Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Kan statsråden gi meg en oversikt over de 10 kommunene med størst prosentvis vern i forhold til kommunens areal, og hvilken type vern som er vedtatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Hvilken aktivitet ser regjeringen for seg at forsvarsavtalen med de skandinaviske landene skal generere på de ulike lufthavnene, og vil det da medføre at Stortingets vedtak om å avhende for eksempel Andøya må omgjøres, noe som ikke vil være i tråd med forsvarssjefens plankart om hva som kan frigjøres til sivil aktivitet?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Hvilke undersøkelser har samferdselsministeren gjort av konsekvensene for næringsliv og befolkning langs kysten sør for Bodø før han besluttet at Hurtigruta ikke skal anløpe disse havnene?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Hvor mange søknader er mottatt om tilskudd til vedlikehold av alpinanlegg per dags dato og hvor store beløp er det henholdsvis søkt om og innvilget; hvor mange avslag er gitt og hvor mange søknader er ubehandlet (Det bes også oppgitt søknadene for tivoli)?
 • Interpellasjon fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Nordlandsforskning har studert hvordan ulike kunnskapssystemer møtes, inkluderes og påvirker hverandre i den desentraliserte forvaltningen av rovdyr. Forskningen viser at lokal/erfaringsbasert kunnskap fra reindriften er viktig for rovviltnemndene for å fatte vedtak. Erfaringsbasert kunnskap som kommer frem i møtene er viktig for politikernes kontekstforståelse, og forståelse av hva en slik drift innebærer samt samspillet mellom dyr, folk og landskapet. På tross av god medvirkning i nemnda, forsvinner denne kunnskapen og blir ugyldiggjort når den treffer et annet forvaltningsnivå (nasjonalt). Kunnskapen fra lokalt nivå (reflektert i nemndsmøtene, høringsinnspill, revidert plan) blir usynliggjort i beslutninger nasjonalt. Dette fører til at nemndas plan blir overprøvd av staten og blir dermed ikke testet ut lokalt. Vil statsråden bidra til at nemndenes forvaltningsplaner ikke overprøves?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet