske selskapet Huawei kunde hos First House samtidig som justisministeren var medeier i samme selskap?
 • Spørjetimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Til behandling

  Verdens insekter vil være utryddet om 100 år med dagens tempo. Mange polinerende insekter er rødlistet fordi de mister leveområder på grunn av utbygging, oppdyrking og drenering, jord- og skogbruk og gjengroing av kulturlandskap. Summen av dagens politikk for å ta vare på naturmangfoldet er ikke tilstrekkelig for å sikre at Norge ikke bidrar til massedød hos insekter. Ser statsråden et behov for en snuoperasjon for norsk naturvern, arealbruk og landbruk for å hindre norsk og global insektdød?
 • Spørjetimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Til behandling

  NRK har i en rekke oppslag den siste tiden avdekket at Norge mangler medisinsk krigsberedskap. Sjef for akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Jon Mathisen, uttalte følgende til NRK: "Slik situasjonen er i dag, har vi ingen medisinsk krigsberedskap." Mathisen uttaler også at så lenge oppdraget ikke er godt nok opplyst fra sentrale myndigheter, er det heller ikke mulig å lage konkrete planer. Hva er regjeringens planer for den medisinske krigsberedskapen?
 • Munnleg spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Svart på: 13.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hva statsråden vil gjøre for å gi kommunene bedre muligheter til å rekruttere, bortsett fra å gjennomføre enda flere frivillige sammenslåinger og tvangssammenslåinger i kommunesektoren
 • Munnleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Svart på: 13.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvordan regjeringen har tenkt at kommunereformen skal videreføres uten å bryte med Stortingets vedtak om at kommunesammenslåingen skal skje frivillig, og at inntektssystemet ikke skal brukes som element i videreføringen av kommunereformen
 • Munnleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Svart på: 13.02.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvordan sykehusene, omsorgsboligene og legekontorene våre skal få nok kvalifiserte fagfolk, i tråd med flere eldre og økte behov, hvis regjeringa ikke vil utdanne flere
 • Munnleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Svart på: 13.02.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt finansministeren har forståelse for og er enig i grunnen til ungdommenes sinne og klimafrykt, fordi de blir overlatt en klode som er farligere og fattigere enn det de som er voksne politikere i dag, har hatt
 • Munnleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Svart på: 13.02.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om finansministeren er enig i at forskjellene i Norge øker
 • Munnleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Svart på: 13.02.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om kvifor statsråden og regjeringa er så opptekne av å innføra ein ny statleg ekstraskatt på lakseoppdrett
 • Munnleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Svart på: 13.02.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvor mye oljepenger vi kan bruke i vår økonomi på en måte som er godt for landet, med bakgrunn i at Finansdepartementet er i gang med å utrede en ordning hvor vi skal betale for en sunket fregatt og et bombet regjeringskvartal
 • Spørjetimespørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.02.2019

  Til behandling

  Riksrevisjonens rapport om Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten er kritisk på flere punkter. Hverken ansatte eller selskapene har råd til at det sås tvil om sikkerheten i olje- og gassnæringen, noe som lettere skjer når kontrollen finansieres av selskapene selv. Vil statsråden nå be Petroleumstilsynet om å gjennomføre uavhengige tilsyn og sørge for finansieringen av dette?
 • Spørjetimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Svart på: 13.02.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Om hvordan statsråden stiller seg til det foreslåtte myrdyrkingsforbudet
 • Spørjetimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Svart på: 13.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt statsråden har ført befolkningen i nord bak lyset, og avvist muligheter for jernbane mellom Fauske og Tromsø, selv om det er lenge til prosessen er ferdig