Avdelingar og seksjonar

Stortingsadministrasjonen er organisert i sju avdelingar og 27 seksjonar. Direktøren leier den administrative verksemda og er sekretær for presidentskapet. I alt har stortingsadministrasjonen om lag 450 tilsette.

 • Kommunikasjonsavdelingen

  Avdelingen har ansvar for ekstern og intern kommunikasjon, omvisninger og arrangementer, grafisk design og trykking av Stortingets publikasjoner.

 • IT-avdelingen

  Avdelingen har det helhetlige ansvaret for brukerstøtte, drift, vedlikehold og utvikling av Stortingets IT-og AV-tjenester.

 • Stortingets direktør

  Direktøren er leder for den samlede administrative virksomheten, og fungerer som sekretær for Stortingets presidentskap.

 • Ledelsessekretariatet

  Sekretariatsfunksjoner og bistand til presidentskapets medlemmer i deres gjøremål. Forværelsetjenester og betjening av pressehenvendelser for presidentskapet og direktøren.

 • Stortingets bedriftshelsetjeneste (BHT)

  En helsefremmende arbeidsplass gir god helse og utvikling for alle. BHT er en godkjent bedriftshelsetjeneste og leverer tjenester som bidrar til å skape sunne og trygge arbeidsforhold for både representanter, ansatte i partigruppene og i administrasjonen.

 • Konstitusjonell avdeling

  Avdelingen ivaretar alle funksjoner som knytter seg til den virksomheten Stortinget utøver som konstitusjonelt organ, medregnet Stortingets saksbehandling og arbeidsordning, forretningsorden og bevilgningsreglement, komitéreiser og formelle spørsmål i tilknytning til komiteenes virksomhet.

 • Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen

  Avdelingen har ansvaret for forvaltning og utvikling av Stortingets eiendom, sikkerhet og servicetjenester.

 • Forvaltningsavdelingen

  Avdelingen bistår Stortingets administrative ledelse i alle saker om arbeidsgiveransvar, personalfunksjoner, økonomi og generell administrasjon, og yter direkte service overfor stortingsrepresentantene når det gjelder lønn, godtgjørelser, reiser, boliger, pensjoner, forsikringer, arbeidsforhold og velferdsordninger.

 • Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen

  Avdelingen innhenter og tilrettelegger informasjon til arbeidet i Stortinget og dokumenterer Stortingets virksomhet.

 • Internasjonal avdeling

  Avdelingen ivaretar Stortingets internasjonale forbindelser.