Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (41 - 60 av 2296)
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2249 (2018-2019)

  Innlevert: 05.09.2019

  Sendt: 05.09.2019

  Svart på: 10.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil framtidige prosjekter som Grorud-diagonalen og A-husbanen bli omfattet av kravene om 20 prosent egenandel for kommunale og fylkeskommunale prosjekter, jamfør regjeringspartienes nye bompengeavtale?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2255 (2018-2019)

  Innlevert: 04.09.2019

  Sendt: 05.09.2019

  Svart på: 10.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Forvirringen er stor når det gjelder ombyggingen av Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Ifølge sentrale representanter fra regjeringspartiene skal den planlagte nye undergangen på stasjonen være ferdig til julehandelen i 2020, mens Bane NOR sier den skal være ferdig mot slutten av 2021. Når starter anleggsarbeidene for ombygging av Skarnes stasjon, når vil ombyggingen være ferdig og når vil den nye undergangen kunne tas ibruk?
 • Skriftleg spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2254 (2018-2019)

  Innlevert: 04.09.2019

  Sendt: 05.09.2019

  Svart på: 16.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Ved Raufosstun i Vestre Toten kommune står 3 plasser for dialyse stengt tre dager i uka. Flere pasienter med behov for livsnødvendig dialysebehandling i Vest-Oppland opplever mye ekstra transport til Lillehammer. Hva vil statsråden gjøre for å bedre situasjonen for disse pasientene?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2253 (2018-2019)

  Innlevert: 04.09.2019

  Sendt: 05.09.2019

  Svart på: 17.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at lov og verneforskrift knyttet til grågås reflekterer dagens situasjon med en økende grågåsbestand, og blir et dynamisk forvaltningsverktøy for å oppnå bestandsregulering?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2252 (2018-2019)

  Innlevert: 04.09.2019

  Sendt: 05.09.2019

  Svart på: 11.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil enerettsmodellen i nytt drosjeregelverk bety at kun drosjesentral/løyvehaver med adresse i den aktuelle kommunen blir prioritert ved tildeling av enerett, og vil fem års tildeling av enerett sikre økonomisk forutsigbarhet for løyvehavere i de aktuelle kommunene?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2251 (2018-2019)

  Innlevert: 04.09.2019

  Sendt: 05.09.2019

  Svart på: 12.09.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvis det er slik at den nye kommuneloven ikke åpner for at ombudsstillinger kan unntas fra kommunedirektørens ansvar, vil statsråden vurdere et slikt unntak?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2248 (2018-2019)

  Innlevert: 04.09.2019

  Sendt: 04.09.2019

  Svart på: 11.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Eidsvoll Verk stasjon på Gardermobanen har hatt stor passasjervekst. Mange reisende melder nå at det er mangel på parkeringsplasser ved stasjonen. Særlig er dette problematisk for pendlere som er avhengig av å kunne parkere for å ta toget til jobb. Hvilke planer finnes for bygging av flere parkeringsplasser ved Eidsvoll Verk stasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2247 (2018-2019)

  Innlevert: 04.09.2019

  Sendt: 04.09.2019

  Svart på: 10.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Er statsråden tilfreds med at arbeidsplasser sentraliseres som en del av regjeringens oppsplitting og konkurranseutsetting av jernbanen og kan statsråden gi noen form for garantier eventuelt pålegg til anbudsvinnende operatør/aktør om å benytte verkstedet i Skien og de øvrige verkstedene som BaneNor bygger og disponerer?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2246 (2018-2019)

  Innlevert: 04.09.2019

  Sendt: 04.09.2019

  Svart på: 12.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan stiller regjeringen seg til at private selskaper kan bruke trafikkdata fra abonnenter som de har tilegnet seg fordi regjeringen tvinger bomselskapene til å skille ut utstedelsen av bombrikker og fergebilletter i egne juridiske personer, og at disse selskapenes kundeportefølje og abonnenter eventuelt selges på det internasjonale markedet?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2245 (2018-2019)

  Innlevert: 04.09.2019

  Sendt: 04.09.2019

  Til behandling

  Antallet bomselskaper er redusert til fem, men hvor mange selskaper blir det totalt innenfor virksomheten bompengeinnkreving etter at regjeringens forskrift om å skille utstedelse av bombrikker og fergebilletter ut fra bompengeselskapene gjøres gjeldende?
 • Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2244 (2018-2019)

