Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokument: (Lovanmerkning 4 (2016–2017), jf. Lovvedtak 128 (2016–2017), Innst. 427 L (2016–2017) og Prop. 92 L (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 25 [00:15:35]

Lov om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) (Lovanmerkning 4 (2016–2017), jf. Lovvedtak 128 (2016–2017), Innst. 427 L (2016–2017) og Prop. 92 L (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 25.

Sakene 26–36 er andre gangs behandling av lovsaker, og presidenten vil foreslå at sakene behandles under ett.

– Det anses vedtatt.