Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (21 - 40 av 2296)
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2276 (2018-2019)

  Innlevert: 12.09.2019

  Sendt: 13.09.2019

  Til behandling

  Hvorfor har den norske regjeringen, i motsetning til så mange andre europeiske regjeringer, ikke offentliggjort noen beslutning om deltakelse i den USA-ledete militæroperasjonen i Persiabukta; hva er grunnen til at regjeringen ikke besluttet at Norge skulle delta da operasjonen ble igangsatt i slutten av august og informerte regjeringen USAs myndigheter om dette i forkant av igangsettelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2275 (2018-2019)

  Innlevert: 12.09.2019

  Sendt: 12.09.2019

  Til behandling

  Regjeringen varslet i en pressemelding 2 september 2019 at de setter av 100 millioner over statsbudsjettet i 2020 til etappevis elektrifisering av Trønder og Meråkerbanen. Hva skal disse midlene brukes til og når vil Trønder- og Meråkerbanen stå ferdig elektrifisert?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2274 (2018-2019)

  Innlevert: 12.09.2019

  Sendt: 12.09.2019

  Svart på: 17.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  2. september kunne vi lese at regjeringen har besluttet å sikre totimersfrekvens hele driftsdøgnet på Rørosbanen og timefrekvens på Trønderbanen også i helgene ved å utløse opsjoner i avtalen med SJ. Hva vi utløsning av de opsjonene koste, og vil det være klart fra oppstart 7 juni 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2273 (2018-2019)

  Innlevert: 12.09.2019

  Sendt: 12.09.2019

  Til behandling

  En eldre bjørnebinne med melk i spenene ble nylig skutt under lisensjakt i Engerdal kommune i Hedmark.En må regne med at denne binna hadde unger med seg da den ble skutt. I tidligere vedtak om lisensfelleing fra Miljødirektoratet ble det eksplisitt unntatt binner med unger. Kjenner statsråden til dette forholdet, og har det i nevnte tilfelle skjedd en glipp eller er det som følge av en endret politikk fra myndighetenes og statsrådens side?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2272 (2018-2019)

  Innlevert: 11.09.2019

  Sendt: 12.09.2019

  Til behandling

  Kan det bes om en tabelloversikt som sammenligner dagens tilskudd til hver kommune (kolonne 8, tabell C-k) med hva hver enkelt kommune vil få av økte midler når tilskuddet innlemmes i rammeoverføringene?
 • Skriftleg spørsmål fra Ulf Leirstein (Uav) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2271 (2018-2019)

  Innlevert: 11.09.2019

  Sendt: 12.09.2019

  Til behandling

  "Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (Storkammeret) har i en nylig avsagt dom slått fast at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barnet når en tre år gammel gutt ble adoptert bort til fosterforeldre. Hva tenker statsråden om oppfølgingen som må komme etter denne dommen og vil statsråden ta nødvendig initiativ slik at norske myndigheter innretter seg etter en slik dom?"
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2270 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 09.09.2019

  Svart på: 12.09.2019 av finansminister Siv Jensen

  Mener statsråden det er rimelig at et destinasjonsselskap ikke får fradrag for inngående merverdiavgift når det er gjort investeringer med formål om å fremme destinasjonen som reiseformål, slik som for eksempel å bygge sykkelstier for å øke belegget også utenfor vintersesongen, og mener statsråden ev. at en slik praksis er i tråd med lovverkets formål?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2269 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 09.09.2019

  Svart på: 17.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Står statsråden fast ved utsagnet om at driften ved Oslo universitetssykehus (OUS) er rundt 20 prosent for dyr, mener statsråden at inntektsmodellen for sykehusene gir riktig tildeling til OUS, og hvordan forklarer han i så fall at helseforetaket ikke går med underskudd i milliardklassen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2266 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 09.09.2019

  Svart på: 17.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  I hvilken grad følger Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn opp rettsikkerheten knyttet til tvangsvedtak overfor mennesker med utviklingshemming, og i hvilken grad har Fylkesmannen et selvstendig ansvar for å følge opp de rettssikkerhetsgarantiene som lovgiver har gitt?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2265 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 09.09.2019

  Til behandling

  Vil statsråden be Riksantikvaren igangsette en fredningsprosess av "Kongens Dam" på Herre i Bamble, Telemark?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2264 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 06.09.2019

  Svart på: 16.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Rehabiliteringstilbudet ved avdeling Granheim er i endring. Hvordan kan sykehuset ved flytting og omlegging av flere avdelinger gjøre gode vurderinger av praktiske og økonomiske konsekvenser for hva slags resultat det vil gi både å bygge ned behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten, og sammenligne med tilbudet i kommunal helsetjeneste, og på bakgrunn av alt dette avklare ny plassering for behandlingstilbudet ved Granheim lungesykehus?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2263 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 06.09.2019

  Svart på: 11.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Statsråden svarte meg på et spørsmål 17.12.18 om framdriften for oppfølging av stortingets vedtak 20.12.17 om en miljøbonus for Kystruten at en måtte bruke "tilstrekkeleg tid til å gjere ei forsvarleg vurdering av føresetnadane, slik at ein unngår å setje dei inngåtte avtalane eller vedtaket frå ESA i fare. Endeleg avklaring vil kome når desse vurderingane er gjorde". Når det ennå ikke er noen ordning på plass, snart to år seinere, vil mange kalle dette tenering. Når vil statsråden legge fram et forslag?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2262 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 06.09.2019

  Svart på: 13.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan samferdselsministeren bekrefte at ambisjonsnivået for servicen på Østfoldbanen etter anbudsutsettingen er at det skal "minst like bra som i dag"?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2261 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 06.09.2019

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Svart på: 16.09.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Tinn kommune har store problemer med å etablere og sikre arealer for næringsformål eller offentlige utbyggingsformål i Rjukan pga. rasfare fra de bratte fjellene rundt. Har regjeringen midler for å støtte rassikring i viktige utbyggingsområder for kommuner med slik vanskelig topografi som Tinn, og hvis ikke, vil statsråden ta initiativ til at en slik støttemulighet opprettes?
 • Skriftleg spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2260 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 06.09.2019

  Svart på: 12.09.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  På hvilken måte vil statsråden bidra til å gi hestenæringen i Norge bedre rammevilkår og vil statsråden ta i bruk de midler som er nødvendig for å beskytte norske spillselskap og enerettsmodellen ved å for eksempel geoblokke utenlandske spillselskap som til byr spill i Norge i strid med norsk lov,og hvilke andre midler vil statsråden ta i bruk dersom geoblokking ansees uegnet?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2259 (2018-2019)

  Innlevert: 05.09.2019

  Sendt: 06.09.2019

  Svart på: 12.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Mener statsråden det er Helse- og omsorgsdepartementets oppgave å legge til rette for nettverksbygging mellom pengesterke aktører på helsefeltet, ønsker statsråden å etablere en praksis der slike aktører kan betale for å få presentert innholdet fra stortingsmeldinger før de legges frem for Stortinget, og hva er ellers hensikten med å arrangere en «tjuvstart» på Nasjonal helse- og sykehusplan som kun er åpen for dem som kan betale inngangsbilletten på flere tusen kroner?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2258 (2018-2019)

  Innlevert: 05.09.2019

  Sendt: 06.09.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Svart på: 17.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Etter seks år viser regjeringen en vilje til å styrke det lokale demokratiet, den instruerer fylkesmennene og statlige etater om å komme med færre innsigelser mot lokale avgjørelser. Rovviltforvaltningen skal være mest mulig lokalt forankret. Rovviltnemndene styres av politisk valgte rovviltnemnder som blant annet lager forvaltningsplaner for rovvilt. Vil denne instruksen styrke rovviltnemndenes handlingsrom, vil den avlyse arbeidet med å slå sammen rovviltregioner og vil den virke inn på overstyring av forvaltningsplaner?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2257 (2018-2019)

  Innlevert: 05.09.2019

  Sendt: 05.09.2019

  Svart på: 12.09.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Mange hundeeiere er nå dypt bekymret etter at det meldes om en dødelig hundesykdom som sprer seg. Mattilsynet advarer hundeeiere mot å la hunden hilse på andre hunder og råder dem til å holde seg borte fra parker og hundejorder. Dette alvorlig for hundene som mister muligheten til å utfolde seg uten å stå i fare for å bli smittet, og det fører til fortvilelse blant mange bekymrede hundeeiere. Ifølge VG foreligger det foreløpig lite informasjon, men veterinærer rapporterer om en alvorlig tilstand som er oppdaget hos flere hunder – særlig i Oslo-området. Mattilsynet sier at de så langt har informasjon som tyder på at syv hunder kan ha dødd av sykdommen. Hva vil statsråden gjøre for å kartlegge årsaken til at denne farlige sykdommen har oppstått, og hvilke tiltak vil hun sette i gang for å forebygge at sykdommen sprer seg og rammer flere hunder?
 • Skriftleg spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2256 (2018-2019)

  Innlevert: 05.09.2019

  Sendt: 05.09.2019

  Svart på: 13.09.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Er en slik invitasjon til Storbritannia til å bli med i EFTA, diskutert mellom EFTA-ministerne og hva er den norske regjeringens holdning til en eventuell søknad fra Storbritannia om medlemskap i EFTA?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2250 (2018-2019)

  Innlevert: 05.09.2019

  Sendt: 05.09.2019

  Svart på: 11.09.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvordan vil statsråden sikre at det ikke legges begrensninger på kommunenes rett etter plan- og bygningsloven til å fremme miljøkrav til næringsvirksomhet i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, herunder oppdrettsnæringen?