Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen

Innhald

Sak nr. 1 [11:14:02]

Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen

Talarar

Presidenten: Det skal velges nytt varamedlem til valgkomiteen.

Presidenten ber om forslag.

Harald T. Nesvik (FrP) (fra salen): Jeg foreslår Erlend Wiborg.