Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 14 S (2017-2018)

Merknad

Høringsinstansene bes om å sende inn et kortfattet notat på maksimalt to sider til komiteens postmottak innen torsdag 26. oktober kl. 12.00.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 14 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2018 for de budsjettkapitlene som er fordelt til familie- og kulturkomiteen i henhold til Innst. 18 S (2017-2018), og som gjelder kapitler og poster under Barne- og likestillingsdepartementet (rammeområde 2), Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet. (rammeområde 3). Bevilgningsvedtakene ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet , Venstre og Kristelig Folkeparti. De samlede utgifter utgjør 48,5 mrd. kroner på rammeområde 2 og 14,9 mrd. kroner på rammområde 3.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2017