Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (2), Kristeleg Folkeparti (2), Arbeidarpartiet (1) og Framstegspartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til samfunnssikkerhetsministeren

  Er statsråden enig i at bedre samhandling gjennom samlokalisering er viktig og hvilke virkemidler vil statsråden ta i bruk for å oppnå bedre samhandling mellom nødetatene?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Det er oppdaga høye verdier av et stoff i kjeks som kan øke kreftfaren hevder Forbrukerrådet. Noen av kjeksene er særskilt rettet mot barn.
  Hvordan vil statsråden hindre at sikt skjer, og hvordan følger regjeringen opp Stortingets vedtak fra januar 2015 om en handlingsplan for en giftfri hverdag?
 • Skriftleg spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Statsråden har uttalt at det tas sikte på å iverksette et identitetsavklaringsprogram for irakere som er omfattet av Stortingets vedtak 505 1. mars 2016 denne våren. Dette er KrF svært tilfreds med.
  Har statsråden besørget at riksadvokaten er kjent med flertallets merknad i Innst S 16 (2018-2019), jf. Prop 1 S (2018-2019), om at man ønsker å gjennomføre programmet med høyest mulig deltakelse og i tråd med tidligere praksis?
 • Interpellasjon fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Den teknologiske utviklingen går raskt, og nye transportløsninger ser dagens lys. Systemer for anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i veisektoren kan påvirke atferd, forbedre transportløsningene og gi bedre trafikkavvikling. Ny teknologi kan gi bedre fremkommelighet, øke trafikksikkerheten og bidra til lavere utslipp. Norge har spesielt gode forutsetninger for utvikling og testing av autonome skip, og vi har veletablerte innovasjons- og industriklynger som kan ta i bruk sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder. Autonomi, robotikk, kunstig intelligens, delingsmobilitet og utslippsfrie kjøretøy kan påvirke hverdagen vår på helt nye måter. Hva gjør regjeringen for å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi innenfor transportsektoren, og på hvilken måte vil ny teknologi være en viktig faktor når fremtidens mobilitet planlegges?
 • Skriftleg spørsmål fra Norunn Tveiten Benestad (H) til næringsministeren

  Kan næringsministeren bidra til å sikre en bedre ordning slik at verdiene i boligstiftelsene kan overføres til kommunene, og kan brukes som virkemiddel i kommunens boligpolitikk for å oppnå lovpålagte oppgave, selvfølgelig med boligsosial forvaltning som formål?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet