Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen

Innhald

Formalia

President: Kenneth Svendsen

Statsråd Ketil Solvik-Olsen overbrakte 8 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at dagsordenen endres ved at sak nr. 2 flyttes og behandles etter sak nr. 13. – Det anses vedtatt.

Presidenten vil for øvrig opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.