Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (101 - 120 av 2296)
 • Skriftleg spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2196 (2018-2019)

  Innlevert: 28.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Svart på: 05.09.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil statsråden sikra kompensasjon for Vestland fylkeskommune sine auka kostnadar knytt til regjeringa og Stortinget sine krav om bruk av null- og lågutsleppsteknologi i nye ferjekontraktar, og då på eit nivå som sikrar kravet om utslepp og samtidig sikrar ein tenleg rutestruktur for pendlarar og skuleelevar?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2195 (2018-2019)

  Innlevert: 28.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Svart på: 04.09.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  EFTA og Mercosur er nylig enige om en ny handelsavtale. Denne avtalen forplikter Brasil til å ratifisere Parisavtalen. Parisavtalen er lite forpliktende og har få sanksjonsmuligheter. Kan Statsråden redegjøre for hva som er sanksjonene i avtalen om Brasil fører en politikk som er i strid med Parisavtalen?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2194 (2018-2019)

  Innlevert: 28.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Svart på: 05.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Mener statsråden avslaget er i tråd med stortingsvedtaket, og hvis ikke, hva vil kreves for at uttak kan skje i tråd med vedtaket, og kan statsråden beskrive hvilke tiltak man ser for seg i prøveprosjektet, for å løse den pågående skadesituasjonen og begrense skadevirkningene dersom ny søknad om fellingstillatelse avslås?
 • Skriftleg spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2192 (2018-2019)

  Innlevert: 28.08.2019

  Sendt: 28.08.2019

  Svart på: 04.09.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan regjeringen garantere at vi, gjennom frihandelsavtalen med Merosurlandene, ikke risikerer å importere kjøtt eller soya fra nylig avskogede områder?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2191 (2018-2019)

  Innlevert: 28.08.2019

  Sendt: 28.08.2019

  Svart på: 04.09.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvilke tiltak vil forsvarsministeren iverksette for å sikre videreføring av ordningen med frikjøpte tillitsvalgte på heltid i Forsvaret minimum på dagens nivå og dermed ivareta prinsippene for trepartssamarbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2190 (2018-2019)

  Innlevert: 28.08.2019

  Sendt: 28.08.2019

  Svart på: 03.09.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva gjør regjeringen for å sikre at norske borgere ikke blir utsatt for ulovlig overvåking og represalier fra en fremmed stat i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2193 (2018-2019)

  Innlevert: 27.08.2019

  Sendt: 28.08.2019

  Svart på: 04.09.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Viser til anmodning fra FNs menneskrettskomité (HRC) av 26. juni til Norge om å avvente iverksettelse av tiltak rettet mot Jovvset Ante Sara til HRC har fått behandlet saken prinsipielt. Jeg forventer at regjeringen vil rette seg etter anmodningen. Norge har ratifisert Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med dertil hørende klageordning. Noe annet vil undergrave våre forpliktelser. Hvorfor bruker regjeringen så lang tid på å rette seg etter anmodningen og slik setter konvensjonens rolle i tvil?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2189 (2018-2019)

  Innlevert: 27.08.2019

  Sendt: 28.08.2019

  Svart på: 04.09.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil statsråden bidra til å få omgjort Fylkesmannens overkjøring av lokaldemokratiet i Skiptvedt?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2188 (2018-2019)

  Innlevert: 27.08.2019

  Sendt: 28.08.2019

  Svart på: 05.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden gjere greie for Luftfartstilsynet si tilråding i høve dei vedtekne planane for militær aktivitet på Evenes og Luftfartstilsynet sitt syn på om og i tilfelle kva konsekvensar utbygginga vil få for sivil luftfart?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2187 (2018-2019)

  Innlevert: 27.08.2019

  Sendt: 28.08.2019

  Svart på: 05.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva er status i dette arbeidet og hvordan har statsråden tenkt å inkludere de ansatte i tjenesten i dette arbeidet for å sikre den faglige kvaliteten i en slik utredning?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2186 (2018-2019)

  Innlevert: 27.08.2019

  Sendt: 28.08.2019

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets vedtak og de medisinsk ansvarlige sine bekymringer for luftambulansetjenesten og den akuttmedisinske beredskapen?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2185 (2018-2019)

  Innlevert: 27.08.2019

  Sendt: 28.08.2019

  Svart på: 03.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I bompengeavtalen mellom regjeringspartiene heter det at en skal "videreutvikle nullvekstmålet". I regjeringserklæringen står det at «målet skal videreutvikles i forbindelse med neste Nasjonal transportplan, i tråd med teknologiutviklingen med vekt på å redusere utslippene». Mener statsråden at faktorer som kø og arealbruk ikke er viktige grunner for nullvekstmålet for å få en åpnere, triveligere og mer attraktiv by å leve i?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2184 (2018-2019)

  Innlevert: 27.08.2019

  Sendt: 27.08.2019

  Svart på: 03.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan samferdselsministeren garantere at et videreutviklet nullvekstmål fremdeles vil innebære at all persontransportvekst i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange?
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2183 (2018-2019)

  Innlevert: 26.08.2019

  Sendt: 27.08.2019

  Svart på: 03.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva vil avtalen mellom regjeringspartiene om bompenger ha å si for den lokalt vedtatte Harstadpakken?
 • Skriftleg spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2182 (2018-2019)

  Innlevert: 26.08.2019

  Sendt: 27.08.2019

  Svart på: 03.09.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Vil statsråden syta for at det ikkje vert teke stilling til felles leiing av Sunnhordland og Haugaland tingrett før etter at Domstolkommisjonen sitt forslag til ny domstolstruktur er ferdig handsama?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2181 (2018-2019)

  Innlevert: 26.08.2019

  Sendt: 27.08.2019

  Svart på: 03.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden gjennomgå de aktuelle refusjons- og stønadsordningene for å sikre at pasienter med diagnosen lamellær iktyose ikke blir sittende igjen med store utgifter som følge av sykdommen?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2180 (2018-2019)

  Innlevert: 26.08.2019

  Sendt: 27.08.2019

  Svart på: 29.08.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  I Mattilsynets brev av 21.08.19 til sankelaga i Nordfjella "Tilsyn med grinder på salteplasser i Nordfjella" heter det: "Vi har nå målsetning om å være ute på tilsyn med helikopter 3 dager i uka." I pkt. 8.5 "Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella sone 1" av 15.06.17 framgår det at beitebrukerne skulle utføre tilsynet av grindene til fots. Har staten lovhjemmel til å bruke helikopter for tilsyn av grindene, når beitebrukerne som skulle gjøre samme jobb for staten, ikke blei gitt slik hjemmel?
 • Skriftleg spørsmål fra Ulf Leirstein (Uav) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2178 (2018-2019)

  Innlevert: 26.08.2019

  Sendt: 26.08.2019

  Svart på: 29.08.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Det er flere eksempler på at utstyr som bør være forbeholdt veterinærer markedsføres solgt til privatpersoner. F.eks. maske til katter, og elektriske halsbånd til hunder. Dette er utstyr som kan forårsake stor lidelse for dyrene hvis dette brukes av privatpersoner og ikke fagpersoner. Vil statsråden vurdere utforming av forskrifter etter dyrevelferdsloven § 8 om at medisinsk utstyr kun skal kunne markedsføres overfor medisinsk personell?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2177 (2018-2019)

  Innlevert: 26.08.2019

  Sendt: 26.08.2019

  Svart på: 02.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Som kjent har Buskerudbypakke 2 blitt lagt til siden pga. lokal uenighet. Bompengeavtalen mellom regjeringspartiene sist fredag skaper også en ny situasjon, ikke minst for Drammen og Buskerudbyen. Hva slags innvirkning vil bompengeavtalen få for Drammensområdet generelt og i forhold til krav til belønningsmidler og statlig medvirkning til ny Holmenbru og Strømsåstunnel?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2176 (2018-2019)

  Innlevert: 26.08.2019

  Sendt: 26.08.2019

  Svart på: 02.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I «bompengeskissen» fremgår det at E39 Smiene-Harestad og E39 Hove -Ålgård skal tas ut av Nord-Jæren pakken og overføres til Nye Veier AS. Disse prosjektene er forutsatt bompengefinansiert. Vil det komme bom på disse prosjektene?»