Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 7 S (2018-2019)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen

Saksgang