Stortinget - Møte tirsdag den 2. april 2019

Dato: 02.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 210 S (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 3 [12:07:44]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015 (Innst. 210 S (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.