  Innlevert: 04.09.2019

  Sendt: 04.09.2019

  Svart på: 11.09.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hvilke tiltak planlegger regjeringen å iverksette for å kartlegge hvor indoktrineringen og radikaliseringen blant unge muslimer i Norge fant/finner sted, og vil regjeringen foreta en analyse av hvorfor radikal islamistisk ideologi bidrar til at noen unge mennesker er villig til å ta til våpen?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2243 (2018-2019)

  Innlevert: 03.09.2019

  Sendt: 04.09.2019

  Til behandling

  Med bakgrunn i omfordelingsvirkningene og at regjeringen nå har snudd om innlemming av veterinærtilskuddet i rammeoverføringene, vil regjeringen også sørge for å videreføre støtten til frivilligsentralene som øremerket tilskudd eller med særskilt fordeling?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2242 (2018-2019)

  Innlevert: 03.09.2019

  Sendt: 04.09.2019

  Svart på: 11.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Utbedring av Drammen stasjon er del av statens Inter-City-satsing og krever at (deler av) dagens bybru, hovedåre for kollektiv, gange og sykkel mellom Strømsø og Bragernes, rives. Før Buskerudbypakke 2 (BB2)falt, var det enighet om å bygge ny bru. Uten BB2 står nå mange statlige og lokale prosjekter uten finansiering. Bystyret ønsker billigere løsninger. BaneNor sier nei til ny vurdering av bybrua og krever at kommunen betaler for prosjektkostnader. Kan og vil statsråden bidra med penger til å finne gode alternative løsninger?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2241 (2018-2019)

  Innlevert: 03.09.2019

  Sendt: 04.09.2019

  Svart på: 12.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvorfor har ikke statsråden større tillit til lokale beslutninger, og på hvilken måte mener statsråden at en sentralisering av rovviltforvaltningen, og å åpne for utvidelse rovviltområdene, vil gjøre det lettere for de som rammes hardest av rovdyrforvaltningen å bli hørt?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2240 (2018-2019)

  Innlevert: 03.09.2019

  Sendt: 03.09.2019

  Svart på: 16.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil helseministeren gi Akupunkturforeningen anledning til å fremme en ny autorisasjonssøknad for akupunktører som helsepersonell?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2239 (2018-2019)

  Innlevert: 03.09.2019

  Sendt: 03.09.2019

  Til behandling

  Hvor stor nedgang i pris per bompassering kan den enkelte bilist forvente etter at regjeringen har bestemt i forskrift at den delen av virksomheten i bomselskapene som handler om utstedelse av bompengebrikker og fergebilletter nå skal skilles ut i egne selskaper, eventuelt selges til private aktører?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2238 (2018-2019)

  Innlevert: 03.09.2019

  Sendt: 03.09.2019

  Svart på: 16.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvor stor blir den beregnede økningen i momsutgifter i bompengeinnkrevingen samlet sett når bompengeselskapene og utstederrollen administrativt og juridisk tvinges til å skilles fra hverandre etter forskrift fra regjeringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2237 (2018-2019)

  Innlevert: 03.09.2019

  Sendt: 03.09.2019

  Til behandling

  Statsråden la til grunn tidligere år at kommunene fortsatt vil være opptatte av å ha gode frivilligsentraler med høyt aktivitetsnivå. Er det slik at statsråden og regjeringen ikke ser at det å redusere statstilskuddet til 265 frivilligsentraler vil få store konsekvenser for frivilligsentraler og frivilligheten i hele landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2236 (2018-2019)

  Innlevert: 03.09.2019

  Sendt: 03.09.2019

  Svart på: 06.09.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvorfor har ikke regjeringen sørget for at det stilles krav om norsk undervisning ved utbetaling av sosialhjelp der det er hensiktsmessig?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2235 (2018-2019)

  Innlevert: 03.09.2019

  Sendt: 03.09.2019

  Til behandling

  Vil regjeringen sørge for at Telenor og NKOM vedlikeholder kobbernettet slik at ingen blir uten telefoni eller internett i deler av landet? Og vil det bli sørget for at innbyggerne i slike områder vil bli informert om dette, slik at de blir beroliget?