Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 10 S (2019-2020)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang