Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 218)

 • Spørjetimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.02.2020

  Til behandling

  På kort varsel og uten å bli involvert i forkant er universiteter og høgskoler fra 1. mars av pålagt å bruke Statsbygg som rådgiver ved leie av lokaler i markedet. Ser statsråden at dette undergraver konkurranse, og gir dårligere markedsdynamikk, og dermed dårligere vilkår for universiteter og høgskoler som leietakere?
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.02.2020

  Til behandling

  Statsråden viser til økte ressurser i politiet, men politimester i Innlandet politidistrikt Johan Brekke skriver i Gudbrandsdølen Dagningen 20. februar 2020: "Innlandet politidistrikt må spare nærmere 50 millioner det kommende året, samtidig som vi har krav på å øke antall politiårsverk." Mener statsråden reduserte ambisjoner, lengre saksbehandlingstid og flere henleggelser er i tråd med Stortingets ambisjoner og vedtak, eller vil det bli tilført nødvendige ressurser?
 • Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.02.2020

  Til behandling

  Til NTB 9. februar skrev statsråden: "Et ja til vern av LoVeSe vil føre til at titusenvis av distriktsarbeidsplasser forsvinner ut av landet." I et skriftlig spørsmål 10. februar ba jeg statsråden legge fram regnestykket bak denne påstanden og en oversikt over hvor mange arbeidsplasser som har forsvunnet siden 2013 på grunn av den sittende regjeringens nei til å konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. Statsråden svarte 17. februar overhodet ikke på mitt spørsmål. Derfor gjentar jeg det. Hvordan ser regnestykket bak statsrådens påstand ut, og hvor mange arbeidsplasser har forsvunnet siden 2013 på grunn av den sittende regjeringens nei til å konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring?
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.02.2020

  Til behandling

  Widerøe meldte 17. februar at de planlegger å kutte 15 prosent av de kommersielle flyvningene i kortbanenettet, et kutt på 4 000 avganger i året. Widerøe har over lengre tid advart mot at kraftige avgiftsøkninger de siste årene gjør flere kommersielle kortbaneruter ulønnsomme. Vil regjeringen ta initiativ til å redusere avgiftstrykket for flyvninger på kortbanenettet, og vil regjeringen frita fly under 20 tonn for flypassasjeravgift?
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 19.02.2020

  Til behandling

  I Groruddalen og Oslo øst ser vi en økende tendens til at utleieselskaper og spekulanter kjøper opp eneboliger og omgjør dem til en rekke hybler eller små utleieboliger. Det annonseres til og med med at villaene kan bli "utleiemaskiner". Når det bor langt flere i et område enn før, overbelaster dette infrastruktur som vann, kloakk, trafikk, parkering, søppeltømming m.m. Vi ser også at strøkenes karakter endres, og at barnefamilier trekker seg ut. Hvilke tiltak mener statsråden kan settes inn for å motvirke en slik utvikling?
 • Spørjetimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.02.2020

  Til behandling

  Nylig kunne vi lese om en 57 år gammel renholder på jernbanen i Trondheim som begynte å jobbe i daværende NSB for 40 år siden. Nå blir denne renholderen og et tjuetall av hennes kolleger i Trafikkservice oppsagt som følge av jernbanereformen. Hvordan stemmer dette overens med gjentatte løfter fra regjeringspartiene om at ingen skal miste jobben som følge av jernbanereformen, synes statsråden at arbeidsfolk skal behandles på denne måten, og vil han foreta seg noe slik at renholderne kan beholde jobbene sine?
 • Spørjetimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.02.2020

  Til behandling

  I skriftlig spørsmål 22. november 2018 ble daværende kulturminister bedt om å ta initiativ til en dialog med danske myndigheter om overføring av det eldste bevarte avtrykket av Bergen bys segl og andre norske middelalderdokumenter til Norge. Statsråden oppfordret da Arkivverket til å gjøre en henvendelse til Københavns universitet, som så fikk til svar at slik dialog må tas på politisk nivå. Nylig har Island tatt et slikt initiativ overfor Danmark for å få utlevert islandske håndskrifter. Vil statsråden gjøre det samme?
 • Munnleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Svart på: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren i dag vil erkjenne at regjeringen tok for lett på situasjonen i luftambulansetjenesten i fjor høst, og forsikre at regjeringen vil opprettholde avhjelpende tiltak så lenge den nye operatøren ikke klarer å levere en stabil tjeneste
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Svart på: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor det er riktig at vanlige folk som mister jobben sin, må søke om dagpenger og maks får to tredjedeler av tidligere lønn, mens en statsråd på millionlønn er garantert en helt arbeidsfri inntekt i minst en måned, i mange tilfeller opptil et halvt år
 • Munnleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Svart på: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen vil levere sektorvise klimabudsjetter framover som viser hvordan Norge kan være i rute til 2030-målet, fra og med statsbudsjettet for neste år
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Svart på: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hva det var som var regjeringens syn på oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja igjen
 • Munnleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Svart på: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor regjeringen nok en gang har oppnevnt en statsråd som verken har makt over viktige områder eller penger til å gjøre noe med distriktspolitikken, med henvisning til den nye distrikts- og digitaliseringsminister som nesten er uten portefølje
 • Munnleg spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Svart på: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vet hva de forsterkede klimaforpliktelsene under Parisavtalen kommer til å koste og i hvilket omfang tiltak kan påvirke norske arbeidsplasser på en negativ måte
 • Munnleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Svart på: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om lønns- og arbeidsvilkårene til sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel, og hvorvidt statsministeren vil sørge for å sette ned et utvalg for å sikre rettferdighet for sjøfolkene
 • Spørjetimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.02.2020

  Til behandling

  Er det riktig forstått at det er lovlig å ha en ansettelsespraksis der det gis en generell adgang til ikke å ansette homofile i administrative og ikke forkynnende stillinger for eksempel i organisasjoner og ved folkehøgskoler?
 • Spørjetimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.02.2020

  Til behandling

  Helseministeren har svart på et spørsmål fra meg om rehabilitering ved språkproblemer, jf. skriftlig spørsmål nr. 739 (2019–2020). Jeg ville ha svar på hvilke kommuner som har offentlige logopeder for å hjelpe folk når de trenger det. Helseministeren svarte at regjeringen ikke vet hvilke kommuner som har logoped til voksne. At Norge ikke vet hvorvidt personer som trenger logoped der de bor, har tilgang på det, er et stort problem. Hva vil statsråden gjøre for at alle i hele landet skal få god, gratis logopedhjelp når de trenger det?
 • Spørjetimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.02.2020

  Til behandling

  Deponiet for farlig avfall på Langøya forventes å være fylt opp i løpet av 2024. For næringslivet og kommunale forbrenningsanlegg, som er avhengige av å kunne levere farlig avfall, skaper manglende avklaring stor usikkerhet. Høringsfristen for ekspertutvalgets rapport er ute. Vil regjeringen ta ansvar for å finne et alternativt deponi, eller vil det overlates til markedet?
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.02.2020

  Svart på: 12.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva som er statsrådens vurdering av Navs utbredte praksis med å tilsidesette søkernes legeerklæringer når de avslår søknader om AAP eller uføretrygd
 • Spørjetimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.02.2020

  Svart på: 12.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre døve, døvblinde og hørselshemmede tilgang til rett tolk til rett tid
 • Spørjetimespørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.02.2020

  Svart på: 12.02.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden vil instruere helseforetakene om å ta helsepersonell som er under etterforskning for grov behandlingsfeil, straks ut av tjeneste, og om nødvendig endre lovverket