Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (61 - 80 av 2296)
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2234 (2018-2019)

  Innlevert: 03.09.2019

  Sendt: 03.09.2019

  Svart på: 10.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan samferdselsministeren garantere at undergangen på Skarnes stasjon er klar for bruk til førjulstiden neste år?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2268 (2018-2019)

  Innlevert: 02.09.2019

  Sendt: 09.09.2019

  Svart på: 13.09.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Nordic Minings søknad om konsesjon på Engebøfjellet er sendt på høring. fristen er 15. september. Direktoratet for mineralforvaltning har brukt over ett halvt år på å behandle søknaden, offentligheten får mindre enn 6 uker på å sette seg inn i de omfattende materialet og avgi høring. Fristen innebærer også at den nye kommunen Sunnfjord som må leve med konsekvensene av et eventuelt deponi i fjorden ikke får uttale seg. Vil statsråden utsette høringsfristen slik også partilederne i 9 av partiene i den kommunen ber om?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2267 (2018-2019)

  Innlevert: 02.09.2019

  Sendt: 09.09.2019

  Svart på: 17.09.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Mener statsråden at det er i tråd med Granavolden-plattformen om et «sterkere lokalt selvstyre» når staten ikke lytter til Frøya kommune i spørsmålet om å anlegge et vindkraftverk i et LNF-område, hvor kommunen mener dispensasjonen til å bygge i LNF-området har falt bort?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2233 (2018-2019)

  Innlevert: 02.09.2019

  Sendt: 03.09.2019

  Svart på: 09.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan vurderer statsråden konkurransesituasjonen for statens eget togselskap, Vy, i møte med andre togselskap, og hvilke grep vil statsråden gjøre for å styrke Vy sin konkurranseevne i anbudsrundene?
 • Skriftleg spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2232 (2018-2019)

  Innlevert: 02.09.2019

  Sendt: 03.09.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at tollstasjonen får enda mer fleksible åpningstider?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2231 (2018-2019)

  Innlevert: 02.09.2019

  Sendt: 03.09.2019

  Svart på: 10.09.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Mener statsråden det bør gjennomføres nye kommunesammenslåinger på Romerike og hvilke kommuner bør i så fall slås sammen?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2230 (2018-2019)

  Innlevert: 02.09.2019

  Sendt: 03.09.2019

  Svart på: 09.09.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Årets ungdata-undersøkelse viser at flere unge kjeder seg på skolen, og at andelen som trives på skolen har sunket årlig sia 2012. "Mange unge opplever mye stress knyttet til skolearbeidet, og de siste årene har det blitt flere unge som velger å skulke skolen, særlig på ungdomstrinnet," skriver Nina Eriksen ved Oslo met på ungdata.no 12. august. Hvilke tiltak vil statsråden ta for å redusere test- og målepress, som f.eks. iverksette tiltak som valgt eksamensfag som Eksamensutvalget ser på?
 • Skriftleg spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2229 (2018-2019)

  Innlevert: 02.09.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Svart på: 09.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden forsikre eierne av de 5 museumsjernbanene som omfattes av jernbanesektorens landsverneplan, en finansiering på minst samme nivå som i dag?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2228 (2018-2019)

  Innlevert: 02.09.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Svart på: 12.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil klima- og miljøministeren sørge for å stanse den planlagte oljeboringen tett ved Trænarevet, Røstrevet og Holarevet; et utslipp her kan gjøre stor skade i vårt felles matfat i de rike fiskeområdene i Lofoten, og i følge tillatelsen Miljødirektoratet ga 16. juli kan oljeboringen starte 1. september, vil ministeren i det minste sørge for at klagen behandles før oljeboringen starter?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2227 (2018-2019)

  Innlevert: 02.09.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Til behandling

  Dersom det politiske flertallet i Oslo etter valget går imot nedleggelse av Ullevål sykehus, vil statsråden likevel presse gjennom nedlegging av Ullevål sykehus og insistere på et storstilt sykehus på Gaustad som politikerne i Oslo ikke ønsker?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2226 (2018-2019)

