Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø om å sette i gang en konseptvalgsutredning om Tromsbanen

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen igangsette en konseptvalgsutredning av Tromsbanen i første planperiode for kommende Nasjonal transportplan.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kjell-Idar Juvik, Sverre Myrli, Magne Rommetveit, Eirik Sivertsen og Karianne O. Tung, fra Høyre, lederen Nikolai Astrup, Torill Eidsheim, Nils Aage Jegstad og Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Tor André Johnsen, Åse Michaelsen og Morten Stordalen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Venstre, Abid Q. Raja, viser til at jernbane binder landsdeler og land sammen på en effektiv måte, både for frakt av både gods og personer. En forlengelse av jernbanen nordover fra Fauske har lenge vært diskutert og vurdert. Komiteen viser til statsrådens svar datert 9. mai 2017 der historikken er redegjort for.

Komiteen viser videre til Nasjonal transportplan for 2018–2029, der det fremkommer at regjeringen har bedt Jernbanedirektoratet utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning Fauske–Tromsø, samt en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging. Komiteen støtter dette, og mener disse utredningene vil være viktige forutsetninger før en tar en ny vurdering om forlengelse av Nordlandsbanen fra Fauske til Tromsø.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til representantforslaget og sine merknader, og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:145 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø om å sette i gang en konseptvalgsutredning om Tromsbanen – vedlegges protokollen.

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 6. juni 2017

Nikolai Astrup

Janne Sjelmo Nordås

leder

ordfører