Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 542)
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:542 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Om du kjører en dieselbil gjennom så mange bomsnitt i Oslo du bare klarer i en hel time - midt i rushtiden – koster det deg 24 kroner og 80 øre. En enkeltbillett på bussen, trikken eller t-banen koster til sammenlikning 36 kroner. Altså nesten 70% mer. I Aftenposten 10. desember går det frem at samferdselsministeren vil nekte Oslo kommune å bruke bominntekter på å redusere kollektivprisene. Mener statsråden at dette er en god miljøpolitikk og en effektiv samferdselspolitikk?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:541 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Fra 1. juli 2020 skal fordelen av bruk av personalbillettordningen for jernbaneansatte fordelsbeskattes, også for pensjonistene. Det har Stortinget vedtatt etter forslag fra regjeringen. I november 2019 mottok jernbanepensjonistene informasjon fra Bane NOR om ny rutine for innberetning av den skattemessige fordelen. Den krever datakyndighet og -bruk på et nivå som er fremmed for mange eldre. Er statsråden villig til å se på alternative løsninger som er bedre tilpasset pensjonerte jernbanefolks behov?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:540 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Forslag til reguleringsplan for fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen ble oversendt KMD i sommer, men fortsatt foreligger ikke planvedtak fra regjeringa. Er det riktig som noen rykter sier at det er stasjonsløsningen i Hole som er for komplisert og dyr, eller skyldes forsinkelsene at regjeringa er i ferd med å innse at et trasévalg med sterke negative konsekvenser for sjukeheimen i Hole og et av Norges viktigste våtmarksområder, medfører uakseptabelt store menneskelige, økologiske og økonomiske konsekvenser?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristine Hallingstad (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:539 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Hvordan vil helseministeren sikre at pasientgruppen med medfødt hjertefeil får god nok psykisk oppfølging også i voksen alder?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:538 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Hvordan vurderer statsråden beredskapen ved ulykker i tilknytning til transport av gass på veg, hvilke planer finnes for å bedre beredskapen, og når vil tiltak bli iverksatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:537 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Fra ulike hold er det lansert forslag om å anlegge et kollektivfelt mellom Kringenkrysset (kryss riksveg 22/fylkesveg 170) og dagens Fetsund bru, slik at busser kan komme raskere frem. Er dette vurdert fra vegmyndighetene, hvordan vurderer statsråden situasjonen, og vil han foreta seg noe for å få på plass et slikt kollektivfelt?
 • Skriftleg spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:536 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Hva er totalt investeringsbehov/vedlikeholdsetterslep pr. desember 2019 på alle dagens statlige fiskerihavner, spesifisert hvor hver havn, summert for hvert fylke (de 11 fra 2020) og totalt for hele landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:535 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Trøndelag fylkeskommune setter nå av midler til igangsetting av et planprogram for kartlegging av Trondheimsfjordens økologiske tilstand. Kartlegging av tilstanden i Oslofjorden er allerede gjennomført, med støtte fra MIljødepartementet. Vil regjeringen gi tilsvarende støtte i et slikt samarbeidsprosjekt for Trondheimsfjorden?
 • Skriftleg spørsmål fra Elin Tvete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:534 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Til behandling

  Vil statsråden tillate kunstig ikke-fastmontert lys for å holde villsvinbestanden nede?
 • Skriftleg spørsmål fra Elin Tvete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:533 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Til behandling

  Vil statsråden stille krav til type åte som kan benyttes til villsvinjakt for å hindre bruk av bearbeidet mat som åte?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:532 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barnevernet og andre norske myndigheter trygger barns rettigheter i tilfeller der barn sendes ut av landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Zaineb Al-Samarai (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:531 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Oslo kommune har et kommunalt ansvar for innbyggere og bydeler i Oslo. Kommunen har kommunale virkemidler. Hvilke statlige virkemidler finnes tilgjengelig for flerkulturelle bydeler som opplever uro, og hvordan skal bydeler få tilgang på de statlige virkemidlene for å dempe uroen?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:530 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Vil landbruks- og matministeren følge opp Stortingets flertall slik at fjellstyrenes økonomi bedres ved å kreve i regjeringen at SNO kjøper mer av tjenestene av fjellstyrene slik flertallet har bestemt?
 • Skriftleg spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:529 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  På hvilken måte vil statsråden følge opp rapporten fra Kriminalomsorgen og Politidirektoratet?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:528 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden si hvilke planer Telenor har for å sørge for at de deler av selskapets linjenett som ikke lenger er i bruk, blir fjernet på en forsvarlig og miljømessig god måte? Daværende statsråd besvarte i juli 2018 skriftlig spørsmål om ansvar for opprydding av utrangerte telelinjer, med at samferdselsdepartementet ville undersøke nærmere med Telenor.
 • Skriftleg spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:527 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Tilskuddsmidlene til videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse er i statsbudsjettet overført til regionale helseforetak. Hvordan vil helseministeren sikre at midlene fortsatt øremerkes til dette formålet, at kompetansemiljøene fra den gamle tilskuddsordningen trekkes inn i ny forvaltning av midlene, om de eventuelt samles i ett helseforetak, og hvordan vil helseministeren planlegge for en videreføring av tilskuddsordningen i kommende år?
 • Skriftleg spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:526 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Hvordan var fordelingen mellom antall vanskeligstilte og antall førstegangsetablerere som fikk startlån fra Husbanken i årene mellom 2005 og frem til i dag?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:525 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Kan statsråden svare på hva begrunnelsen er for at destillerier ikke kan ha gårdsutsalg på lik linje som for eksempel siderbønder?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:524 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 11.12.2019

  Til behandling

  Hva hadde konsekvensene for Forsvarsdepartementet og underliggende etater vært dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken med henholdsvis 101,1 og 247,2 millioner kroner?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:523 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 11.12.2019

  Til behandling

  Justisministeren besøkte grensestedet Morokulien i september 2019, og forsikret da at en planlagt felles svensk-norsk politistasjon på grensen var høyt prioritert. Nå varsler POD at prosjektet er lagt på vent i 2020, ifølge Glåmdalen 9. desember 2019. Ifølge POD er prosjektet utsatt "i påvente av avklaring rundt finansiering og arbeidet med tilpasninger i lovverket". Hvordan samsvarer dette med at prosjektet har høy prioritet, og konkret hvilke avklaringer og tilpasninger står i veien for å bevilge penger til dette?