Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 12 S (2019-2020)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen

Saksgang