Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 971)
 • Skriftleg spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:971 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Er ministeren klar over hvilke konsekvenser det kan ha for barn å bli skilt fra foreldrene sine når foreldrene blir sendt ut av landet, og er det regjeringens syn at innvandringsregulerende hensyn er viktigere enn å ivareta norske barns behov for trygge oppvekstvilkår?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:970 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Ber om en redegjørelse for prosessen om å gi bompengefritak for biogasskjøretøy, hvor står saken nå og når forventer statsråden å komme tilbake til Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:969 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Er statsråden kjent med at det er gjort eller planlagt noen evaluering av nasjonalt helsepersonellregister og foreligger det planer om å gjøre forbedringer av dette registeret slik at det blir mer anvendelig for kommuner og helseforetak?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:968 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Kan Utenriksministeren redegjøre for Norges stemmegiving i saken, og hva vil hun gjøre for å sikre at granskningskommisjonen får en balansert tilnærming, slik at også palestinske aktører som Hamas granskes?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:967 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Private klinikker som bruker helsepersonell med etterspurt kompetanse til å utføre prosedyrer og kosmetiske inngrep som ikke har medisinsk betydning, utgjør en mulig ressurs som kan styrke sykehusene og kommunehelsetjenesten i en helsekrise. Vil regjeringen vurdere å benytte helseberedskapsloven til å hente inn helsepersonell fra private tjenester for å sikre forsvarlig drift av de offentlige helsetjenestene?
 • Skriftleg spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:966 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Benyttet statsministeren møtet med den tyske forbundskansleren til å diskutere kravene fra fagbevegelsen og løftene fra regjeringspartiet Sp om å reforhandle avtaler med Tyskland med mål om å begrense krafteksporten, bedre forsyningssikkerheten og sikre lave, stabile strømpriser her hjemme?
 • Skriftleg spørsmål fra Abid Raja (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:965 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Hvilke signaler har statsråden gitt i sitt møte med sektoren hva gjelder å gjennomføre Stortingets vedtak, og hvordan planlegger statsråden å følge opp Stortingets vedtak om tosensorordning?
 • Skriftleg spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:964 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Landbruksministeren uttaler til Nationen 19.01 at det er EØS som hindrar at anna næringsliv enn landbruk kan få støtte frå Regjeringa for å avhjelpe vinterens høge straumprisar. Stiller finansministeren seg bak denne påstanden, og kan ministeren gjere greie for kva dialog regjeringa har hatt med ESA for å avklare det nasjonale handlingsrommet for å få på plass virkemiddel som kan hjelpe bedrifter som slit med høge straumprisar?
 • Skriftleg spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:963 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Kan utenriksministeren gi ei oversikt over kva ekspertgrupper og komitear under EU-kommisjonen Noreg har høve til å delta i, og kva grupper Noreg faktisk deltek i pr januar 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:962 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  18.1 ble det kjent at Olje- og energidepartementet tilbyr 53 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2021. Samtidig har FN slått fast at klimagassutslippene i verden må halveres innen 2030. Innen 2050 må verden bli karbonnøytral. Når anslår statsråden at produksjonen kan starte på eventuelle funn som gjøres i TFO 2021 og hvor lenge anslår statsråden at produksjonen fra eventuelle funn vil pågå
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:961 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  I en artikkel i Romsdal Budstikke 19. januar i år fremkommer det at oppgaven med å overføre dokumenter og planer fra Statens vegvesen til Nye Veier AS for strekningen E136 Dombås-Vestnes ble stoppet i november 2021. Kan samferdselsministeren opplyse om hvorfor dette ble stoppet og hvilke vurderinger som ligger bak?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Jørgensen (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:960 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over antall klagesaker over nye snøscooterløyper som de ulike Statsforvalterne har behandlet siden liberaliseringen i 2015, samt hvor mange av klagesakene Statsforvalterne avslo og ga medhold i?
 • Skriftleg spørsmål fra Tina Bru (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:959 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Kan finansministeren oppklare hva i EØS-regelverket som ikke tillater Norge å gi strømstøtte til små- og mellomstore bedrifter, om de har vurdert alternative måter å kompensere på, og om dette er noe regjeringen har vært i dialog med ESA om?
 • Skriftleg spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:958 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Justisministeren oppgir 26.11.21, i et svar på spørsmål fra undertegnede, at ureturnerbare asylsøkere ikke fikk lov til å arbeide verken før eller etter 2011. Det er kjent at det i 2011 ble opprettet minst 95 saker i Rogaland, men vi kan ikke se at det var noen slike saker før 2011. Hvilken straffesak er den første, eventuelt hvilket år er det første, der påtalemyndigheten anvender dagens lovfortolkning om at utlendingsloven er til hinder for at ureturnerbare asylsøkere arbeider hvitt mens de lever i Norge i påvente av retur?
 • Skriftleg spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til finansministeren

  Dokument nr. 15:957 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Var finansdepartementet kjent med at var risiko for at de ureturnerbare asylsøkerne som var skattytere uten medlemskap i folketrygden uriktig var blitt trukket for trygdeavgift i skatteoppgjørene, da beslutningen om å inndra skattekortene fra dem ble tatt omkring 2010?
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:956 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Regjeringen har lenge varslet at de ønsker å sette ned en energikommisjon som skal bidra til å få strømprisene ned på sikt og sikre kraftoverskudd i fremtiden. Når vil kommisjonen nedsettes og når skal kommisjonens arbeid være ferdigstilt?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:955 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til en grundig konsekvensutredning av innføring av innleieforbud i byggebransjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:954 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Vil regjeringen instruere ENOVA til å gjenoppta støtteordningen for etablering av fyllestasjoner for biogass, eller erstatte den bortfallende støtteordningen med andre virkemidler for kommuner og fylkeskommuner som er avhengig av å bygge ut infrastruktur for biogass?
 • Skriftleg spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:953 (2021-2022)

  Innlevert: 19.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Vil samferdselsministeren avklare om MS Vetlefjord skal regnes som et samband hvor passasjerene skal få gratis ferge?
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:952 (2021-2022)

  Innlevert: 18.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Har Norge gitt innspill til EU om sitt syn på utformingen av karbontoll-mekanismen CBAM som ivaretar interessene til norsk industri, og er innspillet gjort tilgjengelig for offentligheten og Stortinget?