Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

Prop. 39 L (2018-2019), Innst. 228 L (2018-2019), Lovvedtak 53 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Landbruks- og matdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 28.03.2019 Innst. 228 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i jordlova som innebærer at hjemmelsgrunnlaget for å kunne gi regler om nydyrking gjennom forskrift utvides fra å «unngå skade på natur- og kulturlandskap» til også å omfatte hensynet til klima. Endringene åpner for at departementet kan gi nærmere regler om nydyrking begrunnet ut ifra behovet for redusert utslipp av klimagasser. Mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om bl.a. at forbud mot nydyrking av myr ikke kan fastsettes i forskrift, fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.03.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 07.05.2019