Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 11 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2018 Innst. 11 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2019 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. De samlede utgiftene utgjør vel 210 mrd. kroner, og de samlede inntekter 1,7 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det er bevilget om lag 158,8 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2018