Stortinget - Møte tirsdag den 7. mai 2019

Dato: 07.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 53 (2018–2019), jf. Innst. 228 L (2018–2019) og Prop. 39 L (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 9 [14:43:39]

Stortingets vedtak til lov om endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking) (Lovvedtak 53 (2018–2019), jf. Innst. 228 L (2018–2019) og Prop. 39 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.