Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Hvordan vil statsråden følge opp tidligere uttalelser fra komiteen med ønske om kontinuerlig og kostnadseffektiv utbygging av rv. 9, og Stortingets vedtak om det samme, samt komiteens merknad om at strekningen Besteland–Helle kan igangsettes i 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til helseministeren

  Mennesker med avslag på asylsøknad har likevel rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er nødvendig og ikke kan vente.
  I tilfeller hvor lege vurderer det slik at et menneske trenger nødvendig helsehjelp, kan da UNE overprøve legens vurderinger og dermed vurdere det slik at legen som har vurdert pasienten har tatt feil, og hva synes i så all helseministeren om at mennesket det gjelder ikke får nødvendig helsehjelp?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Er kartleggingen som fylkesmannen i Trøndelag har gjort over utviklingen i sosialhjelp i Trøndelag noe som fylkesmannen selv har initiert, er dette noe departementet har igangsatt og dersom det er noe departementet har igangsatt, når vil Stortinget få ta del i denne kunnskapen, og dersom det ikke er noe departementet har initiert, vil regjeringen vurdere å få på plass en slik kartlegging og eventuelle årsaker?
 • Skriftleg spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  I svar til stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen 20.12.2018 opplyser samferdselsministeren at det er gjort unntak fra avstandskravene på postlevering for 115 husstander og virksomheter på landsbasis i løpet av 2018.
  Kan statsråden gi en oversikt over i hvilke fylker, på hvilke postnummer og om det er husstand eller virksomhet disse unntakene er gjort?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Hvilke retningslinjer er tilgjengelig for kulturnæringen, som festivaler og idrettsklubber, for deres plikt til å skattelegge motytelser for dugnadsinnsats, og hvilke vurderinger av konsekvenser av regelverket har regjeringen gjort seg for finansieringen av kulturnæring?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane