Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Rogaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 14 representantar frå Rogaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (4), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (3), Kristeleg Folkeparti (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til forsvarsministeren

  Hvilken rolle ser statsråden at Rygge kan ha for en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området etter Forsvaret avslutter driften sin ved Kjeller flyplass i 2023?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Det har ikke manglet advarsler om råkjøring i Ryfast, og både Fylkesmann/Statsforvalter, lokalpolitikere og politikere fra opposisjonen i Stortinget har advart om dette. Samferdselsministeren sitter imidlertid og venter på en søknad fra Statens vegvesen, istedenfor å endre en politikk på ville veier.
  Er statsråden beredt til å ta ansvar for dødsulykker, eller andre alvorlige ulykker/hendelser i Ryfylketunellen som en konsekvens av ulykker i høy fart?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan vil evn vil helseministeren vurdere å utnytte kapasiteten på 4 000 kvalifiserte vaksinatører i apotekene slik at flest mulig innbyggere kan bli vaksinert mot covid-19 så raskt som mulig, og hvor raskt kan han gi rekvireringsrett for covid-19-vaksiner til de mer enn 2 000 apotekfarmasøytene som allerede er kvalifisert til å rekvirere influensavaksiner?
 • Skriftleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Kan statsråden fremskaffe en oversikt/gi et anslag over klimaavtrykk (totale CO2-utslipp) på studentmobilitet til og fra Norge for 2019, totalt og hver for de 4 undergruppene nevnt i begrunnelsen, med forutsetning om at tilnærmet alle har minimum 1 tur/retur-reise, og at svært få velger «sykkel, gange og kollektiv» men at tilnærmet alle av reisene foregår ved fly?
 • Skriftleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Corona-epidemien gir store utfordringer på utdanningsområdet. Bruken av hjemmeopplæring skaper problemer for mange elever, og bør derfor begrenses mest mulig. Frp mener det er viktig å følge utviklingen på området tett.
  Vil statsråden sørge for at det ukentlig blir innhentet og tilgjengeliggjort statistikk på bruken av hjemmeopplæring fordelt på de ulike grunnlagene i forskriften?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet