Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokument: (Innst. 470 S (2016–2017), jf. Prop. 134 S (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 7 [11:14:39]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samferdselspakke for Kristiansandsregionen i Vest-Agder, fase 1 – forlenging av bompengeordninga (Innst. 470 S (2016–2017), jf. Prop. 134 S (2016–2017))