Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokument: (Innst. 410 S (2016–2017), jf. Prop. 124 S (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 11 [11:14:43]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene–Korporalsbrua i Sør-Trøndelag (Innst. 410 S (2016–2017), jf. Prop. 124 S (2016–2017))