Leveringsfristar for innstillingar

I denne lista finn du eit oversyn over fristar for innstillingar som komiteane skal levera.

Leveringsfrist for innstilling frå komité
Levering Sak Behandling
15.10.2019

Prop. 118 L (2018-2019)

Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)

Blir behandla av Arbeids- og sosialkomiteen