Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Mener helse- og omsorgministeren at Helgelandsykehuset HF har håndtert de fire varslingssakene om kritikkverdige forhold på en god måte, er helse- og omsorgsministeren enig i konklusjonene om at varslingene var uforsvarlige og at varsel om trakassering ikke gis medhold, mener statsråden at Helgelandssykehuset har en sunn ytringskultur og god praktisering lojalitetsplikten og er fremgangsmåten, en bestilt rapport fra et rådgivningsselskap grunnlag nok for å vurdere denne og liknende varslingssaker i helseforetakene?
 • Spørjetimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  I skriftlig spørsmål 22. november 2018 ble daværende kulturminister bedt om å ta initiativ til en dialog med danske myndigheter om overføring av det eldste bevarte avtrykket av Bergen bys segl og andre norske middelalderdokumenter til Norge. Statsråden oppfordret da Arkivverket til å gjøre en henvendelse til Københavns universitet, som så fikk til svar at slik dialog må tas på politisk nivå. Nylig har Island tatt et slikt initiativ overfor Danmark for å få utlevert islandske håndskrifter. Vil statsråden gjøre det samme?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Stemmer det at Helse Møre og Romsdal må bruke lånebevilgningen til Sykehuset Nordmøre og Romsdal for ha tilstrekkelig likviditet gjennom 2020 – og dermed kan bli nødt til å bruke av byggelånet til andre formål – og anser statsråden i så fall dette som akseptabelt?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

  Et rettsamfunn er avhengig av domstoler som sikrer og fremmer rettssikkerheten og verner om rettsamfunnet. Bergen Tingrett er nest største tingrett, men har i minst 25 år slitt med uegnede rettslokaler. Nordhordland tingrett og Bergen tingrett ble slått sammen i 2017, men får ikke utnyttet fordelen så lenge lokalene ikke er hensiktsmessige. Sikkerheten er kritikkverdig.
  Når kan en forvente at Bergen tingrett får midler til å gå videre med planene for rehabilitering av Bergen tinghus?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Kan statsråden sette opp en tabell som viser hva alle fylkeskommunene får tilført via inntektsystemet til ferger fra 2013 til 2020?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet