Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Mener statsråden det er forsvarlig å fjerne døgnkontinuerlig tilstedevakt i anestesi ved Kristiansund sykehus, og hva har i så fall forandret seg siden februar 2015, da det ifølge foretaksledelsen var uforsvarlig å fortsette driften uten tilstedeværende døgnberedskap i anestesi?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Mener statsråden det er Helse- og omsorgsdepartementets oppgave å legge til rette for nettverksbygging mellom pengesterke aktører på helsefeltet, ønsker statsråden å etablere en praksis der slike aktører kan betale for å få presentert innholdet fra stortingsmeldinger før de legges frem for Stortinget, og hva er ellers hensikten med å arrangere en «tjuvstart» på Nasjonal helse- og sykehusplan som kun er åpen for dem som kan betale inngangsbilletten på flere tusen kroner?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Står statsråden fast ved utsagnet om at driften ved Oslo universitetssykehus (OUS) er rundt 20 prosent for dyr, mener statsråden at inntektsmodellen for sykehusene gir riktig tildeling til OUS, og hvordan forklarer han i så fall at helseforetaket ikke går med underskudd i milliardklassen?
 • Skriftleg spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Vil statsråden sikra kompensasjon for Vestland fylkeskommune sine auka kostnadar knytt til regjeringa og Stortinget sine krav om bruk av null- og lågutsleppsteknologi i nye ferjekontraktar, og då på eit nivå som sikrar kravet om utslepp og samtidig sikrar ein tenleg rutestruktur for pendlarar og skuleelevar?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Det er bred politisk enighet om å øke antall kliniske studier og at Norge skal være konkurransedyktig for å tiltrekke seg gode forsøksstudier. I Aftenposten vises det til at uhensiktsmessig regler og komplisert byråkrati hindrer at norske pasienter får tilgang til kliniske studier med genterapi.
  Hva vil ministeren gjøre for å rydde opp i søknadsprosessen for kliniske studier med genterapi?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet