Stortinget - Møte tirsdag den 2. april 2019

Dato: 02.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Ingalill Olsen, Kjersti Toppe, Eirik Sivertsen, Une Bastholm og Ulf Leirstein, som har vært permitterte, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Vest-Agder fylke, Per Sverre Kvinlaug, tar nå sete.

Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 29. mars 2019:

«Endring i regjeringens sammensetning og endring blant statssekretærene

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. mars 2019 kl. 1100 under ledelse av Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten. Det ble truffet følgende vedtak:

Statsråd Tor Mikkel Wara gis avskjed i nåde.

Partner Jøran André Smedal Kallmyr utnevnes til statsråd og overtar styret av justis- og innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Tor Mikkel Wara og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Jøran André Smedal Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Torkil Åmland gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Tor Mikkel Wara og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Jøran André Smedal Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 29. mars kl. 1330.»

Det refererte brevet foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.00.

Etter ønske fra utenriks- og forsvarskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 og 2 behandles under ett. – Det anses vedtatt.