Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til statsministeren

  Etter seks år viser regjeringen en vilje til å styrke det lokale demokratiet, den instruerer fylkesmennene og statlige etater om å komme med færre innsigelser mot lokale avgjørelser. Rovviltforvaltningen skal være mest mulig lokalt forankret. Rovviltnemndene styres av politisk valgte rovviltnemnder som blant annet lager forvaltningsplaner for rovvilt.
  Vil denne instruksen styrke rovviltnemndenes handlingsrom, vil den avlyse arbeidet med å slå sammen rovviltregioner og vil den virke inn på overstyring av forvaltningsplaner?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Hvordan vurderer statsråden konkurransesituasjonen for statens eget togselskap, Vy, i møte med andre togselskap, og hvilke grep vil statsråden gjøre for å styrke Vy sin konkurranseevne i anbudsrundene?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til næringsministeren

  Det er flere som ønsker å etablere base for oppskyting av små satellitter – både i Sverige og i Skottland. Dersom regjeringen snart ikke bestemmer seg, kan Andøy gå glipp av flere hundre arbeidsplasser.
  Tar regjeringen sikt på å komme med en avklaring om ja eller nei til Andøya Spaceport i løpet av året?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til fiskeriministeren

  Har regjeringen og fiskeriministeren planer om å vurdere konsesjonssystemet med sikte på at oppdrettere som oppfyller visse vilkår som eksempelvis dobbelt sikring mot rømming, ingen lus og helt eller delvis oppsamling av slam, på nivå med eksempelvis Akvafuture, skal kunne drive oppdrett uten kjøp av konsesjon slik som i dag?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

  Hva har helseministeren tenkt å gjøre for å sikre at også pasientene i Nordlandssykehuset får den rehabiliteringen de har krav på, og når kan vi forvente å motta en bekreftelse på at antallet sengeplasser er økt til det nivået Helse Nord setter som minimum, altså 16 plasser?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet