Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 15 S (2019-2020)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang