Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til helse- og omsorgsministeren

  Vil det være aktuelt å utvide rapporteringsplikten til Helsedirektoratet, slik at kommunene må rapportere alle opphold for brukere/pasienter mellom 18-49 år i sykehjem som overstiger 3 måneder, alternativt, at departementet innlemmer i et pakkeforløp en frist for kommunen til å avklare bolig/bosetting for de nevnte brukere/pasienter til for eksempel 3 måneder?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgensen (R) til samferdselsministeren

  Mener statsråden det er rimelig at bompenger bilistene betaler inn, skal brukes til å dekke statens utgifter ved en rettssak i stedet for å gå til å finansiere kollektiv- og veiprosjekter?
 • Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Skal det være slik at kommuner hvor OVS er grunneier, faktisk skal være forhindret i å få til konstruktiv og nyttig utvikling fordi man får slike avslag, burde det ikke være i fondets egeninteresse at de faktisk både fikk inntekter (fra kjøperen LK), og i tillegg kan være med på å bidra til en positiv utvikling i en kommune de er grunneier i?
 • Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Fastlegeordningen knirker i sammenføyningene og disse reglene bidrar ikke til å rekruttere flere til fastlegeordningen. Hvem vil ha en jobb der du får 200 000 kr i bot for en liten feil samtidig som du får kjeft av pasientene fordi du ikke skriver ut på blå resept, og fordi du nekter å krysse av i feltet om at de ikke vil ha synonympreparat «fordi de alltid har brukt det de har nå».
  Ser statsråden at disse nye reglene kan være til hinder for rekrutering av fastleger og at de rammer pasienten ved at de ikke for riktig behandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til fiskeri- og havministeren

  Vil statsråden ta initiativ til at det stilles tilstrekkelige ressurser tilgjengelig i Mattilsynet og forvaltningen og til at det gjøres et tydelig skille mellom rød og hvitfisk?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet