Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 244)

 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Til behandling

  ABE-reformen medførte kutt i fengselsbudsjettene på 200 millioner kroner, og fengselsavtalen med Nederland har gjort at nesten 1 milliard kroner er sendt ut av landet i løpet av 3 år. Nylig slo Kriminalomsorgsdirektoratet alarm om at budsjettsituasjonen for 2018 var 'tilnærmet uhåndterlig'. Som følge av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble det bevilget 89 millioner kroner til å forlenge avtalen med Nederland. Når avtalen likevel ikke skal forlenges, vil statsråden garantere at disse midlene omdisponeres til kriminalomsorgen i Norge?
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Til behandling

  I statsbudsjettet for 2018 bevilget Stortinget 30 millioner kroner til økt politiarbeid i Oslo Sør. Det er stort behov for at denne innsatsen blir målrettet mot å ta de kyniske hovedpersonene i de kriminelle gjengene, stoppe deres rekruttering av unge og gi befolkningen en økt opplevelse av trygghet. Er planen for bruk av de 30 millionene kronene ferdig, og kan statsråden si om de særlig vil bli brukt på det krevende arbeidet med å ta bakmennene og å sørge for synlig politinærvær som mobile politiposter på de mest utsatte stedene?
 • Spørjetimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Til behandling

  Flere anmeldelser av stygge skogshogster som etter anmelders vurderinger har vært ulovlige, har blitt henlagt av politiet i Buskerud det siste året, begrunnet med 'ikke ulovlig' eller 'mangel på bevis', til tross for hogst av registrert huldrestry og nøkkelbiotop. Mener statsråden at skoglovens bærekraftforskrift er god nok, og hvis ikke - vil han ta initiativ til en gjennomgang av lovverket med sikte på å få klare retningslinjer for bærekraftig hogst som tar reelle hensyn til verneverdig natur?
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Til behandling

  Ifølge ein rapport frå Den regionale perinatale komité i Helse Sør-Øst kunne ein tredjedel av barna som døyr i mors mage, vore redda. Gravide med innvandrarbakgrunn opplever i større grad dødfødslar enn andre gravide, og det same gjeld eldre og overvektige gravide. Fagfolk etterlyser betre oppfølging i svangerskapet av kvinner med risiko. Kva konkret vil regjeringa gjere for å styrke norsk svangerskapsomsorg og førebygge dødfødslar?
 • Spørjetimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Til behandling

  Sommaren 2017 var det store problem med manglande toalettkapasitet ved fleire av sjåverdigheitene langs dei nasjonale turistvegane. I til dømes Lofoten, som har hatt veksande vinterturisme, har det òg blitt eit problem at toaletta er vinterstengde. Kan statsråden gjere greie for kva tiltak som er sette i verk for å betre toalettkapasiteten langs dei nasjonale turistvegane?
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Til behandling

  Rettstilstanden innenfor EU og EØS utvikles gjennom implementering av nytt regelverk og fortolkning av allerede eksisterende regelverk i EU, herunder nytolkning av rekkevidden av grunnprinsippene om fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Hvilken mulighet gir dette norske myndigheter til å utstede garantier for framtidig nasjonal handlefrihet på områder der vi avgir myndighet til EU gjennom EØS, eksempelvis knyttet til regulering av energi?
 • Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.02.2018

  Til behandling

  Miljødirektoratet har i sin høringsuttalelse om utbyggingen av Yme-feltet påpekt at utredningene om elektrifisering er mangelfulle. Vil statsråden sørge for skikkelige utredninger før beslutning tas, og vil utbyggingsplanene forelegges Stortinget?
 • Spørjetimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.02.2018

  Til behandling

  I Aftenposten 18. februar 2018 fremkommer det at Bane NOR vil utsette utbyggingen av indre intercity. Begrunnelsen som oppgis, er at det er satt av for lite penger i første del av NTP-perioden 2018-2029. Dette er i motstrid til informasjonen Stortinget fikk i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan våren 2017. Når ble statsråden først kjent med at det reelle finansieringsbehovet for indre intercity var vesentlig høyere enn det regjeringen foreslo i NTP?
 • Spørjetimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.02.2018

  Til behandling

  I en ny rapport fra Bane NOR fremgår det at Bane NOR vil utsette intercityutbyggingen på Østlandet med flere år, stikk i strid med Stortingets vedtak fra våren 2017. Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at Stortingets vedtatte fremdriftsplan for intercityprosjektet på Østlandet opprettholdes og gjennomføres?
 • Munnleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Svart på: 14.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om kva næringsministeren vil gjera for å betra vilkåra for Telemark Kildevann,med bakgrunn i at 15 arbeidsplassar no forsvinn i Fyresdal
 • Munnleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Svart på: 14.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Om norske myndigheiter undersøkjer om det er mogleg å anvende alternative løysingar til internering av barn, og, i så fall, kva for alternativ statsråden vurderer som aktuelle for framtida
 • Munnleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Svart på: 14.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt det er en god, riktig og framtidsrettet maritim næringspolitikk om regjeringen gir anledning til at utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden kan flagges fra NOR til NIS, som betyr at disse fergene kan erstatte norske sjøfolk med utenlandske arbeidstagere
 • Munnleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Svart på: 14.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Om hva regjeringen gjør for å forebygge kriminaliteten på Holmlia, og hvilke sosiale tiltak regjeringen planlegger å bidra til i området
 • Munnleg spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Svart på: 14.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om næringsministeren vil arbeide for å gi øvrige næringer samme vilkår som fossilindustrien, eller om han vil adressere problemet med å avvikle særvilkårene for fossilindustrien slik at andre, grønnere næringer kan konkurrere på like vilkår i Norge
 • Munnleg spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Svart på: 14.02.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvordan statsråden vil legge til rette for at studenter fra de fattigste landene, og ikke bare fra BRICS, får mulighet til å studere i Norge
 • Munnleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Svart på: 14.02.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvorfor statsråden mener at økt konkurranse og markedsliberalisering er det rette svaret for å styrke universitets- og høyskolesektorens faglige autonomi
 • Munnleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Svart på: 14.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Om hvorfor statsråd Listhaug vil kreve inn 40 mill. kr fra dem som har mistet sine nærmeste, med henvisning til at det er foreslått å innføre et gebyr på 1 130 kr på skifteattest
 • Munnleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Svart på: 14.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Om statsråden trur at ein kan spare seg fram til å hjelpe fleire barn og ta fleire overgriparar, med bakgrunn i at det er langt fleire valds- og overgrepssaker mot barn, men ikkje nok ressursar
 • Spørjetimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Til behandling

  Anbudet for kystruten gikk ut 12. februar 2018, men det er ennå ikke opplyst fra Samferdselsdepartementet om hvor mange anbud som er mottatt, eller om framdriften i saken. Når vil statsråden opplyse om hvor mange anbud som er mottatt, og om hvem som har levert anbud, og når vil departementet velge anbyder eller anbydere?
 • Spørjetimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.02.2018

  Til behandling

  Hausten 2017 vart politiet sin operasjonssentral i Sogn og Fjordane nedlagt og slått saman med Hordaland. 13. februar 2017 melder NRK Sogn og Fjordane fylgjande: 'Opptattsignal, kø på linja og vanskar med å kome gjennom. Det er opplevinga mange innbyggjarar i Vest politidistrikt har når dei ringer politiet'. Meiner statsråden denne situasjonen aukar tilliten til dei folkevalde som har vedteke og har ansvaret for politireforma?