Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Holmholmen naturreservat var den tetteste hekkebestanden av ærfugl i landet, med over 500 hekkende par på en liten holme da området ble vernet. Det er nødvendig med intensiv skjøtsel under hekkingen. I 1997 hekket 650 ærfugl på Holmholmen, i 2018 var antallet gått ned til 320. Havørn er en stor fare for bestanden, og skremming har ikke nødvendig effekt.
  Kan ministeren se at felling av havørn er nødvendig, og igangsette nødvendige tiltak for tillatelse for felling av ørn, samt bidra til supplerende minkjakt med hund?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Det bes om en oversikt over hvor mange lensmannskontor, politistasjoner og politiposter som har har fått redusert bemanning eller åpningstid siden 2015. Herunder hvor mange har i dag under fem ansatte tjenestepersoner, hvor mange har i dag én, to eller tre faste åpningstider i uken, hvor mange som må stenge ved ferieavvikling, hvor mange tjenestesteder har åpningstid utover vanlig kontortid og hvor mange har flere enn minstekravet?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Hvordan er veksten i husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 til i dag i Nordland fylke?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Hva vil en oppsplitting av BaneNor i praksis bety i Narvik, og frykter ikke statsråden for konsekvensene for mindre fagmiljøer på ulike steder i Norge ved en slik oppsplitting?
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Psykiske helseplager kan i stor grad knyttes til skolen, viser en ny NOVA-rapport. Jo mer skolepress de unge opplever, jo flere depressive symptomer har de. Forskerne har sett på sammenhengen mellom psykiske plager, skolepress, kroppsbilde og sosiale medier. Svarene de har fått, er ganske entydige: Ungdommene selv knytter sine psykiske helseplager til stress som følge av krav og press i skolen. Og det er særlig unge jenter som er sterkt plaget. I et leserinnlegg i Aftenposten forteller generalsekretæren i Røde Kors om 35 000 barn som har vært i kontakt med dem, og selvmordstanker blir ofte brakt på banen av disse barna. Hva mener statsråden skal til for å redusere stress og press som gjør skoleelever syke, og har statsråden til hensikt å ta tak i dette alvorlige problemet?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet