Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 332)

 • Spørjetimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Svart på: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden kan ta initiativ til en omklassifisering av rv. 77 i Saltdal fra riksvei til europavei, som er ønsket på begge sider av grensen
 • Spørjetimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Svart på: 10.04.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Om kva statsråden vil gjera for å sikra eit levande jordbruk i heile landet og auka sjølvforsyning
 • Spørjetimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Svart på: 10.04.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Om hva statsråden tenker om en utvikling der kommersielle eiendomsutviklere legger press på lokale grunneiere for å omregulere områder med matjord til boligformål
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Svart på: 10.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å bedre tilbudet til kvinner som skal få utført selvbestemt abort
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Svart på: 10.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden stiller seg bak den manglende prioriteringen av organisert kriminalitet og kriminelle gjenger i Disponeringsskrivet fra Politidirektoratet til politi- og lensmannsetaten
 • Spørjetimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Svart på: 10.04.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvorvidt ikke innbyggerne i grisgrendte strøk vil risikere å havne i en digital skygge, med henvisning til at Telenor ikke lenger vil reparere brudd på kobbernettet, uten at de gir noen garantier om at det vil bli tilgang til internett om så skjer
 • Spørjetimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Regjeringen har som mål at Norge skal være klimanøytralt i 2030. Equinors landanlegg på Melkøya i Finnmark står alene for opptil 2 pst. av Norges CO2-utslipp. Statnett, Varanger Kraft og Finnmark Kraft annonserte nylig at de vil søke konsesjon på å utvide kraftledningen østover i Finnmark. Den legger til rette for at Melkøya kan elektrifiseres og redusere utslipp med ca. 1 million tonn CO2 årlig. Er statsråden enig i at elektrifisering av Melkøya er et viktig tiltak for å redusere utslipp?
 • Munnleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Svart på: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om vi nå, før denne båtsesongen, kan forvente at vi får en skikkelig plan for nullvisjon med tanke på sikkerhet til sjøs, ikke minst med tanke på fritidsbåter
 • Munnleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Svart på: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om næringsministeren vil bidra til økt investeringstakt og ta initiativ til virkemidler, sånn at vi kommer opp på det investeringsnivået som våre naboland har, knyttet til bioøkonomi og teknologiskiftet, med henvisning til at regjeringen har mislyktes med å løfte trenæringen
 • Munnleg spørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Svart på: 03.04.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at regjeringen har gjennomført en konkurranseutsetting av alt renholdet i Forsvarets egne bygg, og hvorvidt statsråden som ansvarlig for dette er fornøyd med resultatet av privatiseringen, og overfor Stortinget kan redegjøre for den reelle gevinsten som dette har skapt
 • Munnleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Svart på: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at vi treng ein offensiv næringsminsiter som tar alvoret med klimakrisa inn over seg, og om det er slik at statsråden sit på kontoret og ryddar i verkemiddel mens huset står i brann
 • Munnleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Svart på: 03.04.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden kan garantere at det ikkje vert ytterlegare auka kostnader i samband med etablering av MPA, maritime patruljefly, på Evenes
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utviklingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Svart på: 03.04.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om at det har blitt en trend internasjonalt å angripe kvinners rett til å bestemme over egen kropp, og hva statsråden mener om endringene og den reduserte støtten til organisasjoner som driver med abortveiledning
 • Spørjetimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Svart på: 10.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om beredskapssituasjonen i Vågsfjordbassenget, der styret i helseforetaket vedtok å legge ned ambulansebåten, og hvorvidt statsråden vil sørge for at kuttene settes på vent til en helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene er på plass
 • Spørjetimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Svart på: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om korleis statsråden vil sikre at omdanninga av Statens vegvesen skjer i tråd med regjeringa sine eigne ambisjonar for regional fordeling av statlege arbeidsplassar, og når statsråden ser for seg at det vil bli fatta ei endeleg avgjerd i denne saka
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Svart på: 03.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jon Georg Dale

  Om den norske statsborgeren og trebarnsfaren som uten anklage, siktelse eller dom har vært fengslet i 10 år i Pakistan, og hvorvidt statsråden vil ta opp med politiet deres praksis og ta initiativ til et samarbeid med UD om en ny innsats for at trebarnsfaren skal løslates
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Svart på: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om når andre samfunnsmessige vurderinger vil komme med når det skal utarbeides en ny nasjonalparkplan, med henvisning til at Fylkesmannen i Innlandet har laget en liste over aktuelle arealer i tråd med oppdrag fra Miljøverndirektoratet, som departementet så vil vurdere
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Svart på: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden mener det er forsvarlig å vedta nedleggelse av Ullevål sykehus, som innebærer en oppsplitting av akuttmiljøet, uten å gjennomføre en risikovurdering av hva det vil bety for beredskapen
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Svart på på vegner av: Utenriksministeren

  Svart på: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt regjeringen vil ta initiativ til at ACER-saken behandles på nytt av Stortinget, med bakgrunn i at Norge ikke har fått tilsvarende erklæring fra EU som Island, om at energipakken ikke påvirker kontroll over energiressurser
 • Spørjetimespørsmål fra Hans Inge Myrvold (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Sett fram av: Kjersti Toppe (Sp)

  Svart på: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden forsvarar Helse Møre og Romsdal sitt vedtak om å legge ned fødeavdelinga i Kristiansund, og om han meiner at fødande på Smøla, som vil få tre timars reiseveg til fødetilbod, overdriv avstandsulempene