  Innlevert: 02.09.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Svart på: 09.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I bompengeenigheten mellom regjeringspartiene står det at regjeringen vil ferdigstille forhandlingene om byvekstavtaler i blant annet Trondheim. Denne avtalen ble ferdigforhandlet og undertegnet 25. juni 2019. Hva konkret ønsker regjeringen å endre i avtalen?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2221 (2018-2019)

  Innlevert: 01.09.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Svart på: 09.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan vil statsråden sikre at kommunene ikke blir overkjørt med hensyn til inn- og utflyvningsruter og flystøy fra Oslo Lufthavn Gardermoen?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2220 (2018-2019)

  Innlevert: 01.09.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Svart på: 09.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at kreftpasienter får oppfølging av kontaktlege, herunder sikre at pasienter får tilstrekkelig oppfølging og testing for å få riktig behandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2225 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Til behandling

  Nord Universitet hevder at 70 nye sykepleierstudenter på Mo mer enn kompenserer for at det ikke lenger tilbys sykepleierutdanning i Sandnessjøen. DBH viser noe annet, de seks siste årene før fusjonen ble det tatt opp flere enn det er tilfelle etter fusjonen, eks i 2015 ble det tatt opp 100 sykepleierstudenter på Helgeland. Hvilke reaksjoner kan statsråden komme med når Nord Universitetet gang etter gang kommer med uriktige opplysninger om situasjonen for høyere utdanning på Helgeland?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2224 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Svart på: 06.09.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Et eksternt ledet utvalg skal evaluere politiets og PSTs arbeid i forbindelse med angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum. Det forutsettes at denne vil ta for seg det konkrete hendelsesforløpet før og under angrepet, og hvordan politiet og PST håndterte situasjonen, men vil evalueringen også vurdere hvordan politireformen har påvirket politiberedskapen og vurdere tiltak for styrket politiberedskapen i området?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2223 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Svart på: 09.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden ta initiativ til en ekstern gransking av anbudsprosessene knyttet til trafikkpakke 1 og trafikkpakke 2, blant annet med bakgrunn i opplysningene som fremkommer Aftenposten 1. september 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2222 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Svart på: 10.09.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Er det riktig at regjeringen har sendt brev til forsvarssjefens stab datert 10. august 2018 med forslag om å avslutte ordningen med frikjøpte tillitsvalgte i Forsvaret, og hvis ja hvorfor har ikke regjeringen gått ut korrigert forsvarssjefens uttalelse som benektet at forslaget kom fra regjeringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:2219 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Til behandling

  Er samfunnssikkerhetsministeren enig i at det må være et mål at brann- og redningstjenesten kjøper inn gode biler som fungerer til formålene de er ment til, og ikke at brann- og redningstjenesten skal bruke mest mulig utgifter på beredskapsutstyr i bilene, og hvordan vil hun sørge for at det er beredskapsfaglige - ikke skattefaglige - kriterier som ligger til grunn ved vurderingen av hvorvidt et utrykningskjøretøy anses som spesialutrustet?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2218 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Svart på: 09.09.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Har regjeringen og fiskeriministeren planer om å vurdere konsesjonssystemet med sikte på at oppdrettere som oppfyller visse vilkår som eksempelvis dobbelt sikring mot rømming, ingen lus og helt eller delvis oppsamling av slam, på nivå med eksempelvis Akvafuture, skal kunne drive oppdrett uten kjøp av konsesjon slik som i dag?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2217 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Svart på: 09.09.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Det er flere som ønsker å etablere base for oppskyting av små satellitter – både i Sverige og i Skottland. Dersom regjeringen snart ikke bestemmer seg, kan Andøy gå glipp av flere hundre arbeidsplasser. Tar regjeringen sikt på å komme med en avklaring om ja eller nei til Andøya Spaceport i løpet av året?