Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokument: (Innst. 409 S (2016–2017), jf. Dokument 8:145 S (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 6 [11:14:38]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø om å sette i gang en konseptvalgsutredning om Tromsbane (Innst. 409 S (2016–2017), jf. Dokument 8:145 S (2016–2017))