Stortinget - Møte tirsdag den 7. mai 2019

Dato: 07.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Ole Johs. Brunæs

Presidenten: Ærede medrepresentanter! Tidligere stortingsrepresentant Ole Johs. Brunæs gikk bort 24. februar, 83 år gammel.

Brunæs representerte Høyre og Vestfold på Stortinget i tre perioder, fra 1989 til 2001.

Han beskrives av medrepresentanter som en arbeidsom, dyktig og omsorgsfull kollega – en lagspiller.

Etter examen artium ved Nordstrand Høyere Skole i 1955 fullførte Brunæs Befalsskolen for kavaleriet i 1957. Deretter utdannet han seg til sivilingeniør i skipsmaskinteknikk ved Norges Tekniske Høgskole. Dette ble også hans yrkesmessige løpebane – først noen år som konstruktør ved Nakskov Skibsværft i Danmark fra 1964, senere ved Framnæs Mekaniske Værksted i Sandefjord. Her avanserte han til teknisk direktør i 1973. Da verftet i 1986 ble omorganisert til et konsern, ble Brunæs administrerende direktør i morselskapet Framnæs Industriutvikling.

Fra 1988 til 1989 var han administrerende direktør i ingeniørbedriften Keftech ved tidligere Kaldnes Mekaniske Verksted i Tønsberg.

Før han ble valgt til Stortinget, var Brunæs også medlem av Sandefjord bystyre fra 1980 til 1983, formann i Sandefjord Høyre fra 1980 til 1986 og formann i Norsk Arbeidsgiverforening og NHOs avdelinger i Vestfold og Telemark fra 1984 til 1989. Han var en periode også formann i Norske Sivilingeniørers Forening samt i Vestfold Skipstekniske forening og styremedlem og senere styreformann i Sandefjord Lufthavn i flyplassens pionertid.

Med denne bakgrunn var det naturlig at Brunæs på Stortinget ble en engasjert næringslivstalsmann. Han var også sosialt engasjert og en talsmann for bedre samferdselsløsninger. Dette fulgte han opp de første fire årene som innvalgt i sosialkomiteen, de siste åtte årene i samferdselskomiteen, med ny E18 gjennom Vestfold som en viktig kampsak.

Brunæs var delegat til FNs generalforsamling i 1992 og i to perioder medlem i Stortingets gruppe av Den interparlamentariske union, IPU.

Helsen satte etter hvert begrensninger og var en viktig årsak til at han valgte ikke å søke renominasjon til Stortinget foran valget i 2001.

Men hans samfunnsmessige engasjement tok ikke slutt med det. Han bidro også etter tiden på Stortinget jevnlig med råd og innspill i saker som var viktige for fylket og partiet, ofte i form av oppmuntrende meldinger – kritisk når han ikke var fornøyd, men alltid konstruktiv og opptatt av å finne gode løsninger.

Vi lyser fred over Ole Johs. Brunæs’ minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representantene Torhild Bransdal, Willfred Nordlund og Hadia Tajik, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Rogaland fylke, Eirik Faret Sakariassen, tar nå sete.

Fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe foreligger søknad om velferdspermisjon for representanten Torgeir Knag Fylkesnes i tiden fra og med 7. mai til og med 9. mai.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentanten, Katrine Boel Gregussen, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Katrine Boel Gregussen er til stede og vil ta sete.

Statsråd Iselin Nybø overbrakte 2 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 3. mai 2019:

«Endringer blant statsråder og statssekretærer

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. mai 2019 kl. 1100 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

Statsråd Åse Michaelsen gis avskjed i nåde.

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug utnevnes til statsråd og overtar styret av eldre- og folkehelseområdet i Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet ledes av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder. Den fordeling av ansvar for arbeid og lover som ble fastsatt ved kongelig resolusjon 27. april 2018, mellom statsrådene Høie og Michaelsen, legges også til grunn mellom statsrådene Høie og Listhaug.

Statssekretær Espen Espeset gis avskjed i nåde som statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Seniorrådgiver Lars Joakim Dalånes Hanssen utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Statssekretær Anne Bramo gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Åse Michaelsen og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug i Helse- og omsorgsdepartementet.

Rangordningen for regjeringens medlemmer fastsettes i samsvar med framlagte forslag.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 3. mai 2019 kl. 1200.»

Presidenten foreslår at det refererte brevet vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.

Andre vararepresentant for Møre og Romsdal fylke, Knut Magne Flølo, har tatt sete som representant for den tid representanten Sylvi Listhaug er medlem av regjeringen.

Stortinget har videre mottatt brev fra Statsministerens kontor datert 3. mai 2019 med kongelig resolusjon om endringer i departementsstrukturen og i ansvarfordelingen mellom departementene.

Til Stortingets opplysning refererer presidenten punktene 5–7:

«5. Barne- og likestillingsdepartementets navn endres til Barne- og familiedepartementet.

6. Barne- og familiedepartementet overtar ansvaret for tro- og livssynsområdet fra Kulturdepartementet.

7. Kulturdepartementet overtar ansvaret for arbeidet med likestillings- og diskrimineringsspørsmål fra Barne- og familiedepartementet.»

Endringene trådte i kraft 3. mai 2019 kl. 12.

– Dette tas til etterretning.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.