Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dersom Stortinget ikke samtykker til EØS-komiteens beslutning fra oktober 2018 om å innlemme håndhevingsdirektivet i EØS-avtalen, hva vil bli konsekvensene for håndhevingen av utsendingsdirektivet, og for å sikre utsendte arbeidstakere sine rettmessige lønns- og arbeidsvilkår?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Når Fjell, Sund og Øygarden slår seg sammen, vil Fjell kommune miste veksttilskuddet som de har hatt i mange år. I 2019 var tilskuddet på 5,2 mill. Når veksten var på det høyeste var veksttilskuddet på ca. 13 mill. Den nye kommunen taper økonomisk på å slå seg sammen.
  Hvordan har ministeren tenkt å løse denne utfordringen, og kan det være aktuelt å redusere innslagspunktet til 1 % i en overgangsperiode?
 • Skriftleg spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Kva vil statsråden gjera for å få skikk på riksvegferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på Kyststamvegen E39 mellom Stord og Bergensområdet, og kan statsråden sei noko om framdrifta når det gjeld å få fastsamband på denne viktige hovudpulsåra langs kysten vår?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til forsvarsministeren

  Korleis er framdrifta i objektsikringssaka no – og er det endringer ut over det som kom fram i den opne høyringa 27. august 2018?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Hydro står for verdens mest energi- og miljøeffektive produksjon av aluminium. Fellesskapet har gjennom Enova gitt 1,55 milliarder i investeringsstøtte i 2017 for å utvikle teknologipilot på Karmøy. Hydro har nå utlyst et anbud for sjøtransport av aluminium. Det er et stort anbud av 10 års varighet, som gir mulighet til utvikling av nye miljøvennlige skip, men miljø er kun vektet med 4%. staten og Folketrygdfondet er største aksjonærer.
  Har ministeren synspunkter på at miljø ikke blir vektet høyere av Hydro?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet